Hopp til hovedinnholdet

Skal du i avhør hos politiet?

Les om regler og retningslinjer for hvordan politiet skal gjennomføre avhør.

Offentlig og kvalitetssikret

Mange har spørsmål om avhør hos politiet, slik som

Må jeg møte opp hvis jeg blir innkalt? Hva er mine rettigheter? Hva skjer i et avhør?

Hvordan man opplever et avhør vil variere fra person til person og det avhenger også av hva slags sak det er snakk om. Likevel kan vi si noe om regler og retningslinjer for hvordan politiet skal gjennomføre avhør.

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at et avhør er litt mer formelt og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at et avhør er litt mer formelt og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Politiet skal være objektive (nøytrale) i etterforskningen og det gjelder også for avhør. Gjennom avhør av personer som har kjennskap til det anmeldte forholdet, skal politiet innhente relevante og pålitelige opplysninger om det som har skjedd.

Om en person er mistenkt eller siktet i en sak, skal politiet alltid både hente inn opplysninger som viser at den mistenkte er skyldig og opplysninger som viser at den mistenkte er uskyldig.

Når politiet tar avhør må de følge lover, regler og føringer fra blant annet riksadvokaten.

Plikt til å møte hos politiet

Alle som blir innkalt til avhør har plikt til å møte hos politiet, men det er ingen som har plikt til å forklare seg for politiet. Dette står i straffeprosessloven § 230.

Når du blir avhørt av politiet er du enten fornærmet, vitne, mistenkt eller siktet i saken. Skillet mellom om du er mistenkt eller siktet kan være litt vanskelig å forstå, men det avhenger blant annet av om politiet har pågrepet deg, ransaket hos deg eller beslaglagt noe fra deg.

Er du mistenkt eller siktet i en sak så skal du informeres om din rett til å velge og ikke forklare deg for politiet. Er du vitne eller fornærmet i saken og du kommer til avhør så får du ikke nødvendigvis informasjon om at du ikke trenger å forklare deg for politiet, men det kan gjøres dersom du for eksempel gir uttrykk for at du ikke ønsker å forklare deg.

Selv om man ikke har plikt til å forklare seg for politiet så har vitner og fornærmede som hovedregel plikt til å forklare seg for retten. Det står i straffeprosessloven § 108.

Hva skjer i et avhør?

Politiet skal vite hvem du er og du skal vite hva du skal avhøres om

Når du kommer i avhør må politiet være helt sikre på at du er den du utgir deg for å være. Ofte vil du derfor blir bedt om å vise legitimasjon eller spurt om navn, fødselsdato og andre kontaktopplysninger i starten av avhøret.

Før den som skal avhøre deg fra politiet begynner å stille spørsmål om saken, skal du gjøres kjent med en del informasjon. Hvilken informasjon som skal gis avhenger av om du er vitne, fornærmet, mistenkt eller siktet. Dette kan du også lese mer om lengre nede i artikkelen.

Alle som skal avhøres av politiet skal informeres om hva de ønsker forklaring om. Før du forklarer deg må du altså få vite noe om hva saken gjelder. Har du status som mistenkt eller siktet i saken skal du få vite hva du er mistenkt for.

'Fri forklaring'

Når politiet vet at de har riktig person foran seg og du har blitt gjort kjent med saken og dine plikter og rettigheter for avhøret så kan selv avhøret starte. Det starter ofte med at politiet vil be deg om å fortelle fritt om det som er under etterforskning. Politiet kaller denne delen av avhøret for "fri forklaring". Noen som kommer til avhør har mye å fortelle og andre synes det er vanskelig å fortelle så mye selv og ønsker heller å svare på spørsmål.

Spørsmål fra den som avhører deg

Etter den frie forklaringen er det ofte flere tema som avhøreren ønsker å spørre mer om. Noen ganger kan det være vanskelig for den som er i avhør å forstå hvorfor enkelte spørsmål og temaer er relevante for saken. Grunnen er ofte at politiet sitter på mer informasjon fra vitner, elektroniske spor eller andre kilder som gjør spørsmålene nødvendige.

Avhøret kan vare fra timer til dager

Hvor lenge et avhør varer kan variere fra under en time til mange timer over flere dager. Det avhenger av hvor alvorlig saken er, hvor detaljert forklaring som er nødvendig og hvor mye du som blir avhørt ønsker å fortelle.

Det skrives rapport fra avhøret, les denne!

Noen ganger skriver avhører en rapport underveis mens avhøret pågår slik at den kan gjennomgås og signeres av deg samme dag. Andre ganger skrives rapporten etter at selve avhøret er avsluttet og du må komme tilbake og lese gjennom og signere rapporten senere. Avhører vil ofte spørre om du ønsker å lese gjennom rapporten selv eller få den opplest og det er viktig at du velger det som er best for deg. Når du gjennomgår avhørsrapporten er det for å sjekke at det som står er riktig – at det er din forklaring i saken.

Spør om det du lurer på

En avhørssituasjon vil oppleves uvant for de aller fleste og noen ganger vil det som er uvant kunne oppleves litt ubehagelig. For de som jobber i politiet er det å ta avhør noe de gjør "hele tiden" og det er fort gjort å glemme at det er langt ifra dagligdags for andre. Husk at det er helt greit å stille spørsmål dersom du lurer på noe og si gjerne ifra om det er første gang du er i avhør eller du er litt nervøs. Da kan den som avhører deg ta seg bedre tid til å forklare deg mer om hvordan avhøret vil foregå.

Du skal ikke tilbakeholde informasjon

Er du fornærmet eller vitne er du underlagt et vitneansvar. Det vil si at du må fortelle sannheten og ikke legge skjul på noe som angår saken, og at du, om du er 15 år eller eldre, kan straffes dersom du bevisst lyver eller holder tilbake informasjon. Men det er selvsagt lov å være usikker på detaljer eller ikke å huske, da er det viktig at du sier ifra til politiet om det. Et slikt vitneansvar har du ikke dersom du er mistenkt eller siktet, men om du ønsker å forklare deg så skal du oppfordres til å fortelle sannheten. Er du mistenkt eller siktet og du er uskyldig så bør du se på avhøret som en mulighet til å fortelle din side av saken.

I noen situasjoner vil du være fritatt fra plikten til å forklare deg både for politiet og for retten. Det gjelder for eksempel dersom du er i nær familie med den personen som er siktet i saken (straffeprosessloven §122) eller dersom du ved å forklare deg må fortelle om noe straffbart som du selv eller noen i din nærmeste familie har gjort (straffeprosessloven § 123).

Lydopptak eller videoopptak av avhøret

Det skal som utgangspunkt gjøres lydopptak av alle politiavhør og i noen tilfeller blir det gjort videoopptak. Det gjelder særlig i de alvorligste sakene om for eksempel vold og overgrep. Dersom du er i avhør hos politiet så skal du få informasjon om hvorvidt det blir gjort opptak av avhøret.

Hvem kan du ha med deg en i avhøret?

Dersom du er mistenkte eller siktede i en sak og skal i avhør så har du rett til å ha med deg en advokat, en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene. Dersom du er fornærmet har du også i en del alvorlige saker rett på advokat, en bistandsadvokat, betalt av det offentlige som kan være tilstede under avhør. I tillegg til bistandsadvokat kan du som fornærmet også ha med deg en person du stoler på til i avhør. Denne personen bør ikke være et vitne i saken, i så tilfelle må han eller hun avhøres før avhøret med deg som fornærmet.

Avhør av personer under 18 år

Dersom du er under 18 år, mistenkt eller siktet og skal i avhør så skal dine foreldre eller foresatte og barnevernstjenesten varsles og gis anledning til å være tilstede i avhøret dersom det er mulig.

Er du vitne eller fornærmet og under 16 år så skal dine foreldre, foresatte eller en annen du har tillit få bli med.

I en del alvorlige saker skal vitner og fornærmede under 16 år avhøres ved tilrettelagte avhør. Tilrettelagte avhør gjøres som en del av politiets etterforskning og for å unngå at barn under 16 år behøver å vitne i retten. Dersom det skal tas et tilrettelagt avhør av deg vil du ofte få vite det av en voksen du kjenner som følger deg til et av Statens Barnehus hvor de tilrettelagte avhørene vanligvis gjennomføres.

Den som følger deg kan være en av dine foreldre, en lærer, helsesykepleier eller en annen.

I et tilrettelagt avhør snakker du med en avhører fra politiet som har videreutdanning i avhør av barn. Bare du og den som avhører er i avhørsrommet med mindre du har behov for tolk. Ved hjelp av videooverføring til et annet rom kan andre fra politiet, advokater og andre, som for eksempel barnevernstjenesten, følge med på avhøret og gi innspill til avhører i pausene. Privatpersoner får ikke lov til å følge med på avhøret og den som fulgte deg til barnehuset sitter og venter i et eget rom og får ikke høre hva som blir sagt.

Det gjøres lyd- og bildeopptak av alle tilrettelagte avhør og dersom saken går til retten blir opptaket spilt av der slik at du slipper å forklare deg på nytt.

Kilder:
Sist oppdatert:
09.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?