Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Man kan få skader for resten av livet av inngrepet og det er derfor forbudt i de fleste land.

Hvis du blir kjønnslemlestet i Norge, eller i utlandet mens du er bosatt i Norge, og foreldrene dine har utført eller medvirket til kjønnslemlestelsen, har foreldrene dine gjort noe ulovlig.

Foreldre har ikke lov å ta deg med

Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes. Det betyr blant annet at foreldre, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen som skal gjennomføre kjønnslemlestelsen, verken i Norge eller i utlandet. Dette gjelder uansett om du selv ønsker det.

Loven forbyr også å gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse. Det er altså ikke lov å sy igjen en kvinne som tidligere har vært gjensydd og så åpnet i forbindelse med fødsel.

Forbud mot kjønnslemlestelse

Forbud mot kjønnslemlestelse er i dag del av straffeloven § 284 og §285.

Du kan lese hele lovteksten til straffeloven (2005) § 284 og § 285 her

Loven forbyr alle typer av kjønnslemelsestelse begått i Norge, eller i utlandet av jenter/kvinner bosatt i Norge. Medvirkning til kjønnslemlestelse er også straffbart etter straffeloven § 15.

Loven skal beskytte jenter mot å bli kjønnslemlestet.

FAKTA

Frykter du å bli kjønnslemlestet?
Husk at helsepersonell har taushetsplikt.

  • Snakk med helsesøster eller sosiallærer på skolen eller i kommunen der du bor
  • Ring fastlegen din eller en annen lege
  • Kontakt Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 815 55 201. Her kan du ringe og være anonym info.tvangsekteskap@redcross.no
  • Kontakt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tlf 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no
  • Kontakt Barneverntjenesten i kommunen der du bor
  • Politiet, ring 02800

Avvergelsesplikten

Avvergelsesplikten i straffeloven § 284 påbyr mange offentlig og private ansatte, som for eksempel ansatte i barnehager, barnevernet, skoler og trossamfunn, å hindre at kjønnslemlestelse får skje.

Det betyr at når for eksempel lærere og barnehageansatte får vite at noen kan bli kjønnslemlestet, har de en lovbestemt plikt til å avverge at det blir gjennomført. Det kan de gjøre ved for eksempel å melde fra til barnevernstjenesten eller politiet. Dette gjelder selv om de til vanlig har taushetsplikt.

Opplysningsplikten

Kjønnslemlestelse er alvorlig omsorgssvikt. I tillegg til avvergelsesplikten kan offentlig og private ansatte også ha en lovpålagt plikt til å opplyse barnevernstjenesten om omsorgssvikt.

Etter barnevernloven § 6-4 skal de blant annet melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet. Det kan være i tilfeller hvor du selv risikerer å bli kjønnslemlestet, hvis du har søsken som risikerer å bli kjønnslemlestet, eller at du selv eller dine søsken har komplikasjoner uten at dere får nødvendig helsehjelp.