Føraropplæringa for moped består av fire trinn du må gjennom. Opplæringa legg stor vekt på at du som elev skal ha riktig framdrift i opplæringa, slik du får eit best mogeleg utbytte av undervisninga på det neste trinnet.

 

1. Trafikalt grunnkurs

Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne med praktisk øvingskøyring. Dette kurset omfattar 17 timar teori, som skal gjere deg i stand til å ferdast i trafikken. Kurset er det same for alle køyretøyklassar, så når du først har tatt det i samband med mopedlappen, trenger du ikkje ta det på nytt når du skal ta førarkort på personbil. Kurset inneheld bl.a. mørkedemo og førstehjelp.

Les meir om trinn 1 på vegvesen.no

FAKTA

Slik får du mopedlappen (AM146):

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.
 • Trinn 2: Grunnleggande køyretøy- og køyrekompetanse: Eleven skal ha minst 4 timar obligatorisk opplæring på avsperra område.
 • Trinn 3: Trafikal opplæring: Eleven skal ha minst 6 timar obligatorisk opplæring på veg.
 • Trinn 4: Avsluttande opplæring: Eleven skal ha minst 4 obligatoriske timar undervisning, og av desse skal 3 timar vere køyring på veg. Ein time er sett av til planlegging av ein køyretur og samtale etter praktisk trening.

 

2. Grunnleggande opplæring

På dette trinnet skal du få kunnskap om mopeden og mopedkøyring, og lære å meistre mopeden reint køyreteknisk. Kor mange timar du skal bruke på dette trinnet, må tilpassast det behovet du har. Gjennom øvingskøyring, privat eller hos trafikkskule, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjere deg og mopeden klar for køyring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekøyring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerheitskontroll

Før du startar på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timar teoretisk opplæring hos ein trafikkskule. Her får du ei grunnleggande forståing for kva køyring med moped inneber.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre ei trinnvurdering. Du og læraren din skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 3.

Les meir om trinn 2 på vegvesen.no

 

 

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å køyre tilnærma sjølvstendig i variert trafikk. Kor mange timar du skal bruke på dette trinnet, må tilpassast det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal no meistre å køyre tydeleg, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikantar.

Mot slutten av opplæringa på dette trinnet skal du gjennomføre 4 timar obligatorisk sikkerheitskurs i trafikk. Her skal du lære korleis du skal køyre og samhandle med andre trafikantar for å unngå ulykker.

Du og læraren din skal også mot slutten av dette trinnet saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 4. Denne trinnvurderinga er også obligatorisk.

Les meir om trinn 3 på vegvesen.no

 

4. Avsluttande opplæring

Nå nærmar du deg slutten av opplæringa, og det kan vere lurt å søke om førarkort. Det må vere gjort før du kan ta teoriprøva. Her kan du søke om førarkort.

På dette trinnet skal du blir så god at du kan køyre på ein ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar. Kor mange timar du skal bruke avhenger av behovet du har, men det er viktig at du øvingskøyrer mykje for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskule).

Obligatorisk sikkerheitskurs på veg

Du må gjennomføre 4 timar obligatorisk sikkerheitskurs på veg. Her skal du skal blant anna øve på å:

 • køyre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velje køyreruter som er sikre og til minst mogeleg ulempe for andre
 • reflektere rundt dine eigne erfaringar og sikker transport med moped

Les meir om trinn 4 på vegvesen.no

 

Teoriprøva

Teoriprøva tar du på ein trafikkstasjon. Du treng ikkje bestille time på førehand. Dersom du ikkje har gjort det allereie, må du søke om førarkort før du kan ta teoriprøva. Når søknaden om førarkort er registrert, kan du ta teoriprøva. Du kan også fylle ut søknaden på papir og sende den til oss.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøva. Somme trafikkstasjonar kan ha begrensa opningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet svarer du på oppgåvene på ein pc, og du vil få resultatet med ein gong du har levert.

Teoriprøve er avsluttande prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må vere gjennomført og registrert før teoriprøva. Du kan sjekke dette på Di side.

 

Gjennomføring av opplæringa

 • Elevane kan bruke eigen tohjulsmoped under opplæringa, men mopeden må tilfredsstille køyretøytekniske krav.
 • Maks tre elevar per lærar under opplæring på veg.
 • I privat øving kan det berre vere ein elev per følgeperson.
 • Lærar og følgeperson må bruke MC under opplæring på veg.
 • Både elev, følgeperson og lærar må ha på seg refleksvest under opplæringa.
 • Kommunikasjonsutstyr skal brukast både ved opplæringsinstitusjon og ved privat øving.

 

 

Visste du at ...

 • Dersom du blir teken medan du køyrer moped ulovlig, for eksempel før du er 16 år eller utan mopedførarbevis, kan du få frå 6 månaders utsetting på mopedførarbeviset etter du er fylt 16 år.
 • Det er ikkje tillate å trimme mopeden.
 • Du har ikkje lov til å ha passasjer på moped.

Hugs å ha på hjelm som er godkjent for moped!

Du kan øve på skilt medan du ventar. Sjå heimesidene til Statens vegvesen.