For å skape et trygt nærmiljø er det viktig at trafikanter, fotgjengere, syklister og bilister tar sitt ansvar alvorlig. Som privatperson kan du gjøre ditt for å øke trafikksikkerheten, og derfor har vi samlet noen lover som er viktige for å plassere ansvar, og som du kan bruke om du vil jobbe med å forbedre trafikksikkerheten i ditt nærområde.

Hva sier loven?

En rekke lover og bestemmelser sier noe om hvem som har ansvar for hvilke områder innen trafikksikkerhet. En del av disse er rettet direkte mot trafikantene (for eksempel trafikkreglene) mens andre gir fullmakter til myndighetene (til å fastsette fartsgrenser, skilting og så videre).

Vegtrafikkloven

I Vegtrafikkloven finner du regler for blant annet skilt, trafikkopplæring, trafikkregler, krav til kjøretøy og lignende. Loven sier også at det er fylkeskommunen som har ansvar for å tilrettelegge og samordne tiltak for å bedre trafikksikkerheten i fylket.

FAKTA

Trygg Trafikk kan du få tips om hva du kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten der du bor, og sjekke om din kommune oppfyller kriteriene som kreves for å være en trafikksikker kommune.

 

Vegloven

I Vegloven står det at staten, fylkeskommunene og kommunene skal betale for ugifter til planlegging, bygging og vedlikehold av veiene. Dette gjelder både riks-, fylkesveier og kommunale veier.

 

Lov om helsetjeneste

Loven om helsetjeneste i kommunen pålegger kommunene å holde oversikt over helseskadelige forhold i kommunen, og å gi råd og opplysninger til andre offentlige etater om forhold som kan bedre helsetilstanden.

Alle kommuner må ha en plan for sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for sine ansatte. I flere av kommunene knytter de denne planen opp imot trafikksikkerhet, og derfor kan planen være med på å styrke trafikksikkerheten.

 

Hva kan du gjøre?

Som trafikant og beboer er det du som har førstehåndskjennskap til usikre steder eller situasjoner i nærmiljøet ditt. Ved å klage inn til kommunen eller fylkeskommunen kan du derfor hjelpe til med å få satt opp skilt eller lignende som kan øke trafikksikkerheten på usikre steder.

Er din kommune trafikksikker?

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene laget en oversikt over hva som kreves for å få din kommune godkjent som trafikksikker. Her finner du en oversikt over alle trafikksikre kommuner, og her kan du laste ned veilederen som inneholder alle kriteriene kommunene må oppfylle for å godkjennes som trafikksikker.

 

Kilde: Trygg Trafikk.