Hva er rasismeparagrafen?

Paragraf 185 i Straffeloven, også kjent som rasismeparafen, ble laget for å forhindre hatefulle ytringer. I henhold til loven skal alle som "med vilje" eller grovt uaktsomt setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring i offentligheten, straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

Den som i andres nærvær "med vilje" (forsettlig) eller grovt uaktsomt fremsetter en hatefull ytring overfor andre som rammes av denne, straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

Dette er diskrimineringsloven

I tillegg til diskrimineringsloven om etnisitet, finnes det også en diskrimineringsparagraf i straffeloven, nemlig § 186:

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion og livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

Både diskrimineringsloven om etnisitet og § 186 om diskriminering i straffeloven, har som formål å fremme likestilling blant mennesker, uavhengig av etnisitet, religion eller livssyn.

 

Meld fra om rasisme og diskriminering!

Likestillings- og diskrimineringsombudet plikter til å hjelpe deg i saker som omhandler diskriminering og rasisme. Har du blitt diskriminert kan du legge fram saken for ombudet, som igjen vil be om opplysninger fra begge parter. Deretter vil de foreta en objektiv vurdering av saken, og avgi en uttalelse om hvorvidt diskriminering har foregått. Ombudets uttalelse kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

I forbindelse med anmeldelser av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser i arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel eller ved søknad om fri sakførsel, har ombudet også plikt til å gi veiledning.

 

Ombudet gir også råd

Hvis du lurer på noe om diskriminering, kan du sende en e-post eller et brev, ringe eller møte opp i ombudets lokaler.

 

 

Har du opplevd rasistiske ytringer på nett?

Hr du sett at noen har skrevet rasistiske ytringer på nett? Eller har du opplevd å få rasistiske ytringer rettet mot deg selv? Da bør du kontakte politiet. Du har anledning til å sende inn ditt tips anonymt, men politiet oppfordrer likevel alle til å gi opplysninger om seg selv underveis i tipsregistreringen. Meld inn ditt tips her.