Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

- Har fått noe på rullebladet - når blir det fjernet?

Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

Våren 2013 ble jeg ble anmeldt, og har betalt en bot for det jeg gjorde. Vet du når dette blir fjernet fra vandelen min? Vil dette hindre meg i å få noen jobber etter at det er fjernet fra vandelen?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt sitter foran PCen (colourbox.com)

SVAR:

Boten du fikk vil bli registrert i politiets reaksjonsregister og vil dermed kunne komme på politiattesten din (avhengig av hvilken politiattest du blir spurt etter, se nedenfor). En politiattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. I politiregisterloven er det imidlertid gitt klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Jeg har for lite opplysninger til å kunne si noe konkret om hva boten vil ha å si for deg i fremtiden, men jeg kan nevne noen av momentene som vil være relevante i forhold til jobber når det fremkommer straffbare forhold i en politiattest:

  • hvilken type forbrytelser det er snakk om
  • hvor alvorlig forbrytelsen e
  • hvor gammel du var da forbrytelsen skjedd
  • hvor lenge det er siden forbrytelsen er begått
  • hva du ønsker å gjøre senere i livet

Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Imidlertid vil de i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

  • en "ordinær" attest
  • en "uttømmende" attest
  • en "avgrenset" attest

I en uttømmende politiattest vil i utgangspunktet alle opplysninger som er å finne om deg i reaksjonsregisteret fremgå - uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

Det er imidlertid noen forhold som ikke vil fremgå av en uttømmende politiattest. Et unntak er forhold som er overført til konfliktrådet, hvis vedkommende ikke har begått nye lovbrudd to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i konfliktrådet. Heller ikke forenklede forelegg vil fremgå av en uttømmende attest. Mindre alvorlige lovbrudd som ble begått før man fylte 18 år, kan også bli sperret fra å vises på en uttømmende politiattest, forutsatt at man ikke begår ytterligere lovbrudd. Dette fremgår av politiregisterforskriften § 30-3.

Opplysninger om disse forholdene vil bli utelatt etter reglene om ordinær politiattest, se nedenfor.

Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller forseelse vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. Opplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år.

Hvis man blir dømt til betinget fengsel eller bot for forhold som skjedde før man fylte 18 år, vil ikke dette fremgå av attesten hvis det skjedde for me enn to år siden. Dom på ungdomsstraff og samfunnstraff vil bli utelatt fra attesten etter fem år.

Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest. For eksempel vil bot på lovbrudd med øvre strafferamme på inntil seks måneder ikke vises på attesten. Likeledes vil betinget dom hvor fastsetting av straff utstår, påtaleunnlatelse,forenklet forelegg, overføring til behandling i konfliktråd og overføring til barneverntjenesten bli utelatt.

Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Dette vil typisk gjelde politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattester), jf. politiregisterloven § 39. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene som hovedregel tatt med, uansett hvor gamle de er.

 

Les mer om politiattester

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Vedtatt forelegg for forseelse- hva kommer på rullebladet?
Hei Ved å vedta forelgget har du allerede godtatt tilbudet fra politiet om å gjøre opp for deg. Det vil nok derfor være vanskelig å få gjort...
Ble tatt for å røyke hasj. Kommer jeg noensinne til få få en jobb jeg har lyst på?
Hei Det at du ble tatt for hasjrøyking, kan medføre visse konsekvenser for deg. Imidlertid er følgene langt fra så dramatiske som det virker som ...
Innsyn i egen politiattest
Hei For å få utstedt en politiattest, så må du ha et formål med den. Det må altså være en grunn til at du ber om å få en politiattest - ent...
Spiss fleinsopp, rus, oppbevaring, bruk, narkotikaforskriften, straffelovens § 162, ulovlig, straff.
Hei Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som skal kjenn...
Jeg fikk bot for nasking - hvilke konsekvenser får det?
Hei Først vil jeg påpeke at du kan nok ikke reelt sett velge om du vil betale boten eller i fengsel. Det er sånn at man må betale boten. Dersom ...
Prikk på førerkortet, bot, studere i USA
Hei Når man bryter trafikkreglene f.eks. ved å kjøre for fort, er det vanlig at man får et forenklet forelegg. Et forenklet forelegg er en bot so...
Ble tatt for å kjøre bil uten førerkort - får jeg prikk på rullebladet?
Hei Du får mest sannsynlig sperrefrist på å ta førerkort. Det vil si at du ikke får lov til å kjøre opp når du fyller 18 år, og at du må ve...
Hvor lenge står det på rullebladet mitt?
Hei I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, h...
Fikk forelegg for drikking på offentlig sted. Konsekvenser for jobb/reise til USA?
Hei Drikking på offentlig sted er forbudt etter en bestemmelse som har en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. alkoholloven...
Merknad på rullebladet, kan jeg bli pilot?
Hei og takk for spørsmålet ditt! Det finnes to måter for å gå frem for å utdanne seg til pilot: enten gjennom Forsvaret eller sivilt. I forhold...
Tatt for å røyke cannabis. Vil dette stå på politiattesten min videre?
Hei Hvis du har blitt tatt for misbruk av narkotika, vil dette nesten alltid være diskvalifiserende for å være i forsvaret. Du kan lese mer om det...
Når forsvinner et forelegg for kroppskrenkelse fra politiattesten?
Hei Etter politiregisterloven § 40 vil et forelegg for kroppskrenkelse bli stående på den ordinære politiattesten din i 3 år dersom forholdet sk...
Tatt for å røyke hasj - hva med rullebladet og USA?
Hei Straffen du fikk for å røyke hasj, vil bli registrert i ditt rulleblad/i politiets reaksjonsregister. Der vil alle dine straffer være registre...
Har jeg fått et kriminelt rulleblad?
Hei Det er dessverre ikke så lett for oss å svare deg konkret på dette, fordi du ikke skriver noe om hva som har skjedd i saken etter at du ble ta...
Straff for dopingmidler og betydning for politiutdannelse
Hei Det følger av legemiddelloven § 24a at det er forbudt å erverve, besitte eller bruke dopingmidler. Ifølge straffeloven § 234 er det ulovlig ...
Kjøre bil uten førerkort, hvor lenge vil det fremgå på politiattest?
Hei Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automat...
Hva skjer om jeg blir tatt for å røyke hasj? 
Hei Du kan lese om dette i denne artikelen, se også de vedlagte artiklene for mer informasjon. Du kan fint studere juss selv om du har noe på rul...
Hvem kan se personers rulleblad? Og hvordan?
Hei Behandlingen av opplysninger om kriminelle forhold som en person har begått reguleres av Politiregisterloven.Det følger av denne lovens § 21 a...
Spyttet på en politibetjent - konsekvenser?
Hei Dette vil nok i utgangspunktet vises på en vanlig politiattest i to år, mens det vil bestandig stå på en uttømmende politiattest. Enkelte yr...
Spørsmål om hvor lenge bot for å røyke hasj står på rullebladet?
Hei Straffereaksjoner registreres i politiets reaksjonsregister- straffereistret. Disse opplysningene blir ikke slettet, men opplysningene er taushet...
Se alle