Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

- Selger hasj og andre narkotiske stoffer

Hasj (colourbox.com)

Hvor lang straff får man for besittelse av litt over en kilo hasj og salg av hundre gram av dette?

Offentlig og kvalitetssikret
Hasj (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Besittelse av over en kilo hasj er oppbevaring av narkotika som kan straffes etter straffeloven § 231. Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved brudd på straffeloven § 231 første ledd, er det bare rent unntaksvis at man bare blir idømt en bot.

Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231. Besittelse og salg er dermed to lovbrudd i forhold til denne bestemmelsen. Siden maksimumsstraffen for ett lovbrudd er fengsel i 2 år, er maksimumsstraffen for disse to lovbruddene 4 år. Dette står i straffeloven § 79.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel i inntil 10 år. Dette står i straffeloven § 232. De lovbruddene du beskriver, vil trolig ikke falle inn under denne bestemmelsen, men det kan ikke utelukkes.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der kan du ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Strafferammen for kjøp/salg/besittelse av Cannabis i Norge.
Hei Den som kjøper, selger eller er i besittelse av narkotika kan straffes etter straffeloven § 162. Strafferammen i denne bestemmelsen er alt fra ...
Hva er straffen dersom politiet tar deg med 30 gram hasj?
Hei   Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkoti...
Har politiet rett til å kreve DNA? Kan de holde tilbake info de har om meg?
Hei Du har ikke krav på å få vite hva politiet vet i etterforskningen. Etter straffeprosessloven § 158 kan politiet, i forbindelse med en etter...
Kan skolen kreve urinprøver basert på rykter og ikke bevis om at jeg har røyket? 
Hei De kan selvfølgelig spørre deg om å teste deg, men de kan ikke kreve det, og du kan nekte. Politiet kan enklere kreve urinprøve ved mistanke,...
Registrert hos politiet med en hasjsak. Når er den saken over og kommer det på rullebladet mitt?
Hei Hvis du ikke har fått en straffereaksjon fra politiet, er det ikke noe som vil fremgå på en politiattest/rullebladet. Du vil fortsatt være r...
Har politiet nok grunnlag til å beslaglegge mobilen min?
Hei Ja, politiet har rett til å ta beslag i telefonen din. Etter straffeprosessloven § 203 kan politiet ta beslag i ting som kan antas å ha betyd...
Endring i krav om politiattest for de som skal yte helsehjelp i kommunen
Hei Det kom en lovendring fra 1. januar 2017 om at kommunene alltid skal innhente politiattest for personell som skal yte helse- og omsorgstjeneste...
Kan jeg få avrusning i stede for fengsel som straff? 
Hei Noen har behov for mer behandling eller annen rehabilitering enn den som kan gis i et fengsel. Straffegjennomføringsloven § 12 gir domfelte mul...
Hvilke straffer gis med forskjellige mengder hasj i Norge? 
Hei Så vidt vi er kjent med er det ingen faste grenser for hva som regnes som til eget bruk og når det blir ansett som omsetning. Politiet gjør no...
Er det likestilt straff om du kjøper/har/selger heroin som cannabis??
Hei Det følger av straffelovens bestemmelser om narkotika at "hva slags stoff", "mengde" og "overtredelsens karakter" er avgjørende for hvor grov f...
Konsekvensene av å ikke melde fra til politoet om andres hasjbruk 
Hei Det er i utgangspunkte ingen generell plikt til å melde fra om andres bruk av hasj og du kan ikke straffes for å ha kjent til at kompisen din b...
Tatt for bruk av cannabis for andre gang. Hva blir straffen?
Hei Bruk av cannabis kan straffes i medhold av legemiddelloven § 31 andre ledd. Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge dele...
Jeg har fått forelegg for oppbevaring av narkotika
Hei Hvis du ikke godtar forelegget vil politiet oversende saken til tingretten for behandling der. I tingretten vil du få mulighet til å forklare d...
Straff, politiattest, narkotika
Hei Vanligvis vil bruk og besittelse av hasj, gi straff etter legemiddelloven. Du sier at du er dømt etter straffeloven § 162. Jeg vet ikke hva so...
Jeg selger narkotika, er det lovlig?
Hei Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231. HVA KAN STRAFFEN BLI: Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år. Ve...
Venner som bruker drugs, skal jeg si det til politiet?
Hei Først og fremst vil vi si at det er kjempefint at du sa nei til å drive med "drugs" i noen form. Når du spør om hva slags type drugs som er l...
Se alle