Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram

A-Å

- Nekter å gjøre som politiet ber meg om

Politibil (foto: ung.no)

Forrige helg var jeg på byen med noen kamerater. Vi skulle inn på på et utested, men jeg ble nektet av vakta. Både kameratene mine og jeg ble veldig irritert og så hentet vakta politiet. De sa jeg skulle forlate stedet. Vi ble stående å diskutere en stund og alle var ganske sure. Politiet sa jeg ikke fikk slippe inn, men jeg ble med de andre likevel. Så skrev politiet ned navnet mitt og sånt. Får jeg noen straff?

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Etter politiloven § 5 plikter enhver å straks rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel 2 i politiloven om utøvelse av politimyndighet.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Politiloven § 30 nr. 1 sier at man kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder hvis man unnlater å etterkomme politiets pålegg, tegn eller øvrige signaler etter politiloven § 5. Siden du ikke fulgte politiets pålegg om å forlate stedet, kan du risikere å bli straffet etter denne bestemmelsen. Den mest sannsynlige reaksjonen er et forelegg (en bot).

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

En mulighet er at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med politiet. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din. For at saken skal overføres til konfliktrådet, må politiet spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva faller inn under "Moral turpitude" begrepet og visum ved reise til USA?
Hei I forhold til foreleggene du har fått, må du selv kontakte politiet for å få vite hvorfor du ikke har fått disse regningene enda.   Brudd...
Kan jeg nekte å oppgi personalia til politiet? 
Hei Du har plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke. ...
Hvordan vet jeg om jeg har blitt anmeldt?
Hei Hvis du ble anmeldt vil du få brev om dette i posten. Og hvis du får et forelegg (bot) for det du gjorde vil du denne tilsendt i posten også. ...
Hva slags rettigheter har jeg hvis jeg blir stoppet av politiet?
Hei Først vil jeg si at hvis du ikke gjør noe ulovlig, og hvis du ikke opptrer truende eller høylytt, er det ekstremt liten sjanse for at politiet...
Jeg løp fra politiet, hva skjer nå?
Hei Det følger av politiloven § 30 at "Med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å ett...
Er det lov å filme politiet dersom man blir stoppet og at man føler at de ikke har skjellig grunn til å stoppe deg eller at du føler at de trakkaserer deg eller er frekke mot deg?
Hei I utgangspunktet kan man filme politiet når de arbeider, men det må være på en måte som ikke forstyrrer politiets arbeid. Dersom politiet ber...
Har politiet lov til å kreve å få se førerkortet mitt ved kontroll?
Hei Både ved trafikkontroller og i andre tilfeller har politiet rett til å få oppgitt personalia, og dette er typisk ved å se legitimasjon. Etter...
Hvis purken skal ta telefonen din, (noe de gjorde med meg). Hvis du legger den i underbuksa di?
Hei Hvis vilkårene for å ransake noen er oppfylt hjelper det ikke om du gjemmer mobilen i underbuksa. Politiet må gjøre jobben sin, og da er ikke...
Er du pliktig å hvise legitimasjon til politiet hvis de tilfeldig stopper deg på gaten? Er du pliktig til å ha legitimasjon på deg?
Hei Du er ikke pliktig å bære legitimasjon hvis du er norsk statsborger. Men man skal oppgi "navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel...
Redd politiet, hva gjør jeg?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du forteller at du er redd for politiet. Politiet er jo en etat i Norge som skal gi alle innbyggere trygghet ...
Er man pliktig til å forklare seg til politiet dersom man blir stoppet?
Hei Det foreligger ikke noen plikt til å forklare seg for politiet. Du har kun plikt til å oppgi navn, fødselsdato, adresse, hva du jobber med ell...
Hva skjer om jeg blir ransaket av en vekter?
Hei Vektere har ikke større myndighet enn det du og jeg har. De har ikke lov til å ransake deg, men dersom du er mistenkt for å for eksempel ha st...
Har politiet lov til og stoppe meg 4 ganger på en kveld uten at jeg har gjort noe
Hei Politiet har ulike fremgangsmåter for å forebygge og stoppe ulovlige handlinger. Hvis det er slik som du beskriver at du er i et miljø hvor d...
Kan jeg nekte politiet å sjekke sekken min?
Hei gutt, 14 år. Takk for at du skriver til ung.no. Jeg er ikke jurist eller politi, men slik jeg oppfatter politiets oppgaver og plikter så kan p...
Kan mine straffbare handlinger føre til fengsel?
Hei Jeg har full forståelse for at du er redd for hvilken straff som venter deg. Men dette spørsmålet er det dessverre helt umulig for oss å svar...
Er det lov til å filme politiet?
Hei I utgangspunktet kan man filme politiet når de arbeider, men det må være på en måte som ikke forstyrrer politiets arbeid. Dersom politiet be...
Hvor kan jeg finne ut om hvem som har lov og ransake og reglene bak.
Hei Reglene om ransaking finnes i straffeprosesslovens kapittel 15, i § 192 til og med § 202. Innledningen til § 192 lyder slik: "Når noen med s...
Har politi lov til å legge barn på 13 år i håndjern ?
Hei Politiet har lov til å bruke den makt som er nødvendig og forsvarlig. Det følger av politiloven § 6. Før de benytter virkemidler som peppers...
Ble stoppet og ransaket av politiet, kan de gjøre dette?
Hei Politiet har adgang til å kroppsvisitere personer for å bringe personens identitet på det rene, og de kan visitere personer som fjernes, anh...
Se alle