Hopp til hovedinnholdet

A-Å

- Har noe på rullebladet - noen yrker jeg ikke kan velge?

Gutt tenker (colourbox.com)

Jeg har noe på rullebladet og lurer på om det er noen jobber jeg ikke kan få da? Har tenkt litt på å bli psykolog eller lege...

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt tenker (colourbox.com)

SVAR:

Boten du fikk vil bli registrert i politiets reaksjonsregister og vil dermed kunne komme på politiattesten din (avhengig av hvilken politiattest du blir spurt etter, se nedenfor). En politiattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. I politiregisterloven er det imidlertid gitt klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Jeg har for lite opplysninger til å kunne si noe konkret om hva boten vil ha å si for deg i fremtiden, men jeg kan nevne noen av momentene som vil være relevante i forhold til jobber når det fremkommer straffbare forhold i en politiattest:

  • hvilken type forbrytelser det er snakk om
  • hvor alvorlig forbrytelsen er
  • hvor gammel du var da forbrytelsen skjedde
  • hvor lenge det er siden forbrytelsen er begått
  • hva du ønsker å gjøre senere i livet

Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Imidlertid vil de i noen tilfeller kunne få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

  • en "ordinær" attest
  • en "uttømmende" attest
  • en "avgrenset" attest

I en uttømmende politiattest vil i utgangspunktet alle opplysninger som er å finne om deg i reaksjonsregisteret fremgå - uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

Det er imidlertid noen forhold som ikke vil fremgå av en uttømmende politiattest. Et unntak er forhold som er overført til konfliktrådet, hvis vedkommende ikke har begått nye lovbrudd to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i konfliktrådet. Heller ikke forenklede forelegg vil fremgå av en uttømmende attest. Mindre alvorlige lovbrudd som ble begått før man fylte 18 år, kan også bli sperret fra å vises på en uttømmende politiattest, forutsatt at man ikke begår ytterligere lovbrudd. Dette fremgår av politiregisterforskriften § 30-3. Opplysninger om disse forholdene vil bli utelatt etter reglene om ordinær politiattest, se nedenfor.

Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller forseelse vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. O

pplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år. Hvis man blir dømt til betinget fengsel eller bot for forhold som skjedde før man fylte 18 år, vil ikke dette fremgå av attesten hvis det skjedde for me enn to år siden. Dom på ungdomsstraff og samfunnstraff vil bli utelatt fra attesten etter fem år.

Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest. For eksempel vil bot på lovbrudd med øvre strafferamme på inntil seks måneder ikke vises på attesten. Likeledes vil betinget dom hvor fastsetting av straff utstår, påtaleunnlatelse,forenklet forelegg, overføring til behandling i konfliktråd og overføring til barneverntjenesten bli utelatt.

Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Dette vil typisk gjelde politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattester), jf. politiregisterloven § 39.

Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene som hovedregel tatt med, uansett hvor gamle de er.

Forskrift om høyere utdanning krever at søkere til utdanninger hvor man i klinisk undervisning eller i praksis kan komme i kontakt med mindreårige må fremlegge en barneomsorgsattest, Både lege- og psykologstudiet er studier hvor en slik attest må fremlegges. Politiattesten som kreves her vil vise om man har forbrutt seg mot enkelte særlig nevnte bestemmelser i straffeloven om narkotika, seksualforbrytelser eller vold. Etter helsepersonelloven § 20a må man også fremlegge en slik attest hvis man får tilbud om stilling som medfører at man skal yte helsehjelp til barn eller personer med funksjonsnedsettelser. Etter bestemmelsens tredje ledd er personer som er dømt eller ilagt forelegg for brudd på disse bestemmelsene utelukket fra å yte helsehjelp til barn eller personer med funksjonsnedsettelser. Denne loven omfatter både leger og psykologer.

Du finner informasjon om hvilke studier som krever politiattest på nettsidene til den enkelte studieinstitusjon.

 

Les mer om politiattester

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Tatt for bruk av narkotika, hva er konsekvensene?
Hei Jeg skjønner godt at dette var en svært ubehagelig opplevelse, og at dette er noe du angrer på. Det er så fort gjort å ta noen dårlige valg...
Spiss fleinsopp, rus, oppbevaring, bruk, narkotikaforskriften, straffelovens § 162, ulovlig, straff.
Hei Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som skal kjenn...
Hvordan er regelene for bruk av vannscooter og straff for brudd på reglene?
Hei Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt eller vannscooter. Men det er begrensninger på hva slags båt og vannscooter  du får lov å ...
Hvem har innsyn i ens rulleblad?
Hei Beklager det sene svaret fra oss. Vi har laget noen artikler som omhandler hva som kommer på rullebladet, og hvilke arbeidsgivere som kan ha ret...
Hvor lenge står det på rullebladet mitt?
Hei I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, h...
Kan jeg bli politi selv om jeg har noe på rullebladet? 
Hei På politihøyskolen sine hjemmesider står det at "opptak ved Politihøgskolen forutsetter plettfri vandel."  I følge Politiloven §24b: ”...
Kan jeg bli lærer selv om jeg tas for bruk av rusmidler?
Hei Det enkle svaret her er "ja", men samtidig er det mer som må tas i betraktning her. Selv om du i utgangspunktet kan komme inn på grunnskolelæ...
Jeg er dømt for narkotika. Kan jeg jobbe i helsevesenet?
Hei Jeg forstår det slik at du er straffet for narkotikaovertredelse etter straffeloven § 231. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det e...
Vil en betinget påtaleunnlatelse stå på rullebladet for alltid?
Hei Om dette forholdet vil fremgå av en politiattest eller ikke, avhenger av hva slags politiattest det er snakk om. Det er tre typer politiattester...
Jeg søkt på lærerutdanning og lurer på om jeg får komme inn på dette studiet uten plettfri vandel?
Hei Søkere som får tilbud om plass ved lærerstudiet, må legge frem politiattest for lærestedet senest ved studiestart. Ved opptak på lærerstud...
Blitt tatt for å røyke hasj, offshore arbeid 
Hei Det er ikke krav om vandelsattest i offshorebransjen. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan kreve å få se politiattesten din, og at politie...
Ble tatt for å røyke hasj. Kommer jeg noensinne til få få en jobb jeg har lyst på?
Hei Det at du ble tatt for hasjrøyking, kan medføre visse konsekvenser for deg. Imidlertid er følgene langt fra så dramatiske som det virker som ...
Fikk bot for å drikke på offentlig sted. Hva er konsekvensene?
Hei Du har fått et forelegg (en bot) for brudd på Alkohollovens § 8 – 9, 1. ledd nr. 5.   Du kan lese mer om konsekvensene av å ha noe på r...
Tatt for marihuana røyking- konsekvenser for rulleblad og jobb/førerkort?
Hei   På denne siden kan du klikke deg videre og se hvilken konsekvens dette forelegget kan få for deg: http://www.ung.no/lovbrudd/   Her vil ...
Vandel, sykepleier, sosionon, påtaleunnlatelse, rulleblad
Hei Det finnes tre ulike former for politiattest og det er ulike regler om hva som vises på de forskjellige attestene og hvor lenge ting blir ståen...
Merknad på rullebladet, kan jeg bli pilot?
Hei og takk for spørsmålet ditt! Det finnes to måter for å gå frem for å utdanne seg til pilot: enten gjennom Forsvaret eller sivilt. I forhold...
Kan et forelegg hindre meg i å bli brannmann/politi?
Hei Jeg forstår det slik at du har fått et "vanlig" forelegg fra politiet, og ikke et forenklet forelegg. Jeg regner også med at denne episoden sk...
Fått en bot. Kan jeg bli politi?
Hei Det høres ut som du her har blitt ilagt en forenklet forelegg. Et forenklet forelegg vil ikke fremgå av en fremtidig politiattest. Ved opptak t...
Hva skjer om jeg blir tatt for å røyke hasj? 
Hei Du kan lese om dette i denne artikelen, se også de vedlagte artiklene for mer informasjon. Du kan fint studere juss selv om du har noe på rul...
Se alle