Norge har en variasjon i naturtyper som er enestående i Norden, og tilsvarende variasjon over korte avstander finnes knapt nok andre steder i verden. Norges beliggenhet, landskap og menneskenes bruk av naturen gjennom flere tusen år er bakgrunnen for denne store variasjonen.

De siste tiårene har vår måte å bruke og påvirke naturen på, gjort at en del naturtyper og arter står i fare for å forsvinne. Naturen i landet vårt blir dermed fattigere.

 

Hva er biologisk mangfold

For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket "biologisk mangfold". Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg. Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi "bare" oppdaget rundt 1,75 millioner arter på verdensbasis. Det endelige tallet tror forskere kan være så mye som 50 ganger høyere. Mangfoldet i naturen bidrar til å gi oss mennesker rent vann, mat, byggematerialer, hjelper oss med sykdomskontroll, pollinering, klimaregulering og nedbrytning av avfallsstoffer og forurensning. Disse såkalte økosystemtjenestene og naturressursene er verd mange milliarder kroner årlig.

Konvensjonen om biologisk mangfold

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte. Konvensjonen trådte i kraft i 1993, og i alt 193 land (deriblant Norge) og EU har signert avtalen.

Mens tidligere internasjonale miljøavtaler fokuserte på å bevare enkeltarter eller naturtyper, omfatter konvensjonen om biologisk mangfold alt biologisk mangfold, både på land og i sjø- og ferskvann. Konvensjonen fokuserer på at naturen skal komme menneskeheten til gode, og at økosystemer, arter og gener må brukes på en bærekraftig måte som ivaretar det biologiske mangfoldet på lang sikt.

 

Formålet med konvensjonen om biologisk mangfold er:

  • å bevare det biologiske mangfoldet.
  • bærekraftig bruk av biologiske ressurser.
  • en rimelig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske ressurser.

Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal blant annet:

  • opprette verneområder.
  • bekjempe fremmede arter.
  • bevare truede arter.
  • fremme samarbeid med andre land om biomangfold.

Konvensjonen er juridisk bindende, og de landene som har undertegnet avtalen er forpliktet til å jobbe for å oppfylle kravene i avtalen. Landene må jevnlig rapportere om sin oppfølging av konvensjonen.