Kjemikalier er kjemiske stoffer eller blandinger av slike stoffer og finnes i flytende form, fast form eller som gasser. Noen stoffer (f.eks. bly og kobber) finnes ute i naturen fra før, mens andre er fremstilt av oss mennesker.

En del kjemikalier tilsettes i industriproduksjon, og har en viktig funksjon i produksjonsprosessen eller i det ferdig bearbeidede produktet. Andre oppstår som avfallstoffer og forurensninger i selve tilvirkningsprosessen.

Miljø- og helseskadelige kjemikalier

Farlige kjemikalier omfatter stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare. Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige. Når vi bruker begrepet giftig her omfatter dette også langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Også stoffer som er svært lite nedbrytbare og som svært lett hoper seg opp i levende organismer regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger.

Les mer om helseskadelige kjemikalier her.

Visste du at?

Livsstilen vår gjør oss mer utsatt for farlige kjemikalier enn tidligere. Mobiler, balsam, kremer og tekstiler er bare noen av våre hverdagsprodukter som kan inneholde farlige stoffer. Likevel har strenge regler og grundig tilsyn ført til en nedgang i utslipp av farlige stoffer, og mange miljøgifter er i dag forbudt i Norge.

På miljøstatus.no, finner du et diagram med oversikt over reduksjon i utslipp av miljøgifter fra 1995-2013.

Utslipp i innsjøer og elver - farlig for miljøet

Norge har rikelig med rent ferskvann sammenliknet med de fleste andre land, men utslipp fra boliger og landbruk påvirker kvaliteten på vannet i norske innsjøer og elver.

Forurensningen av vassdrag kan blant annet føre til dårlig drikkevann, fiskedød og lite attraktive vann knyttet til bading og friluftsliv. Overgjødsling i ferskvann kan også føre til algeoppblomstring. Langtransportert forurensning fra andre land fører også til forsuring av innsjøer og elver i Sør-Norge, spesielt på Sørlandet.

I etterkrigstida har krav om tilgang på mer energi ført til en omfattende kraftutbygging med stadig større inngrep i vassdragene som resultat.

Kilde: Miljøstatus.no.