Alle har rett til å ferdes i naturen

I Norge har alle lov til å oppholde seg i udyrket mark, uavhengig av hvem som eier naturområdet. Allemannsretten er faktisk lovfestet i friluftsloven, og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere.

Retten til å ferdes fritt i naturen gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snøbelagt.

 

Hva er utmark og innmark?

Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

 

 

Hva innebærer allemannsretten?

I utmark kan du ferdes overalt til fots og på ski, og raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer langt fra hus og på høyfjellet.

 

Ta hensyn til miljøet!

Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Enhver skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke voldes skade eller ulempe for eier, bruker eller andre. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Vær varsom med ild, og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster, men spesielle regler gjelder for molteplukking i Nord-Norge. Uansett hvordan du ferdes, skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.

Les mer om allemannsretten på Miljøstatus i Norge.

Kilde: Miljødirektoratet