I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for å ta vare på regjeringens klima- og miljøpolitikk. Det betyr at de utfører egne tiltak, samtidig som de sørger for at klima- og miljøpolitikken følges opp.

Naturmangfold

Det er viktig at vi tar vare på naturen slik at både dyr og planter kan leve trygt. Derfor er det viktig at naturen beholder sitt mangfolk (variasjon), og Klima- og miljødepartementet har som oppgave å beskytte hav og kyst, utrydningstruet rovvilt og ulike arter og naturtyper. Du kan lese mer om naturmangfold i Norge her.

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene er spor etter de menneskene som har levd på jorden før oss. I tillegg har Norge flere arkeologiske kulturminner og verdensarvområder, som alle må tas vare på. Klima- og miljødepartementet har blant annet ansvar for å ta vare på disse delene av norsk kulturmiljø. Du kan lese mer om kulturminner og kulturmiljø her.

 

FAKTA

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for å ta vare på regjeringens klima- og miljøpolitikk - og at det følges opp.

 

Friluftsliv

I Norge skal det også være en lav terskel for at alle som vil skal kunne delta i friluftsliv, og regjeringen jobber for at så mange som mulig også ønsker å ha et aktivt friluftsliv. En del av norsk natur er i tillegg vernet som nasjonalparker. Klima- og miljødepartementet har også ansvar for lovverk og jakt og fiske i friluftspolitikken. Les mer om friluftsliv her.

Forurensing

Klima- og miljødepartementet skal også jobbe for å forhindre forurensing. Derfor arbeider de aktivt med gjenbruk og gjenvinning, samtidig som departementet deltar på årlige møter med klima- og miljøministre fra ulike land. Les mer om forurensing og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

 

 

Klima

Klima er selvsagt et viktig tema for Klima- og miljødepartementet. De jobber med internasjonale klimaforhandlinger og bidrar i klima- og skogprosjekter. Les mer om klima og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Polarområdene

Polarområdene (Antarktis og Svalbard) er viktige å ta vare på. Klima- og miljødepartementet har som oppgave å sikre naturmiljø og kulturminnner på disse stedene, samtidig som de må ta vare på dyrelivet i nordområdene. Les mer om polarområdene og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.