I Norge er det klima- og miljødepartementet som har ansvar for å iverate regjeringens klima- og miljøpolitikk. Dette betyr at klima- og miljødepartementet utfører egne tiltak, samtidig som de sørger for at klima- og miljøpolitikken følges opp.

Departementet har i tillegg ansvar for ulike områder innenfor klima- og miljø. Du kan lese mer om disse her:

Naturmangfold

Det er viktig at naturen tas vare på, slik at både dyr og planter kan leve trygt. Derfor er det viktig at naturen beholder sitt mangfolk, og klima- og miljødepartementet har som oppgave å beskytte hav og kyst, uttrydningstruet rovvilt og ulike arter og naturtyper. Du kan lese mer om naturmangfold i Norge her.

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene er spor etter de menneskene som har levd på jorden før oss. I tillegg har Norge flere arkeologiske kulturminner og verdensarvområder, som alle må tas vare på. Klima- og miljødepartementet har blant annet ansvar for å ta vare på disse delene av norsk kulturmiljø. Du kan lese mer om kulturminner og kulturmiljø her.

 

 

Friluftsliv

Klima- og miljødepartementet har ansvar for lovverk og jakt og fiske i friluftspolitikken. I Norge skal det også være en lav terskel for å delta i friluftsliv, og regjeringen jobber for at så mange som mulig skal ønske å ha et aktivt friluftsliv. En del av Norges natur er i tillegg vernet som nasjonalparker. Les mer om friluftsliv her.

 

Forurensing

Klima- og miljødepartementet skal også jobbe for å forhindre forurensing. Derfor arbeider de aktivt med gjenbruk og gjenvinning, samtidig som departementet deltar på årlige møter med klima- og miljøministre fra ulike land. Les mer om forurensing og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

 

 

Klima

Klima er et viktig tema for klima- og miljødepartementet. Innenfor dette området jobber de med internasjonale klimaforhandlinger og bidrar i klima- og skogprosjekter. Les mer om klima og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Polarområdene

Polområdene som Antarktis og Svalbard bør tas vare på. Klima- og miljødepartementet har som oppgave å sikre naturmiljø og kulturminnner disse stedene, samtidig som de må ta vare på dyrelivet i nordområdene. Les mer om polarområdene og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Les mer

Klima- og miljødepartementets hjemmesider oppdateres jevnlig med pressemeldinger og annet aktuelt stoff.