Støtte når du er syk

Blir du syk og ute av stand til å følge undervisningen, kan studielånet for denne perioden gjøres om til stipend. Les mer om dette på lånekassen.no.

Har du hatt jobb ved siden av studiet, kan du ha opparbeidet deg rett til sykepenger hos NAV. Hvor mye du får, er avhengig av arbeidsinntekt og type arbeidsforhold. Du må ha vært i arbeid i minst 4 uker før du ble syk og årsinntekten må være minst 0,5 G, altså halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). I tillegg må du bo og oppholde deg i Norge. Som hovedregel må du ha vært medlem av folketrygden 3 år før du søker.

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV hvis du er over 18 år og har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studier. Snakk med legen din, studiestedet eller ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om hva du har rett på.

Nedsatt funksjonsevne

Hvis du har utfordringer som gjør det vanskelige å gjennomføre et studieprogram eller videregående skole, kan du har rett til tilrettelegging og hjelpemidler. Da bør du ta kontakt med skolen eller utdanningsstedet ditt og NAV Hjelpemiddelsentral. Les mer om hjelpemidler her.

 

Lese og skrive norsk

Det kan være vanskelig å fullføre skolen hvis du har problemer med å lese og skrive. Hjelpemidler kan gjøre skolearbeidet ditt lettere. Eksempel: Du kan søke om støtte til å kjøpe PC eller nettbrett.

Lære norsk

Er du elev på grunnskolen og har et annet morsmål enn norsk, kan du ha rett til norskopplæring. Spør læreren din. Det er kommunen din som har ansvar for informasjon om norskopplæring. Les mer på nettsidene til kommunen din.

Hvis du studerer i Norge, er det mer omfattende norskkurs som du har både rett og plikt til å ta. Du finner oversikt over tilgjengelige norskkurs på nettsiden til din kommune og fylkeskommune.

Du kan også høre med studiestedet ditt om de har norskkurs. På kompetansenorge.no finner du gratiskurs på nett.

Enslig forsørger

Stønad til enslig mor eller far skal sikre inntekt for deg som har aleneomsorg for barn og bidra til at du kan forsørge deg selv ved eget arbeid. Dersom du mottar overgangsstønad, så kan det det være aktuelt å ta utdanning samtidig. Dersom du skal fylle aktivitetsplikten med utdanning må den vurderes som nødvendig og hensiktsmessig, og utgjøre minimum 50% studiebelastning.

Det er flere stønader som er aktuelle for deg som er enslig mor eller far; overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, du kan også ha rett til utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn.

Ta kontakt med NAV

Du kan ringe NAV Kontaktsenter for å få hjelp og veiledning om hvilke muligheter som finnes for deg.