Rett til helse- og omsorgstjenester

Alle har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Trenger du hjelp til helsetjenester eller til å klare deg i dagliglivet? Henvend deg til kommunen din.

Sist oppdatert: 11.09.2018 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs rettighetssenter

Tannlege
Tannlege

Dine rettigheter

Kommunen har plikt til å informere deg om de ordninger som finnes i din kommune.

Slike ordninger kan være praktisk bistand som brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt, eller helsetjenester som hjemmesykepleie og fysioterapi.

Organiseringen av tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune.

Betaling for helsetjenester

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling, men vanligvis må du betale en egenandel.

helsenorge.no finner du satser og regler for betaling av helsetjenester.

Praktisk bistand

Det er hovedsakelig hjemmetjenesten i kommunen som bistår med praktiske gjøremål i hjemmet. Du kan for eksempel få hjelp til innkjøp, rengjøring, vasking av tøy, personlig stell eller andre praktiske gjøremål. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Søknad sendes til kommunen, og det er lurt å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov. Kommunen kan kreve egenandel for noen av tjenestene.

Bistand til personlig stell og egenomsorg kan det ikke kreves betaling for. For mer informasjon se helsenorge.no.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren selv organiserer arbeidet til assistenten. Det betyr at tjenestemottakeren bestemmer både hva de skal gjøre og når de skal gjøre det.

Tjenestemottakeren, alternativt en pårørende eller en annen person, fungerer som en arbeidsleder. Assistenten kan være ansatt i kommunen, i et andelslag eller av brukeren selv.

Les mer om BPA på helsenorge.no.

Du finner også detaljert informasjon om BPA i rundskriv:Rundskriv Nr. I-9/2015 - Brukerstyrt personlig assistanse.

Støttekontakt

Støttekontakten har som oppgave å hjelpe den personen han eller hun er støttekontakt for til å oppnå en meningsfull fritid. Oftest er det snakk om å følge personen til ulike aktiviteter.

Støttekontakt er gratis, men man må selv betale for å være med på ulike aktiviteter, for eksempel kinobilletten. Les mer om støttekontakt-ordningen her.

Helsetjenester

Alle som bor i Norge har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunen. Helsetjenestene omfatter blant annet medisinsk behandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

Du har også en rett til en fastlege i kommunen der du bor. Ta kontakt med kommunen du bor i og meld fra om ditt behov for hjelp. Kommunen vil da vurdere hva slags tjenester som er best egnet til å dekke ditt behov.

Hjemmesykepleie

Denne tjenesten kan gis funksjonshemmede og syke som trenger personlig stell og oppfølging av medisinske behov. Tjenesten drives av kommunen som del av primærhelsetjenesten, ofte organisert under pleie og omsorgstjenesten.

Les mer om rett til helsetjenester i hjemmet på Helsenorge.no.

Legetjeneste

Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge har rett til å ha en fastlege. Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året. Kommunen skal også tilby en legevakttjeneste.

Les mer om fastlegeordningen her.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløp er nådd får du frikort. Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller hos helsenorge.no.

Tannlegetjenester

Er du under 18 år er all tannlegebehandling, unntatt tannregulering, gratis. Som 19-20-åring har du rett til billigere tannbehandling, forutsatt at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling. Behandling hos tannlege for voksne for 18 år er ikke gratis.

Les mer om tannlegetjenester for barn og unge her.

Noen sjeldne diagnoser gir rett til støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Det er en egen liste over hvilke sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling. Du lese mer om det på helsenorge.no.

Fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. For fysioterapi må du betale en egenandel, men barn under 16 år er fritatt for å betale egenandel. Det samme er personer med godkjent yrkesskade.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløpet på 2025 kroner (2018) er nådd, får du frikort. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller på helsenorge.no. For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan. Denne planen skal være en samlet oversikt over de tiltak og ytelser du har behov for.

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen ta initiativ til å utarbeide en slik plan sammen med deg. Du kan også be om en slik plan selv.

Les mer om individuell plan her.

Vedtak og klageadgang

Mener du at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du klage til Fylkesmannen.

Har du har søkt om tjenester som for eksempel helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse (herunder praktisk bistand og opplæring, BPA og støttekontakt), plass i institusjon, avlastning eller omsorgslønn, har du krav på å få et skriftlig vedtak med en begrunnelse. Du skal også få informasjon om klageretten. Det er viktig at du klager innen klagefristen som er oppgitt, som regel 3-6 uker fra du mottok vedtaket.

Pasient- og brukerombudet gir gratis informasjon om dine rettigheter og kan hjelpe deg å klage.

Fakta

Dette kan kommunen hjelpe deg med:

 • Støttekontakt.
 • Helsetjenester.
 • Hjemmesykepleie.
 • Legetjeneste.
 • Fysioterapi.
 • Betaling for helsetjenester (i de fleste tilfeller må du betale en egenandel).
Tannlege
Tannlege

Fakta

Dette kan kommunen hjelpe deg med:

 • Støttekontakt.
 • Helsetjenester.
 • Hjemmesykepleie.
 • Legetjeneste.
 • Fysioterapi.
 • Betaling for helsetjenester (i de fleste tilfeller må du betale en egenandel).
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Helsa di

Les mer

Økonomien din

Les mer