Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer om man går til retten med en volds/overgrepssak?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hvis du blir utsatt for overgrep og vold av din egen far over lengre tid. Skadene har vært moderate fysisk, med noen brudd og sånn gjennom årene.Det verste har vært det psykiske, skyldfølelsen, dårlig selvbilde og angst. Hva vil skje vis man går til retten med det? Hvor stor straff får han(jeg vet det er vanskelig å svare på når dere ikke vet hele saken) men sånn ca? Håper dere kan svare så fort som mulig.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Hei!

 

Det lureste er å spørre politiet for å få grundig informasjon om dette, men jeg skal forsøke å svare deg så godt jeg kan.

 

Til ditt spm "hva vil skje?": Det første man gjør er å gå til politiet og anmelde det din far har gjort.

 

Etterforskning

Politiet bestemmer seg så for om de skal etterforske saken videre. Formålet er da å skaffe nok opplysninger til å avgjøre om det skal reises en straffesak eller ikke. Noen ganger finner ikke politiet sikre nok bevis for at det er begått en straffbar handling, og saken blir da henlagt.

 

Tiltale

Dersom politiet finner sikre nok bevis, kan de skrive ut en tiltalebeslutning mot personen for ett eller flere straffbare forhold. Personen får da status som "siktet". Tiltalebeslutningen beskriver lovbruddet slik politiet mener det har foregått. Deretter sendes saken til domstolen. Når den kommer opp (det kan ta ganske lang tid), må tiltalte møte i tingretten. Hvis ikke, kan retten beslutte å pågripe ham, eller gjennomføre rettssaken uten at tiltalte er til stede.

 

Rettssaken
Rettssaken gjennomføres etter faste regler der aktor (fra politiet sin side), forsvarer for tiltalte (far) og tiltalte (far) får ordet etter tur. Aktor legger fram politiets bevis, avhører vitner, og nedlegger en påstand om straff. Den tiltaltes forsvarer avhører også vitner, og nedlegger sin påstand. Når rettssaken er over, trekker dommerne (de er tre stk) seg tilbake i enerom og holder domskonferanse.

 

Domskonferansen
Fagdommeren og meddommerne har én stemme hver. De har altså like mye å si når de skal avgjøre om tiltalte, etter det som er kommet fram i retten, er skyldig eller ikke. Hvis dommerne er i tvil om tiltalte er skyldig etter å ha vurdert alle bevisene, skal tiltalte frifinnes. Hvis dommerne finner at tiltalte er skyldig, skal de deretter avgjøre hvor mye straff han skal få. Er dommerne uenige, blir resultatet det som flertallet bestemmer.


Så til ditt spørsmål om straff: 

STRAFFERAMME OVERGREP

 

Når det gjelder seksuelle overgrep, skiller loven mellom:

  • seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
  • seksuell handling
  • seksuell omgang.

Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd er f.eks blotting, slibrigheter eller annen uanstendig opptreden eller verbale krenkelser. Straffelovens § 201 bestemmer at slik adferd er straffbar når den foregår på offentlig sted, i nærvær av noen som ikke har samtykket til det eller i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Straffen er bøter eller fengsel inntil ett år.

 

Seksuell handling er f.eks berøring eller beføling av kjønnsorganer eller bryster utenpå eller innenfor klærne. Seksuell handling er straffbart etter straffelovens § 200 når det skjer med noen som ikke har samtykket til det eller når det skjer med barn under 16 år. Straffen er bøter eller fengsel inntil 1 år, men fengsel inntil 3 år når handlingen foretas med barn under 16 år og inntil 6 år når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger.

 

Seksuell omgang er den alvorligste kategorien, dette omfatter samleie (inkluderer både vaginalt,analt og oralt samleie), seksuelle handlinger som for eksempel beføling inne i en annens kjønnsorgan, masturbering eller samleielignende bevegelser. 

 

Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn, sier loven som følger:

 

Seksuell omgang med barn under 14 år

Straffen er fengsel inntil 10 år, men fengsel i minst 2 år dersom den seksuelle omgangen var samleie. Når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger, kan fengsel inntil 21 år idømmes (dette er lovens strengeste straff). Ved seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder for straff. Dette betyr at gjerningspersonen ikke slipper straff selv om denne trodde barnet var over 14 år.

 

Seksuell omgang med barn under 16 år

Straffen er fengsel inntil 5 år, men inntil 15 år når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger. 

 

En person som bruker vold for å skaffe seg seksuell omgang med noen under 16 år kan straffes både for voldtekt og for seksuell omgang med barn under 16 år.

 

I tillegg til at det er sterkt straffbart å utøve seksuelle handlinger og seksuell omgang  med barn, er det i tillegg ekstra straff for å gjøre dette mot barn i familien.

Her sier loven: Seksuell omgang med barn, barnebarn osv. uavhengig av alder, straffes med fengsel inntil 5 år. Dette gjelder både biologiske og adopterte barn.

 

En far som har seksuell omgang med sin 13 år gamle datter kan straffes både for seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell omgang med barn i familien. En far som har seksuell omgang med sin 17 år gamle datter vil kun bli straffet for seksuell omgang med barn i familien.

 

STRAFFERAMME VOLD

 

Vold er straffbart, selv om den som blir utsatt for det, ikke blir fysisk skadet. Hva som er straffbar vold beror på en skjønnsmessig vurdering. Det er vold dersom noen slår, sparker, skaller, klyper, knipser, klorer, risper, biter, lugger, tar strupetak eller rister noen. Strafferammen er i utgangspunktet bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

Dersom volden har ført til skade, eller betydelig smerte (F.eks et stivt ledd i en finger, et skjemmende arr, en utslått tann, en bruddskade eller et stikk-sår) øker strafferammen til fengsel i inntil 3 år.

 

Dersom volden fører til grov skade (svekket syn,hørsel, livsfarlig eller langvarig sykdom), øker straffen til fengsel i minst 2 år og inntil 15 år. 

 

Dette ble et langt og komplisert svar, men håper det var til nytte for deg likevel!

 

 

Hilsen Psykologen

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold