Hva sier loven om seksuelle overgrep?

Vi har samlet en oversikt over lovbestemmelser i straffeloven som omhandler seksuelle overgrep.

Sist oppdatert: 10.12.2017 Av: Dinutvei.no

Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Teksten i denne artikkelen i er i hovedsak hentet fra: dinutvei.no.

Straffeloven (§ 291) definerer voldtekt som

  • seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
  • at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

Alle disse formene for ufrivillig seksuell omgang kan dermed være voldtekt.

Straffeloven (§ 297) sier at:

Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Seksuell omgang

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291 om voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang.

Begrepet seksuell omgang omfatter for det første samleie, som er definert i straffelovens § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Seksuell omgang omfatter også alle former for masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer. Eksempel på en samleieliknende handling er en mann som gnir penis mot en kvinnes mage.

Seksuell omgang må skilles fra seksuell handling som regnes mindre alvorlig i straffeloven.

Seksuell handling omfatter i hovedsak beføling av bryster eller kjønnsorganer, rettet mot en annen person.

Seksuelt krenkende atferd er for eksempel blotting og anstøtelige bevegelser eller ordbruk mot en annen, men uten fysisk kontakt.

Det rammer også distribusjon av fotografier eller levende bilder på nett, der mottakeren er under 16 år eller ikke har samtykket i å motta slike bilder.

Hva menes med vold eller truende adferd

I § 291 brukes også begrepene vold og truende atferd. Voldsbegrepet skal forstås vidt. Det beror på de konkrete omstendighetene i saken hva som skal regnes som vold.

Typiske voldshandlinger kan være slag, kvelertak eller at gjerningspersonen presser den andre ned eller holder vedkommendes bein og armer. Det samme gjelder dersom den andre hindres i å komme seg unna. Det er ikke noe krav om at den andre må ha ytet motstand. Flere faktorer kan påvirke hvordan en handling oppfattes.

Ved vurderingen skal det legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år. Det kan også legges vekt på hvor handlingen har funnet sted, relasjonen mellom gjerningspersonen og fornærmede, og om fornærmede hadde særlig grunn til å frykte gjerningspersonen.

Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes

Den truende atferden kan være verbale trusler eller annen skremmende atferd. Trusselen kan også være rettet mot andre enn den fornærmede selv.

Også trusler mot personer som står fornærmede nær, rammes. Det er ikke nødvendig at trusselen går ut på å gjøre noe rettsstridig eller straffbart. Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes.

Hva betyr det å ha omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Det betyr at den som utsettes for overgrep er ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av bevisstløshet, søvn, overstadig beruselse, fysisk funksjonshemming eller lignende.

Dersom gjerningspersonen for eksempel doper ned, får til å sove eller forårsaker at den andre blir bevisstløs, ansees dette som like straffverdig som voldtekt i tradisjonell forstand.

Også her skal det ved vurderingen legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år.

> Se også uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

Denne delen av voldtektsbestemmelsen var et ønske fra lovgiver om å understreke at slike handlinger er like straffverdige som voldtekt i tradisjonell forstand.

> Incest - hva sier straffeloven

> Seksuell krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven

> Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres av:

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres i kapittel 26 i straffeloven. Aktuelle bestemmelser er:

Straffeloven § 295 omhandler seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende

Straffeloven § 296 omhandler seksuell omgang med innsatte i institusjon

Straffeloven § 299 omhandler voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 301 omhandler grov voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 302 omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 312, 313 og 314 omhandler incest og seksuell omgang med andre nærstående barn

Straffeloven § 304 omhandler seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 305 omhandler seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor barn under 16 år

Straffeloven § 306 omhandler avtale om møte med barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep

Straffeloven § 309 omhandler kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 317 omhandler pornografi

Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Straffeloven § 291-294 omhandler voldtekt

Straffeloven § 15 sier at medvirkning til overtredelse av straffebud er straffbart, når ikke annet er bestemt

Straffeloven § 292 og 300 definerer hva som regnes som voldtekt til samleie

Straffeloven § 307 stiller krav til aktsomhet om barnets alder.

Et barn kan ikke gi samtykke til seksuell omgang eller handling som fritar den voksne fra straffeskyld.

Trist jente sitter på senga (colourbox.com)
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Seksuelle overgrep

Les mer