HVA SIER LOVEN:

Det er i utgangspunktet ikke forbudt å lyve på alderen når man chatter med andre. Å operere med fiktiv identitet på nettet er i seg selv ikke straffbart. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er forbudt å oppgi falskt navn, alder eller andre uriktige personlige opplysninger om seg selv, når man chatter med andre.

Derimot er det forbudt å late som man er en annen person, altså å ta noen andres identitet. Det følger av straffeloven § 202 at det er straffbart å opptre med en annens identitet, eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller annen, eller for å påføre andre skade eller ulempe.

Det følger av straffeloven straffeloven § 305 at det er ulovlig å i ord eller handling utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor personer under 16 år, eller tvinge eller forlede en person under 16 til å utvise slik atferd.

Etter straffeloven § 306 kan den som har avtalt et møte med person under 16 år med den hensikt å ha sex med den mindreårige, straffes. Det er et krav at personen har kommet frem til møtestedet eller til et sted hvor møtestedet kan iakttas.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

For brudd på straffeloven § 202, straffes man med bot eller fengsel inntil 2 år.

For brudd på straffeloven § 305, straffes man med bot eller fengsel i inntil 1 år. Likeledes straffes brudd på straffeloven § 306 med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

* Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

* DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

* Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018. Telefonen drives av politiet og du kan være anonym.

* Støttesenter mot Incest (SMI) er en privat selvhjelpsorganisasjon, telefonnummer 23 31 46 50

* Incesttelefonen 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon for incestutsatte og betjenes/driftes av Incestsenteret i Vestfold.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.