Hopp til hovedinnholdet

Har du mykje ansvar?

Bekymra gutt (colourbox.com)
GRENSEN: Hvor går grensen for hvor mye ansvar du skal ha hjemme?

Å måtte ta ansvar kan vere bra for born og unge. Men kvar går eigentleg grensa for kor mykje du klarer å bere på skuldrene dine?

Bekymra gutt (colourbox.com)
GRENSEN: Hvor går grensen for hvor mye ansvar du skal ha hjemme?

Du skal vere barn så lenge du kan, heiter det. Du skal ikkje måtte ta på deg for stort ansvar og for mykje å uroe deg for. Ansvar kan også medverke til utvikling og vere noko du veks på. Kvar går grensa for kor mykje ein kan tole som ung?

Ansvar er viktig

Næromsorgsarbeidar Ann Christin Daudon meiner det er viktig å skilje mellom kva typar ansvar ein snakkar om.

- For at born og unge skal utvikle seg er det viktig at dei har og tar ansvar. Spørsmålet er kva dei får ansvaret for. Får dei ansvar for å dekke behova til ei psykisk sjuk mor, eller får dei ansvar for å rydde rommet sitt? Born og unge treng å ta ansvar, men ikkje ansvar som går ut over eiga utvikling. Då kan ansvaret verte ei overbelasting og gå ut over andre prestasjonar som f. eks. skule.

Omfattande oppgåver

I mange heimar får born omfattande oppgåver fordi andre er avhengige av hjelpa og støtta deira. Årsaker til dette kan vere akutt sjukdom eller lidingar hjå foreldre eller søsken, rusproblem i familien, foreldrekonfliktar, psykiske lidingar, umodne foreldre eller karriereforeldre. For å nemne nokre. I situasjonar der foreldra er mykje borte og prøver å skape seg ein karriere, kan born verte pålagde omsorg for andre og seg sjølv. Det vert kalla parentifisering når born må stige inn i foreldrerolla.

Konsekvensar

For stort ansvar kan gi fleire konsekvensar for deg som ung. Ann Christin Daudon har mange røynsler med born og unge som må ta på seg eit for stort ansvar på område som vert ei påkjenning for dei. Dette kan gi forskjellige utslag der born/ungdom:

 • Kan utvikle måtar å manipulere på.
 • Ikkje søker støtte og råd hjå vaksne / får mistillit til vaksne.
 • Går på sjølvstyr. Dei har ikkje tilstrekkeleg erfaring som gir dei grunn til å stole på at dei vaksne tek ansvaret, og tek derfor ansvaret sjølv.
 • Ikkje har tilstrekkeleg rettleiing / ikkje er modne nok til å ta dette ansvaret sjølv. Det er ei påkjenning å stå åleine, utan støtte.
 • Vel feil i forhold til kva samfunnet reknar med. Dei kan for eksempel begynne å ruse seg, skulke skulen m.m.
 • Yter dårlegare enn det skulen reknar med – brukar energien på det som skjer i heimen og andre vanskelege relasjonar dei hamnar i.
 • Slit emosjonelt.
 • Får dårleg samvit.
 • Har ei kjensle av mindreverd.
 • Hissar seg opp når andre prøver å styre dei.
 • Får eit kaotisk tilvære.

Kan dette gi problem seinare i livet?

- Barnet lærer seg måtar å tilpasse seg på. Dersom relasjonen til foreldra eller andre viktige vaksne ikkje er god i forhold til omsorgsbehovet barnet har, kan barnet tileigne seg mønster som held fram også i vaksen alder. Mønster som var hensiktsmessige som barn, men ikkje er så hensiktsmessige i vaksen alder, seier Daudon.

Kvar går grensa?

Alle menneske har ei grense for kor mykje ansvar og uro ein kan ha hengande over seg. Denne grensa er ulik for alle menneske, men er ofte lågare for born og unge. Når vert ansvaret for stort og tungt å bere?

- Born er forskjellige med omsyn til kor mykje dei toler. Det er viktig at barnet / ungdommen har ansvar i forhold til kva alder dei har / kor modne dei er, slik at ansvaret ikkje vert ei overbelasting. Ansvaret bør vere utviklande, ikkje nedbrytande. Det er skilnad på å få ansvar for å halde orden på rommet og få ansvar for å ringe politiet når far slår mor, meiner omsorgsarbeidaren.

Forskar Bente Storm Mowatt Haugland, Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, gjer greie for fleire faresignal som viser at ansvaret har vakse seg for stort for deg:

 • Du brukar mykje tid til å fokusere på og uroe deg for andre i familien.
 • Du mister venner og får ikkje tid til å pleie vennskap.
 • Du byrjar å endre åtferd, mister konsentrasjon, får angst.

Ann Christin Daudon framhevar at det er dei vaksne sitt ansvar å syte for at du ikkje har for mykje å bere på.

- Det er foreldre og vaksne som har ansvaret for å oppfylle ditt behov for god omsorg. Hvis dei står fast, er det dei som har ansvar for å be om støtte slik at dei kan yte omsorga du har behov for. Det offentlege har ansvar for å ta fatt i dei unge ein er urolege for. Kvar enkelt kommune skal ha klare retningsliner for tiltak og samarbeid rundt desse borna. Det er viktig at tilsette i det offentlege møter foreldre, føresette, born og ungdom med respekt og med ei imøtekomande haldning som syner at ein vil hjelpe på ein best mogleg måte, meiner ho.

Er ansvar berre negativt?

- Når det er belastande for born å måtte ta eit ansvar som det ikkje er tenleg for dei å ta, tenkjer eg at det er negativt, seier Daudon.

Treng du hjelp?

Dersom du som barn/ungdom, foreldra dine eller nokon du kjenner er i ein vanskeleg situasjon, finst det mange du kan be om støtte og hjelp frå:

Lege, barnevern, offentlege og private psykologar/terapeutar, helsestasjonen, kommunalt tilsette innanfor helse / omsorg / rus / psykiatri som psykiatriske sjukepleiarar, utekontaktar, ruskonsulentar, tilsette ved skulen din som du har tillit til eller familie og venner.

Om du ikkje får eit svar du er nøgd med skal du halde fram med å leite, spør gjerne andre kven det er lurt å snakke med.

Kjelde: Næromsorgsarbeidar Ann Christin Daudon

Les også: Aftenposten

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Lillebroren min spiser så lite
Hei Så fint du skriver til oss når du har det vanskelig. Du virker som en omsorgsfull storesøster for lillebroren din. Det å vite sikkert om dette...
Pappa er syk og jeg er redd
Hei Jeg forstår at dette er vanskelig.  Det er viktig å huske på at dette ikke er ditt ansvar. Det er veldig hyggelig å høre at du ønsker å ...
Kjæreste som sliter med depresjon
Hei Takk for spørsmålet. Du klarer på en god måte å beskrive hvordan vanskene til din kjæreste er både for ham og for deg. jeg får inntrykk a...
Jeg vil ikke fortsette å blande meg inn i krangelen med naboen lenger.
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er ikke uvanlig med nabokrangel. Det er slik at vi mennesker ønsker å leve våre liv på veldig mange måt...
Jeg trenger litt hjelp, jeg var på fest hos en venn i går og vi drakk mye alkohol
Hei Dette høres ut som en vanskelig situasjon. Først og fremst vil vi si oss enige med deg: det er ikke sånn at du skal måtte passe på alle hele...
Mamma sover når jeg drar på skolen
Hei Så fint du skriver til oss her i ung.no. Jeg forstår godt du ønsker en mamma som er der for deg når du våkner. Men det er fint å høre at d...
Søsteren min har OCD.  Det er slitsomt
Hei Det er helt OK å si at det å leve med en søster som har OCD kan være slitsomt. Det kan være tungt å oppleve at familiemedlemmer har psykisk...
Jeg opplever at jeg har for mye ansvar hjemme
Hei Fint at du tar kontakt med oss i ung.no! Det høres ut som det er en vanskelig situasjon hjemme der du opplever at du må ta mer ansvar enn du h...
Vi krangler så mye hjemme, hvordan kan vi bli en bedre familie?
Hei jente 16 år.  Så fint at du tar kontakt med ung.no. Det er leit å høre at det er så mye krangling hjemme hos moren din. I de fleste famili...
Mamma sliter veldig psykisk og økonomisk.Jeg har for mye ansvar. 
Hei,  Du har veldig mye ansvar i livet ditt, som selvfølgelig opptar tankene dine. Alarmtelefonen for barn og unge lurer på om dette kan være en...
Min bestevenn vil ikke ha meg og jeg har mye å gjøre
Hei Jeg får inntrykk av at du opplever både stress og at du føler deg ensom. Det er viktig å være inkludert i et fellesskap. Jeg vil gjerne hjelp...
Stemor klager, sier at jente 14 år ikke hjelper til. Snakke m far?
Hei jente 14 år Du spør om du skal snakke med faren din, og det synes jeg at du skal. Kan du snakke litt med ham når dere er alene? Da kan du fort...
Jeg er bekymret for mamma som spiser for lite
Hei jente 15 Tusen takk for at du tar kontakt med oss i ung. Dette er vanskelig for deg. Du er 15 år, og skal bruke mest tid og krefter på skole, v...
Usikker på følelsene mine
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg skjønner at dette er vanskelig. Det er ikke uvanlig å kjenne på disse følelsene når man begynner å bli...
Er bekymret for at moren ha en bipolar lidelse.
Hei Jeg kan dessverre ikke svare deg på om moren din er syk/har en bipolar lidelse her over nettet. Men jeg leser her at du er svært bekymret for h...
Kjæresten min drikker alkohol, hva skal jeg gi han som konskvens?
Hei Det er ikke lett å være kjærester når man er uenige i bruken av alkohol. Og det er veldig bra at du venter  med å drikke, unge mennsker er ...
Lurte på om jeg kan flytte når jeg begynner på vgs? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Foreldrene mine er veldig strenge.
Hei   Du spør om du kan flytte ut når du begynner på videregående skole. Du forteller at dine foreldre er veldig strenge, at du nesten ikke har...
Se alle