Du har kanskje ikke tenkt over det, men gjennom hele livet har foreldrene dine hjulpet deg med å forstå hva som skjer i ulike situasjoner og lært deg måter å uttrykke dette på.

Det kan derfor være uvant hvis du plutselig opplever at foreldrene dine ikke forstår deg på samme måte som før.

Bra at foreldrene dine ikke forstår deg?

Selv om det er uvant, kan det faktisk være sunt at foreldrene dine ikke alltid forstår alt og noen ganger oppleves som teite eller vanskelige. For på veien mot å bli voksen, har du begynt å bruke mer og mer av tiden din på skole, sammen med venner og på fritidsaktiviteter, steder der foreldrene dine ikke er.

Du får kanskje flere ideer og innspill fra andre rundt deg, i tillegg til foreldrene dine. Da er det ikke rart at du oftere vil oppleve at dere har ulike meninger eller ikke forstår hverandre på samme måte som før.

Du opplever mye når du er uten foreldrene

Hvis det blir mye frustrasjon når du og dine foreldre snakker sammen, kan det hende det er fordi du har endret måter å kommunisere på uten at de har merket det. Det betyr at når du kommer med korte kommentarer, nye ord, svar eller ansiktsuttrykk som er selvfølgelige for deg og vennene dine, kan det være at foreldrene dine rett og slett ikke forstår det du uttrykker.

Du er kanskje på vei til å bli noe annet enn foreldrene dine så for seg. Fordi du lærer andre ting, gjør deg andre erfaringer, har andre interesser og fritidsaktiviteter, møter andre mennesker og lever i en annen tid enn foreldre dine gjorde da de vokste opp.

Dette gir deg også andre muligheter og erfaringer. Så du og dine foreldre kan ha ganske ulike utgangspunkt når dere skal snakke sammen. Dette er uvant for begge parter, for det jo foreldrene dine som har kjent deg best, og har visst like mye om deg som du har følt at du selv gjør.

FAKTA

10 TIPS FOR DEG – og kanskje for foreldrene dine? Skriv dem ut og bruk dem!

  1. Vis respekt for hverandre
  2. Skap en god situasjon rundt samtalen.
  3. Si fra om du ønsker å bli hørt eller å få hjelp/råd
  4. Be om at den andre virkelig lytter til deg
  5. Sørg for at den andre skjønner at du virkelig lytter
  6. Fatt deg i korthet
  7. Si fra om hvordan du opplever situasjonen
  8. Vær tydelig i hvem du snakker til
  9. Vær så konkret og beskrivende du kan
  10. Varier måten du sier fra på

10 tips til deg

Under følger 10 tips til deg - og kanskje for foreldrene dine? Husk at god kommunikasjon er et samarbeid, og ikke ditt ansvar alene.

1. Vis respekt for hverandre

Når man ikke forstår hverandre, kan man bli trist eller irritert over at kommunikasjon er så vanskelig. Dette gjør det dessverre enda vanskeligere å klare å lytte til det den andre sier. For å kunne snakke godt sammen er det derfor viktig å respektere den andres mening og være interessert i å lytte. Du kan for eksempel si til dine foreldre: “Jeg vet at vi noen ganger misforstår hverandre, men jeg har lyst at vi skal kunne forstå hverandre bedre. Jeg trenger at dere prøver å lytte ordentlig til det jeg sier, og viser meg at dere har hørt det jeg sier, selv om dere er uenige. Jeg skal også være flinkere til å først høre hva dere sier, før jeg svarer dere."

2. Skap en god situasjon rundt samtalen

Det kan oppleves kleint å sette seg ned for å snakke med foreldrene sine. En kan lett føle seg presset og få en opplevelse av at en skal stilles til rette for noe. Det å hele tiden ha dine foreldres øyne rettet mot deg, kan oppleves som ubehagelig. Det kan ofte være lettere å få til en god samtale mens man gjør noe sammen, f.eks. kjøre bil, lage mat, gå en tur, spille et spill, rydde.. Du kan bruke slike anledninger til å snakke med foreldrene dine om ting som opptar deg.

3. Si fra om du ønsker å bli hørt eller å få hjelp/råd

Når man har det vanskelig kan man ønske at noen virkelig hører og forstår hvordan en har det og kan vise medfølelse. Man kan også ønske at en kan få råd og hjelp til hva en skal gjøre med den vanskelige situasjonen.

Misforståelser kan lett oppstå når man ønsker en ting, f.eks. medfølelse, og får noe annet, f.eks. forslag til hvordan løse problemet. Det er derfor noen ganger nyttig å si til foreldrene dine i situasjonen om det viktigste er at de lytter og forstår, eller om det viktigste er at de gir deg hjelp/råd.

4. Be om at den andre virkelig lytter til deg

For at kommunikasjonen skal bli god, kan det være nyttig å be den andre gjenta det du har sagt før han/hun svarer. Dette kan hjelpe til at du er sikker på at den andre forstår det du ønsker å formidle på den måten du gjør. En ting å si kan være “Jeg vil at du skal høre på meg nå og gjenta det jeg sier, før du svarer meg."

5. Sørg for at den andre skjønner at du virkelig lytter

Dette er det samme som punktet over, men nå er det din tur til å synliggjøre at du har lyttet til hva den andre har sagt, ved å gjenta det du har hørt.

6. Fatt deg i korthet

Vi har ofte mange tanker i hodet og mye på hjertet samtidig. Det kan derfor være vanskelig å få sagt alt på en gang, og dersom en prøver kan det bli for mye for den som lytter å klare å ta imot. Prøv derfor å si fra om en ting om gangen hver gang du sier noe. Skriv det gjerne ned på forhånd, så blir det klarere for deg hva du egentlig vil si.

7. Snakk i jeg-språk, si fra om det som skjer for deg

Når ting er vanskelig er det lett å starte setningene sine med “Du..." og å ville fortelle den andre hva den gjør som er dumt. Dette gjør det ofte vanskelig å snakke sammen fordi den andre da føler et behov for å forsvare seg. Det er derfor lurere å kunne si noe om hvordan det den andre sier/gjør påvirker deg. For eksempel: “Jeg blir lei meg når du kommer for sent for å hente meg. Da tenker jeg at du ikke synes jeg er viktig."

8. Vær tydelig på hvem du snakker til

Si fra hvem du snakker til slik at denne personen kan lytte bedre, og at det blir tydelig at du ønsker et svar fra akkurat denne personen.

9. Vær så konkret og beskrivende du kan

Misforståelser kan lett skje dersom vi bruker generelle ord, som f.eks. “å være grei". Det er lettere å få frem hva man mener dersom en beskriver det mer konkret, som f.eks. “å smile til meg når jeg forteller noe".

10. Varier måten du sier fra på

Dersom du merker at du ikke når frem når du forsøker å si noe, så tenk på andre måter du kan formidle ditt budskap på. Du kan skrive et brev, sende en SMS, eller be en annen voksen/et annet søsken fortelle videre til dine foreldre.

Hvem har ansvaret for kommunikasjonen hjemme?

Å oppleve foreldrene sine som vanskelige kan være naturlig, men det er også viktig å si noe om hva du som ungdom ikke skal akseptere. I disse situasjonene skal du ikke tenke at det er du alene som har ansvaret for at det er slik, eller som alene har ansvaret for å gjøre noe med situasjonen.

Dette gjelder situasjoner hvor det har vært vanskelig og fastlåst mellom deg og foreldrene dine i lang tid. Kanskje tenker du at situasjonen er håpløs, at det ikke er noe som nytter, og du kjenner på et sinne. Dette er tegn på at situasjonen er for vanskelig og at dere kan trenge hjelp av andre til å få til endring.

Hvor går grensen for hva som er greit?

Hvis det skjer at foreldre eller ungdom slår/sparker andre eller skader seg selv, så er situasjonen så alvorlig at det er viktig å få gitt beskjed til andre så snart som mulig.

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette så snakk med en venn, en voksen du kan stole på, helsesykepleier på skolen eller læreren din. De vil kunne hjelpe deg videre med hvor du da kan få hjelp, for slike situasjoner skal du ikke måtte klare å tåle eller finne ut av på egen hånd.

 

Best mulig vei til selvstendig liv

Som det er beskrevet over er du som ungdom i en utvikling mot stadig større grad av selvstendighet, hvor du selv skal få være den som definerer hvem du er. På samme måte som at det er uvant for deg at ikke foreldrene dine forstår deg umiddelbart, kan det være nytt og uvant for foreldrene dine at du har andre oppfatninger, meninger og interesser enn de selv har.

Selv om disse forskjellene kan være små sett utenifra, kan de oppleves som store forskjeller av foreldrene dine, fordi de ikke er vant med din selvstendighet. I din utvikling på vei mot å bli voksen er det viktig at dere klarer å holde kommunikasjonen i gang, slik at du kan oppleve at foreldrene dine forstår deg og kan gi deg den hjelp og støtte du trenger, på en måte som passer for deg. For det er kun gjennom å snakke sammen (kommunisere) at dere kan få dette til.