Rasisme er vondt og vanskelig for den som opplever det. Ekstra vanskelig blir det dersom ingen griper inn og stopper det som skjer. Den som opplever rasisme, føler seg ofte krenket og mindre verdt, og det kan gå ut over selvfølelsen.

Dette er rasisme

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Tidligere trodde noen at man kunne dele mennesker inn i "raser", og at disse kunne rangeres etter verdi. Dette vil si at disse menneskene mente noen "raser" var bedre enn andre. Rase er et begrep som brukes om dyr som har ulike biologiske egenskaper, men som tilhører samme art (f.eks. hunderaser). I dag er heldigvis de fleste enige om at mennesker ikke kan rangeres, og at rasebegrepet ikke kan brukes om mennesker - likevel er det ordet "rase" som har gitt opphav til ordet rasisme.

 

Hva er hverdagsrasisme?

Hverdagsrasismen er ikke bare den formen for rasisme som er mest utbredt, men også den formen som er vanskeligst å kjempe mot. Dette kan være fordi mange forsøker å holde fordommene sine skjult, noe som gjør det vanskelig å identifisere rasismen.

Rasistiske uttalelser og ytringer er relativt utbredt, men å si noe rasistisk betyr ikke alltid at personen egentlig er rasist. De kan ha sagt noe som er lite gjennomtenkt eller noe de har hørt fra andre, uten at de egentlig mente å være rasistisk.

Selv om det heldigvis er mindre rasisme i Norge enn i mange andre land, opplever vi likevel at en del mennesker kan ha rasistiske holdninger om personer eller grupper. Ofte uttrykker de dette ved å si negative ting om personene eller gruppen, samtidig som de kanskje skriver stygge ting på nettet og i sosiale medier. I verste fall kan det være de bruker vold mot personene eller gruppen de har rasistiske holdninger overfor.

 

Skjellsord, utestenging og vold

Mange barn og unge med minoritetsbakgrunn har opplevd rasisme i løpet av oppveksten. Det kan være ungdommer som kommer fra andre land, har en annen religion eller som har foreldre som kommer fra andre land.

I en rapport fra Antirasistisk senter forteller ungdom med minoritetsbakgrunn at de har opplevd alt fra å bli mistenkeliggjort og ikke være velkommen i sitt eget hjemland, til sosial isolasjon, hatefulle ytringer og vold.

Mange opplever rasisme på skolen

Mange av ungdommene som har svart på undersøkelsen sier at det stedet de har opplevd mest rasisme på er i skolen.

En jente på 18 år forteller dette:

"Jeg ble mobbet på barneskolen for å være mørk. Ble kalt forskjellige navn, som «bæsj», «brunost», «neger».

Også i kollektivtrafikken og på gaten, i butikker, og i møte med politi eller vektere, melder ungdommene fra om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering. Det kan for eksempel dreie seg om grove, rasistiske utsagn fra fremmede:

"En venninne ble spyttet på fordi hun bruker hijab og hun ble kalt «jævla terrorist». (Jente, 17 år)

Hva sier loven?

Slik lyder rasismeparagrafen § 185 i straffeloven:

    Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

    Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  • hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  • religion eller livssyn, eller
  • homofile orientering
  • nedsatte funksjonsevne.