Dette kan ambassaden hjelpe deg med i utlandet

Norge har utenriksstasjoner i de fleste land i verden, og en av deres hovedoppgaver er å hjelpe nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Sist oppdatert: 15.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no.

pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Norge har ambassader, delegasjoner og generalkonsulenter i omkring 100 land rundt om i verden. Ved ambassadene og delegasjonene er det ambassadøren som er leder. Ambassadøren er ansatt i Utenriksdepartementet, og tjenestegjør i en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Hva kan ambassaden hjelpe meg med?

Ambassadens oppgave er blant annet å hjelpe nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, dødsfall, sykdom eller straffeforfølging. De skal også fremme norske næringslivsinteresser, omdømme og norsk kultur, samt Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet.

På steder hvor Norge ikke har utenriksstasjon, kan andre nordiske utenriksstasjoner gi bistand.

Sykdom og ulykker

Blir en reisende under midlertidig opphold i utlandet rammet av sykdom eller ulykke, kan det bli behov for å anmode om bistand fra en nærliggende utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør imidlertid den det gjelder først ha søkt bistand hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Det er viktig at alle reisende i utlandet tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise. Dette gjelder også for reiser til EØS-land, blant annet fordi slik forsikring også dekker syketransport hjem. Les mer om forsikring på utenlandsreiser her.

Opphold i EØS-land

Under midlertidig opphold i EØS-land dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere. For å bevise at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et EØS-land, må du bestille Europeisk helsetrygdkort. Du kan bestille helsetrygdkortet her.

Erstatningskrav

I forbindelse med ulykker i utlandet kan det bli aktuelt å fremme erstatningskrav. I slike situasjoner vil utenriksstasjonene kunne bistå med å skaffe juridisk bistand. Dersom språklige eller andre hensyn tilsier det, kan stasjonen også fungere som bindeledd mellom partene. Utenriksstasjonene har ikke anledning til å dekke utgifter til advokat.

Tap av pass

Slike tap må straks meldes til stedets politimyndighet. Alle fagstasjoner og noen honorære konsulater vil normalt kunne utstede nytt pass. Gebyret er det samme som i Norge. Utenriksstasjonene kan bare utstede pass til personer som kan dokumentere sitt norske statsborgerskap.

Tap av billetter

Ved tap av billetter og reisedokumenter bør den det gjelder, selv i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap og så videre. Utenriksstasjonene vil imidlertid hjelpe til om språklige eller andre årsaker tilsier det.

Tap av penger

Når det gjelder tap av penger, kan vedkommende ofte selv best ordne saken ved å overføre egne midler fra Norge via post eller bank. Er egne midler ikke tilgjengelige, må penger søkes skaffet til veie via pårørende, arbeidsgiver eller andre. Utenriksstasjonene kan eventuelt hjelpe til med å etablere de nødvendige kontakter. Skaper overføring via bank uforholdsmessige store problemer, kan beløpet formidles via Utenriksdepartementet. Ved slike overføringer er det fastsatt et gebyr på 10 prosent, minimum NOK 200.

Nødlidenhetslån

Først når alle andre muligheter er forsøkt, vil nødlidenhetslån kunne komme på tale, og da normalt bare til hjemreise ved første anledning. Det er ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Det er fastsatt følgende kriterier for å få innvilget et slikt lån:

1. Søker må ha fast bostedsadresse i Norge.

2. Søker må ha fast inntekt (arbeid/trygd).

3. Søker skal uforskyldt ha mistet sin returbillett.

Det gis ikke nødlidenhetslån til sosialklienter, da deres stønad bortfaller så snart de forlater hjemstedskommunen.

Arrestasjon

Blir norske statsborgere i utlandet arrestert, vil en representant fra den norske utenriksstasjonen på stedet normalt foreta besøk i fengselet for å ivareta vedkommendes interesser. Det gjelder først og fremst å sikre at den anholdte får kompetent juridisk bistand.

Det er imidlertid stedets lover og regler som kommer til anvendelse i slike saker. Dette - sammen med folkerettens bestemmelser - begrenser de virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet.

Adresser til Norges utenriksstasjoner

Flere opplysninger og adresser til alle Norges utenriksstasjoner finner du på nettstedet til Norges ambassader.

Fakta

Ambassaden skal hjelpe nordmenn i utlandet ved:

 • Ulykker
 • Dødsfall
 • Sykdom
 • Straffeforfølging og/eller arrestasjon
 • Tap av pass, billetter eller penger
 • Nødlidenhetslån
 • De skal også fremme norske næringslivsinteresser, omdømme og norsk kultur, samt Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet.
pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Fakta

Ambassaden skal hjelpe nordmenn i utlandet ved:

 • Ulykker
 • Dødsfall
 • Sykdom
 • Straffeforfølging og/eller arrestasjon
 • Tap av pass, billetter eller penger
 • Nødlidenhetslån
 • De skal også fremme norske næringslivsinteresser, omdømme og norsk kultur, samt Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Reise

Les mer