Barneombudet er «vaktbikkja» som har i oppgave å passe på at barn og unges rettigheter blir overholdt og fulgt. De skal passe på at barn og unge blir sett på som like mye verdt som voksne, og at de blir hørt i saker som angår dem

Bestemmer selv

Norges første barneombud ble utnevnt i 1981. Det var også det første i verden. Hvert sjette år utnevnes et nytt ombud av Kongen i statsråd. Barneombudet er altså både en person og et kontor.

Kontoret er opprettet gjennom en egen lov, så verken Stortinget eller Regjeringen kan bestemme hva barneombudet skal si eller mene.

Hvilke saker jobber Barneombudet med?

Barneombudet jobber med mange ulike temaer, alt fra skole, barns helse, fattigdom, asylbarn og barn i kontakt med barnevernet.

Barneombudet jobber med å overvåke at alt går riktig for seg, og at lovene vi har for barn er gode nok. De passer også på at de som bestemmer har god nok informasjon om barns rettigheter, og de passer på at FNs barnekonvensjon følges i Norge.

De passer også på at barn og unge får si sin mening i saker som handler om dem.

Dersom Barneombudet er misfornøyd med noe, så kan de skrive til myndighetene eller kontakte pressen for å si ifra om hva som må gjøres for å endre på det.

Trygg digital hverdag

I perioden 2019 til 2021 har Barneombudet fire satsingsområder. I denne perioden skal ombudet jobbe spesielt med disse områdene:

  • Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge
  • Arbeide for best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
  • Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet
  • Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge

 

Hva kan Barneombudet gjøre for meg, da?

Barneombudet kan ikke ta avgjørelser i enkeltsaker, men de kan gi barn, ungdom, foreldre og andre råd og veiledning. Barneombudet er opptatt av at du skal være klar over dine rettigheter.

Har du noen spørsmål om hvilke rettigheter du har, så vil Barneombudet gjerne at du tar kontakt.

Besøk Barneombudets hjemmesider