FN-konvensjonen slår fast at brudd på din mulighet til samfunnsdeltakelse og dine lovfestede rettigheter er brudd på menneskerettigheter.

Et eksempel på et slikt brudd er når en skole ikke tilrettelegger undervisningen for en elev med særskilt behov. 

 

Hva er en konvensjon?

En konvensjon er en internasjonal lov som gir plikter for stater og rettigheter for innbyggere i statene som har ratifisert konvensjonen. Det norske statsapparatet har en juridisk plikt til å oppfylle rettighetene i konvensjonen for alle funksjonshemmede i Norge. Denne plikten har de både ovenfor FN, FNs medlemsstater og ovenfor egne innbyggere.

Ved brudd på plikten til å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i konvensjonen vil Norge bli ansvarlig ovenfor FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som håndhever etterlevelse av konvensjonen. På nasjonalt plan er det Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever etterlevelse av konvensjonen.

 

Like muligheter

Konvensjonen slår fast at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha like muligheter og rettigheter.

Dette gjelder alle som møter på barrierer på grunn av sykdom, skade eller lyte, eller på grunn av pårørendes sykdom, skade eller lyte. Konvensjonen beskytter dermed foreldrene til funksjonshemmede barn som opplever diskriminering på grunn av sitt omsorgsansvar.

I tillegg sier konvensjonen hvordan de generelle menneskerettighetene kan oppfylles for funksjonshemmede:

  • Artikkel 12 gir rett til å få hjelp til å ivareta rettslige interesser. Denne artikkelen førte til at Norge fikk en ny vergemålslov. 
  • Artikkel 9 om rett til tilgjengelighet bidro til at vi fikk en forskrift om universell utforming av IKT, og endringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester.

Et eksempel på brudd på konvensjonen er når en person ikke har like muligheter eller rettigheter som andre fordi han/hun har en funksjonshemning, eller assosieres med en som har det.

Så lenge omgivelsene ikke er tilgjengelige og holdningene til funksjonshemmede fører til forskjellsbehandling, er dette brudd på konvensjonen.

 

Du kan klage

Dersom du ikke får oppfylt rettigheter nedfelt i konvensjonen kan du klage saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Du kan også fremme et søksmål for brudd på rettighetene i konvensjonen. Så lenge Norge ikke har ratifisert tilleggsprotokollen til konvensjonen, har du imidlertid ingen klagerett til FN-komiteen.

Du finner den norske oversettelsen av konvensjonen her.