Hopp til hovedinnholdet

Taushetsplikt i skolen

Taushetsplikt i skolen

Mange lurer på dette med taushetsplikt på skolen. Hva er det egentlig, hvem har taushetsplikt, og hva betyr det i din skolehverdag? Her er en oversikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Taushetsplikt i skolen

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr at man ikke kan fortelle noe man har fått vite videre til noen andre.

Taushetsplikt betyr at for eksempel en lærer eller helsesøster ikke kan fortelle noe som du har fortalt dem videre til kolleger, venner, familie og folk som jobber i ulike hjelpetjenester uten at du, eller dine foreldre, gir dem lov.

Enkelte ganger gjelder likevel ikke taushetsplikten. Dersom noen blir alvorlig bekymret for deg eller andre, har de plikt til å fortelle om det til noen som kan hjelpe.

Et eksempel på dette kan være at du har det så vanskelig at det er grunn til å tro at du kan være til fare for deg selv eller andre. Eller det kan være at de blir veldig bekymret for rus eller at du opplever vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Da må de si ifra sånn at du kan få hjelp med å håndtere livet ditt.

Hvem har taushetsplikt?

Alle som har en jobb i offentlig forvaltning, har taushetsplikt.

Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunene eller staten. Taushetsplikten beskytter deg mot at andre får vite ting om deg som er private.

For eksempel har alle ansatte på skolene, SFO, helsesøstre, leger, de som jobber i barnevernet og på NAV taushetsplikt. I denne artikkelen skal vi skrive litt om taushetsplikt på skolen. Det vi skriver om her gjelder derfor alle som jobber på skoler.

Taushet om hva?

Taushetsplikten gjelder personlige ting som du selv har fortalt, og det som de som jobber på skolen har fått kjennskap om på annen måte fordi han er ansatt på skolen.

Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan være opplysninger som at du har ADHD, at familien har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med, dårlig hygiene, at dine foreldre ikke passer på deg, at du bare spiser usunn mat, og så videre.

Hverken læreren, assistenten, rektor eller helsesøster kan fortelle det de vet om deg til andre. De kan da heller ikke skrive om det, eller vise frem bilder eller private eiendeler som gjør at andre kan forstå det de ikke har lov å si.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel.

I tillegg kan rektor komme med en advarsel eller si opp den som har brutt taushetsplikten. Taushetsplikten varer livet ut.

Lovregler

Det er flere lover som har regler om taushetsplikt. At de som jobber på skolen har taushetsplikt står i forvaltningsloven § 13 og opplæringsloven § 15-1.

Noen yrkesgrupper har egne regler om taushetsplikt som er enda strengere enn den som gjelder for dem som jobber i skolen. Det gjelder for eksempel de som jobber i barnevernet, og for helsesøstre, leger og tannleger. Dette står i barnevernloven kapittel 6 og i helsepersonelloven kapittel 5.

Nedenfor vil vi gi noen eksempler. Det vi skriver om lærere gjelder også for assistenter, rektorer og vikarer.

Hva er personlig?

Fordi det er ulike regler for ulike yrkesgrupper, så kan det bety ulike svar på

 • hva som er en personlige opplysninger som man har taushetsplikt om, og
 • hvor langt du selv kan bestemme hvem det er som skal vite hva

En og samme opplysning kan være taushetspliktig for en i barnevernet, men for eksempel ikke for en lærer. Læreren kan for eksempel si hvor du bor, mens de som jobber i barnevernet ikke kan si til andre hvor du bor. Det er fordi barnevernet da røper at du får hjelp av barnevernet og det har de ikke lov til å fortelle andre.

Dersom en lærer snakker foran hele klassen om ting som er personlige for deg, så bryter han taushetsplikten. Læreren kan heller ikke snakke om det i gangen dersom dere kan bli hørt av andre, eller på lærerværelset med kolleger eller helsesøster. Lærerens taushetsplikt gjelder blant annet opplysninger om

 • at en elev er usikker eller engstelig
 • at eleven har stort skolefravær, eller årsaken til det
 • at eleven er syk eller har smerter og årsaken til disse
 • opplysninger om hvordan eleven er ovenfor lærere og elever
 • reaksjoner og følelser knyttet til en lærer
 • elevenes karakterer

Alvorlige saker skal fortelles til barnevernet

Dersom en lærer er bekymret for at en elev ikke har det bra hjemme, så skal han melde saken til barnevernet, ikke til foreldrene. Å fortelle barnevernet om alvorlige ting er ikke et brudd på taushetsplikten. Det kalles opplysningsplikt og står i opplæringsloven § 15-3. Læreren skal si ifra til barnevernet dersom læreren har grunn til å tro

 • at en elev blir mishandlet hjemme
 • at eleven blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt
 • at eleven har store problemer med oppførselen sin (atferdsvansker)

Hva kan foreldre få vite?

Hovedregelen er at det er du selv som skal bestemme hvilke opplysninger andre skal få om deg. Men fordi du er et barn frem til du er 18 år, og dine foreldre har plikt i å ta vare på deg, så kan de kreve å få opplysninger av skolen om deg.

Selv om læreren kan gi informasjon om dine personlige forhold, så betyr det ikke at han bør gi slik informasjon. Læreren må vurdere hva som er best for deg. Det står i barnekonvensjonen artikkel 3. Før læreren bestemmer seg skal han også høre hva du synes. Det står i barnekonvensjonen artikkel 12.

Alvoret i saken, og hvor gammel du er, avgjør om foreldrene dine kan få informasjon og hvilken informasjon de skal ha. Her er noen eksempler:

Du har rett til privatliv

 • hvem du er forelsket i
 • om du har kysset en av samme kjønn
 • at du av og til krangler med bestekompisen din
 • at du av og til oppsøker helsesøster på skolen

Du har rett til beskyttelse

 • at du sliter i fag eller har stort fravær
 • at du fikk juling på veg til skolen
 • at du er tatt i å bruke narkotika
 • at du mobber
 • at du tenker på selvmord eller driver med selvskading
 • at du har sex med en voksen og er under 16 år

Du har rett til å bestemme i skolespørsmål fra fylte 15 år

 • om du vil utredes av PPT
 • om du vil ha spesialundervisning og innholdet i den
 • valg av studieretning og skole på videregående
 • om du vil melde deg inn eller ut av en forening, og valg av religion

Du har rett til å bestemme i helsespørsmål fra fylte 16 år

 • at du har tatt abort
 • at du får p-piller ev helsesøster eller lege
 • at du har snakket med helsesøster om kjønnssykdom eller graviditet

Skolen kan nekte å informere foreldre

Selv om dine foreldre har rett til å få opplysninger om deg, så finnes det to unntak:

Helsesøster kan la være å informere foreldrene dersom du er mellom 12 og 16, og har gode grunner for at dine foreldre ikke skal få vite. Det står i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4.

Skolen kan nekte å gi foreldre informasjon om deg, dersom det kan være til skade for deg om foreldrene dine får informasjon. Det står i barneloven § 47.

Elevene har rett til å ha det bra på skolen

Elevene har rett til å ha et godt skolemiljø, og det er skolens ansvar å sikre alle elever et godt miljø som gjør at du lærere det du skal. Dette står i opplæringsloven kapittel 9A.

Det innebærer at skolen har plikt til å ha samtaler med elevene om skolemiljøet, og de har plikt til å ta tak i problemer og hendelser som skjer på skolen.

Men skolen har ikke lov til å prate om enkelthendelser med flere enn dem det gjelder.

Rektor skal passe på

Rektor har ansvar for at de ansatte de følger reglene som gjelder om taushetsplikt. At alle lærere ved skolen har taushetsplikt, betyr at de ikke kan gi opplysninger til hverandre.

Det er rektor sitt ansvar å passe på at ikke lærerne sitter på lærerværelset og snakker om elevene med hverandre. Dersom en lærer trenger å diskutere en elevs personlige forhold med en annen lærer, må læreren snakke om eleven på en slik måte at eleven ikke kan gjenkjennes. Dersom det ikke er mulig, så må læreren be om samtykke fra eleven og foreldrene.

Noen lærere sier at «vi kan snakke sammen om elevene, for alle her har jo taushetsplikt». Det er ikke lov. Prater læreren om deg til andre, så bryter han taushetsplikten.

Du har rett til å vite

Taushetsplikten gjelder ikke ovenfor den som opplysningene gjelder. Gjelder saken deg, så har du rett til å få informasjon som gjelder deg. Foreldre har plikt til å ta vare på deg, oppdra deg og beskytte deg helt til du er 18 år. Derfor kan de be om å få opplysninger om deg fra skolen din. Læreren må da vurdere hva han kan si, slik vi har forklart ovenfor.

Selv om de ansatte ved skolen har taushetsplikt, kan du selv eller foreldrene dine velge å gi klassen opplysninger som skolen ikke kan gi.

Av og til kan det være lurt at foreldre til barn med spesielle behov informerer klassen om ting som det er viktig at de får vite. Det kan for eksempel være lettere for et barn med ADHD å bli forstått når klassekameratene skjønner hvorfor ting skjer. Slik informasjon må alltid være diskutert med deg, og skje på den måten familien mener er best.

Fritak fra taushetsplikt

Taushetsplikten gjelder ikke dersom du gir samtykke til at opplysningene gis videre. Du kan frita for eksempel helsesøster eller læreren fra taushetsplikten.

Det betyr at du sier at det er i orden at de gir opplysninger om deg til den du bestemmer. Det kan være du vil at læreren skal si det til dine foreldre, eller til en venn som kan hjelpe deg. Helsesøster må da sjekke med deg at hun har forstått hva hun kan si, og til hvem. Det er du som bestemmer hvor langt samtykket rekker. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake.

Et eksempel kan være at en jente på 16 år forteller helsesøster at hun ble voldtatt på en fest. Da har helsesøster plikt til å hjelpe jenta. Det betyr ikke at taushetsplikten faller bort. Kanskje sier jenta at helsesøster kan fortelle det til mor. Da kan ikke helsesøster selv velge å fortelle det til far.

Meld ifra

Dersom du mener at noen på skolen har brutt taushetsplikten, kan du be Fylkesmannen om å vurdere saken.

Å bryte taushetsplikten er straffbart. Det kan derfor anmeldes til politiet. Det står i straffelovens §§209- 211.

Skrevet av:
Barneombudet
Kilder:
Sist oppdatert:
05.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
En som trenger hjelp
1
02.04.2017 19:23:35
Rektoren min har også brutt taushetsplikt, hva skal jeg gjøre?
Hei
0
06.12.2017 22:22:06
Du kan si ifra til foreldre eller en lærer eller barneombudet som står i teksten lenger oppe.

Spørsmål og svar

Trusler og skjult mobbing
Hei Så bra at du tar kontakt med noen når du har blitt utsatt for vold og trusler. Kanskje du er redd for at det blir verre og at andre i klassen f...
Har helsesøster og lærere lik taushetsplikt,
Hei Både helsesøster og lærer har taushetsplikt, men etter ulik lov, så det kan slå likt ulikt ut hva de kan si og ikke si videre.  Les mer om ...
Min venninne har veldig strenge foreldre ang. mobil og sosiale medier.
Hei jente 15 år. Takk for at du kontakter Ung.no. Jeg forstår at du synes synd på din venninne som opplever slik kontroll som du beskriver her. O...
Miljøterapeuten fortalte det venninnen min (14 år) hadde sagt, til foreldrene uten å informere henne først. Er det riktig? Vi vet ikke hva vi skal gjøre...
Hei Det er riktig at miljøterapeuten har taushetsplikt ovenfor venninnen din og at han/hun ikke skal informere foreldrene uten barnets samtykke (at ...
Jeg lurer på når taushetsplikten går over til opplysningsplikt? Hvem plikter de å opplyse?
Hei Jente 15 år. Det er en gradvis overgang fra taushetsplikten til opplysningsplikten. Når det gjelder opplysningsplikt ved selvskading, smerter ...
Barnevernet kom på skolen og ville snakke med meg, jeg ble redd og ville ikke snakke med de. Hva som skjer videre ?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er forståelig at du ble redd. Det at barnevernet dukker opp uanmeldt gjør nok de fleste bekymret. Barnever...
Hva kan jeg gjøre for at venninna mi ikke skal bruke e-sigarett? 
Hei"El-røyk" kalles ofte "e-sigarett" og "vape". Du er bekymret fordi venninnen din bruker e-sigarett og lurer på hva du kan gjøre. Det at du bryr ...
Lærer, taushetsplikt, hva må foreldre få vite?
Hei Det er et godt spørsmål du stiller. Lærere kan ikke informere foreldre om alt hvis ungdommer ønsker at en samtale skal være fortrolig. Det ...
Jeg skader meg, men tør ikke fortelle foreldrene mine om det.
Hei Takk for spørsmålet ditt. Det er tydelig at du ikke har det så bra, og det er veldig fint at du tar kontak med oss. Denne følelsen av at du e...
Går i tiendeklasse, og sliter med å gå på skolen. Jeg har slitet med angst og depresjon en god stund nå. Lærerne vet om det prøver å hjelpe. Har mye fravær. Kommer jeg inn på vgs?  Hilsen en utrolig bekymret jente D:
Hei takk for at du kontakter Ung.no. De fleste kommer inn på videregående. Med mangelfulle karakterer er det ikke sikkert du kommer inn på linjen ...
Hva skal til for å bryte taushetsplikten?
Hei Takk for spørsmålet. Det er bra at du tenker på å prate med noen når du har ting du sliter med. Du er ikke alene om å være litt skeptisk e...
Har tannleger og leger taushetsplikt i forhold til min vane med å snuse?
Hei Jente 15 år. Takk for at du skriver til Ung.noTannleger og leger har taushetsplikt. De har ikke taushetsplikt i forhold til din vane med å snus...
Taushetsplikt for lærere
Hei Det er vanskelig for meg å gi deg et svar på spørsmålet ditt når du ikke skriver noen ting om hva slags forhold det er du tenker å forte...
På skolen min blir man mislikt hvis man ikke drikker, snuser og røyker
Hei jente 13 år! Så leit å høre at det er så dårlig miljø på skolen din. Dette er virkelig noe rektor og lærerne må ordne opp i. Det er sik...
Læreren fortalte om meg til en mor.
Hei Takk for spørsmålet. Læreren din har taushetsplikt om deg og dine personlige forhold. Denne taushetsplikten gjelder også etter at du er ferd...
Læreren sier private ting om elevene foran klassen
Hei Takk for spørsmålet! Du opplever at læreren din snakker om private ting om enkeltelever foran hele klassen. Dette er ikke lov. Læreren har ta...
Skuffet over at læreren min har fortalt ting videre
Hei gutt 15 år. Takk for spørsmål. Det er ikke rart at du opplevde det som tungt at foreldrene dine skilte seg. Du betrodde deg til lærere din o...
Siden 9 klasse begynte har jeg ikke vært sammen med noen venner. Det har gjort meg veldig deprimert.
Hei gutt 14 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Jeg forstår at du har hatt et vondt og ensomt skole...
Se alle