Hopp til hovedinnholdet

Barneloven

Skater (colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. De har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv.

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Offentlig og kvalitetssikret
Skater (colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. De har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv.

Barneloven (Lov om barn og foreldre) er inndelt i mange kapitler som blant annet har

  • bestemmelser om hvem som regnes som barnets foreldre
  • bestemmelser om foreldreansvar og omsorg,
  • samværsrett for barn og foreldre og
  • bestemmelser om foreldres plikt til å bære utgifter til forsørging og utdanning av barna sine.

Mange av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel når de er separert eller skilt.

Her skal vi særlig se på bestemmelsene om foreldreansvar, samvær og forsørgerplikt og hvordan de påvirker barns og unges rettigheter.

Foreldreansvar for barna

Foreldreansvar handler om å sikre og ivareta barnets interesser og behov gjennom hele oppveksten. Foreldreansvaret gir plikt til å gi barn omsorg, og rett til å ta avgjørelser for barnet i viktige spørsmål.

Det vanligste er at foreldrene har foreldreansvaret for barna sine. Er foreldrene døde, eller ute av stand til å ha foreldreansvaret, kan foreldreansvaret gis til andre som står barnet nær, for eksempel en nær slektning, eller en annen oppnevnt verge. For enkelhets skyld snakker vi her bare om 'foreldrene'.

Når foreldrene lever hver for seg

Barneloven åpner for at foreldrene kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Hvis dette ikke er mulig, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Der foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos.

Barna kan enten bo fast hos begge foreldrene, eller hos en av foreldrene. Hvis foreldrene ikke blir enige, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen.

Hvis barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før man kan reise saken for retten. Dommeren skal snakke med barnet eller ungdommen før saken avgjøres.

Avgjørelsen skal alltid rette seg etter det som er best for barnet eller ungdommen

Det er bare foreldrene som kan reise sak for retten. Barna har ikke mulighet til å gjøre dette.

Du har krav på omsorg

Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. Foreldre har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv.

Foreldrene har plikt til å gi barn og unge forsvarlig 'oppdragelse' og forsørgelse, og skal sørge for at du får skolegang og utdanning i samsvar med dine evner og interesser. Foreldrene skal alltid ha barnas interesser og behov for øye i sin oppdragelse.

Barneloven forbyr bruk av vold (slag m.v.) eller annen skadelig og krenkende behandling som 'oppdragelsesmetode'. Alvorlige brudd på dette er straffbart, og kan også føre til at barnevernet må gjøre inngrep overfor familien.

Du skal bli hørt

Barneloven sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen (§ 33). Etter hvert som du blir eldre og mer moden, skal foreldrene dine høre hva du har å si før de tar avgjørelse om personlige forhold for deg.

Når du har fylt 7 år, skal du få si din mening før foreldrene (eventuelt andre som har foreldreansvaret) tar avgjørelse om dine personlige forhold (for eksempel påkledning, leggetider, skolegang), men også i sak om hvem av foreldrene du skal bo hos hvis foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene dine skal legge vekt på hva du mener.

Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse om dine personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg.

Også en offentlig myndighet, som regel en domstol, som skal avgjøre en sak som gjelder deg, skal høre din mening før de avgjør saken. Det skal legges stor vekt på hva du mener (§ 31). Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal til før det kan bestemmes at du skal bo hos en annen av foreldrene enn du selv ønsker.

Når du er fylt 15 år

Når du er fylt 15 år, gir barneloven deg rett til å bestemme selv på to viktige områder (§ 32)

1. Valg av utdanning

For det første har du da rett til selv å avgjøre spørsmål om valg av utdanning. Du kan altså selv bestemme om du vil begynne eller fortsette i videregående skole og selv avgjøre linjevalget.

Vi vil imidlertid råde deg til at du alltid diskuterer så viktige spørsmål som valg av utdanning både med foreldrene dine og med skolen før du tar noen avgjørelse.

2. Religion/politikk/organisasjoner

Når du er fylt 15 år, kan du også fritt melde deg inn i, eller ut av, foreninger. Du kan for eksempel melde deg inn i en politisk ungdomsorganisasjon, og dine foreldre kan ikke hindre deg i dette selv om de er helt uenig i ditt politiske valg.

Hvis din deltakelse skulle medføre store kostnader, har du imidlertid ikke uten videre krav på at foreldrene dine dekker disse.

Også flere andre lover gir deg rett til å bestemme selv når du har fylt 15 eller 16 år. I adopsjonssaker har du selvbestemmelsesrett helt fra du fyller 12 år.

Barn har rett til å være sammen med foreldrene

Barneloven fastslår som et viktig prinsipp at barn har rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg. Begge foreldrene har et ansvar for at dette blir oppfylt (§ 42).

Dersom foreldrene, sammen med barnet eller den unge selv, ikke kan bli enig om hvor ofte eller lenge det skal være samvær, eller hvordan samværet skal organiseres, kan hver av foreldrene kreve at myndighetene avgjør saken. Barnet eller ungdommen selv kan ikke reise en slik sak.

Retten skal høre hva du har å si før de avgjør saken. Er du over 12 år, skal det legges stor vekt på hva du selv ønsker. En avgjørelse om samvær skal først og fremst rette seg etter det som er best for deg, ikke hva foreldrene dine ønsker.

Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal det til for å beslutte en samværsordning som du ikke ønsker, eller ta fra deg et samvær som du helst vil fortsette.

Forsørgerplikt – til du er 18 år

Foreldrene (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år (§ 68).

Dette gjelder både daglig forsørgelse, og utgifter til skolegang. Lever foreldrene dine hver for seg, har den du ikke bor sammen med plikt til å betale faste underholdsbidrag til den som har omsorgen for deg (§ 66).

Den av foreldrene du ikke bor sammen med kan pålegges særlige bidrag hvis det oppstår spesielt store utgifter (§ 67). Eksempler på dette kan være ekstra bidrag til konfirmasjon, briller og tannregulering.

Barneloven bestemmer at dersom du etter at du har fylt 18 år vil 'fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig', har du krav på bidrag inntil du har avsluttet skolen (§ 68).

I praksis betyr dette at du som hovedregel har krav på forsørgelse inntil du har avsluttet videregående skole, dersom dette ikke er urimelig ut fra dine foreldres økonomiske stilling.

I praksis er det svært sjelden at det blir pålagt foreldrene bidrag etter at den unge er fylt 20 år. Til universitets- eller høgskoleutdanning kan den unge normalt ikke regne med at foreldrene vil bli pålagt bidrag. Men det er selvfølgelig ingen ting i veien for at foreldrene på frivillig basis deltar i finansieringen av den unges studier!

Vergemålsloven

Lov om vergemål (Vergemålsloven) regulerer barn og unges økonomiske forhold, og har blant annet regler om når du kan bestemme selv. Hvis en ungdom ikke kan bestemme selv i økonomiske forhold, er det vergen som tar avgjørelsen. I de fleste tilfeller er det foreldrene som er verge.

Hvis foreldrene er døde, eller av andre grunner ikke har vergemålet, oppnevner fylkesmannen en verge. Foreldrene eller vergen skal alltid ta hånd om økonomiske forhold på den måten som er best for barnet eller den unge, og skal ikke selv ha noen økonomiske fordeler ved dette.

Du som har fylt 15 år kan ta eget arbeid

Er du fylt 15 år kan du inngå en arbeidsavtale selv. Du kan også si opp arbeidsavtalen selv, men foreldrene eller vergen din kan heve arbeidsavtalen hvis de finner at hensynet til deg krever det (§ 10).

Fra du er 15 bestemmer du over penger du har tjent selv

Som mindreårige rår du selv over midler du har tjent ved eget arbeid etter fylte 15 år, eller som foreldrene din eller andre har latt deg få til egen rådighet, for eksempel gaver.

Foreldrene eller vergen din kan ta fra deg denne muligheten hvis pengene brukes på en skadelig måte, for eksempel til alkohol eller narkotika. Dersom du har fylt 15 år, kreves samtykke fra fylkesmannen for å frata deg råderetten.

Hvis du bor for deg selv, kan du styre midler til vanlig hushold

Dette kan for eksempel være å betale husleie, strøm, kjøpe inn dagligvarer osv.

Du kan likevel ikke på egen hånd inngå husleiekontrakt så lenge du er under 18 år. Da kreves samtykke fra foreldre eller verge. Hvis du bruker pengene disse pengene til andre ting enn daglig hushold, kan foreldrene eller vergen, med samtykke fra fylkesmannen, ta fra deg retten til å disponere på egen hånd (§ 13).

Før foreldrene eller vergen avgjør saker om dine økonomiske forhold, har du rett til å uttale deg hvis du har fylt 12 år.

Du kan klage til fylkesmannen hvis du er misfornøyd med avgjørelsen (§ 17). Velger du å klage, må vi forutsette at det dreier seg om litt større verdier, og ikke for eksempel om du skal få 50 kroner mer i uka i lommepenger eller ikke.

Skrevet av:
Bufdir
Kilder:
Barne- ungdoms og familiedirektoratet
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Gutt 14år
0
01.09.2018 12:36:21
Hei, jeg skal komfirmeres nå snart, og jeg skal døpes først. Jeg har selv valgt to personer som jeg vil ha som fadder, men min mor er ikke så fornøyd med den ene fadderen. Hvem er det opp til? Hvem bestemmer?
;)
5
04.01.2018 21:35:33
Hei . Jeg går på ungdomsskolen og jeg føler at jeg blir veldig urettferdig behandlet på den skolen jeg går på av lærernen min. Begge foreldrene mine er fra utlande de er født og oppvokst der men de har bodd her i Norge i over 25 år. Jeg får sånne norsk 2 timer altså der jeg lærer mer norsk og jeg synes der er totalt unødvendig siden jeg får karakterer over gjennomsnittet på skolen i norsk faget .Jeg selv er født og oppvokst her i Norge. Jeg fikk nettopp vite at jeg ikke får lære meg nynorsk jeg er så sur og irritert siden de kaster bort tiden min på unødvendige ting. Jeg selv på barneskolen fikk ikke ekstra hjelp i norsk timene. Det r 2 andre elever som også er med på de timene men det skjønner jeg hvorfor siden de kom nettop til Norge og jeg synes det er veldig rart at det r bare oss muslimene som er i norsk 2. Det er andr folk på trinnet mitt som er dårligere en meg i Norsk. Når vi har vikarer på skolen så før jeg alltid skryt på at jeg er bra nok. Så jeg lurer på om det r noe jeg kan gjøre noe med og kan jeg få problemer i fremtiden pga jeg ikke får lært nynorsk. Jeg er så sur og irritert nå. jeg er en person som har store forhåpninger for meg selv og jobber hardt på skolen og får bra karakterer i alle fag. Så får jeg noen problemer infremtiden pga det og er det noe jeg kan gjøre får og få normale timer som de andr vennene mine. (red.: Send oss spørsmålet ditt på ung.no/oss og få svar fra fagfolk.)
horina
0
21.05.2017 16:20:34
jeg bor på barnevernets institusjon og vil bestemme selv hvor jeg vil spandere pengene mine av prostitusjon.Jeg betaler narkotika og alkohol og er 15 år gammel (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Tiril
2
15.05.2017 13:30:27
For to år siden fikk J bunad av min mor og bestemor. Nå får J ikke lov til å bruke den siden J vil bo hos min far og være der 17 mai. J er lei meg og skuffet. Hva gjør J?
Jens
3
10.05.2017 18:49:29
Har politi lov å hente ett barn på 15 år og be barnet bli med uten foreldrenes samtykke?? Finner ingen svar eller noe om dette
rena
10
02.03.2017 14:57:45
For man lov til å bestemme selv hvor man vill når man er snart 15år selv om man har en rettslig avtale som sier hvor man skal bo
gutt 13
1
01.03.2017 16:23:59
morra mi er jeg jævlig lei av hun tror hun er som nord koreas leder og sier legg den jævla telefonen her og gjør lekser eller kjøkkenstol for det minste. og bestemmer nesten alt annet
15
1
14.09.2017 09:26:03
du burde gjøre leksene dine
NoahKant
2
09.12.2016 21:26:03
Mamma og pappa tar ikke godt vare på meg hjemme!
B694
1
11.06.2017 11:23:59
Stakkars deg hvis du prøver å få hjelp fra bv.snakk med foreldre kjære
Jente 11
2
24.11.2016 22:03:46
Har foreldre som tvinger meg til å vere med på steder eg ikkje vil kan nokon hjelpe meg
Yo47
1
03.03.2017 21:17:37
Si at du har fått en forbi for biler
Usikker
3
12.11.2016 00:17:58
19 år uten fast bopel. Ingen kontakt med foreldrene. Ingen inntekt. Har jeg noen rettigheter? (red:du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
kan jeg bestemme?
13
27.08.2016 22:21:41
mamma sier at jeg er hjertelig velkommen til å flytte til henne, mens pappa vil ikke at jeg skal gjøre det. har jeg noe jeg skal si? jeg har veldig lyst til å flytte til mamma! jeg er 15 år. (red: du kanskrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Selvfølgelig!
3
13.12.2017 21:37:44
Selvfølgelig kan du bestemme, i Norge er det jo alles stemmer som tells og moren og faren din har like rett for å ha deg oss dem. Men sist og minst så er det DU som bestemmer selv hvem du vil være hos!
mitt valg!
5
02.08.2016 19:23:43
jeg spurte mamma i dag om jeg kunna dra til farmor og hun sa nei og får ikke jeg bestemme dt selv!?
MonikaR
2
02.04.2016 16:35:03
Noen som vet hvor gammel jeg må være for å lage en ny konto uten verge sin underskrift? Bor i fosterhjem men mor får enda penger som jeg skulle hatt innpå sin konto uten at vi kan gjøre noe med det..
Jævelig lei
1
25.12.2015 14:54:05
Jeg er 15, har lyst til å reise på arangemanger i "pappahælga" men that sonofabitch jeg har som stemor nekter meg .. dette er jeg jæææææveliiiig lei av, plz siii at det finnes no greier om detta
Eh, en ting til
4
25.12.2015 14:55:17
Arrangemangene er i året jeg fyller 16, hjelper det noe??
Bror
2
20.12.2015 00:52:10
Jeg er på et institusjon, er 16. Mora mener at hun vil ha pause fra meg. Men jeg vil ikke vekk. Jeg har lyst til å være hjemme med min familie og venner. Jeg veit ikke om jeg får bestemme om jeg har lyst til å være hjemme eller om det er barnevernet og mine foreldre som bestemmer. Jeg skal ha møte ganske snart. Er der noen som kn hjelpe meg på hva jeg skal si til barnevernet vis det er de som bestemmer at jeg ikke skal være hjemme eller ikke!
Markus
1
26.11.2015 12:24:12
er det lovlig for barn under 16 og låne bort penger og få betalt tilbake (du kan stille spørsmål og få svar fra vårt fagpenel på ung.no/oss)
anonym
7
02.10.2015 22:19:50
Hei.jeg lurer på om det finnes noen rett eller låv om hvor lenge en 16åring har låv og hvære ute?
.
3
17.11.2015 22:04:27
Jeg tror ikke det er en spesiell regel for dette. Er ok det dine foresatte og du blir enige om.
Jente 11
9
24.07.2015 19:40:29
mamma rømmer om natta for å være med en annen mann :( er litt redd.. Tenk viss de har sex eller no.. Mamma og pappa er skilt (red: du kan stille spørsmål og få svar på www.klara-klok.no eller ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111)
Norsk ungdom
2
21.05.2016 15:06:00
Si at henne skal stoppe og at hun kan være fornøyed med bare en mann
gutt 12 sigve
2
22.03.2016 19:46:51
hei, har unge på tolv år rett til og bestemme vor du vil bo... mamma lar meg ikke0_0
Jente 14
9
01.07.2015 01:33:49
Bor hos min mor i Norge men vil bo hos min far i Irland. Mamma lar meg ikke, er det noe eg kan gjøre for å få bo hos min far?
Matti
6
23.06.2015 17:43:00
Er d låv å kalle en 13 åring for 12 åring
lol
10
13.05.2015 23:30:46
Mammaen min lar meg ikke gå ut med venner noen ganger,hva skal jeg gjøre?
hei hei
2
04.09.2017 06:49:20
jeg har det også sånn eller at jeg aldri får lov jeg bare stikker, fordi hu sier nei selv om hu har sagt ja. altså mamma. vil hjelpe men jeg gjør masse jeg ikke skal gjøre så...
hrk
4
19.04.2015 01:32:45
har mine foreldre loft og gå igjen om mine private tinger?? (Red.. Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
JENTE 10år
9
24.03.2015 19:59:47
Har skilte foreldre
Redd.
5
25.10.2015 09:46:56
Hei! Er det vanlig og prompe ut av kjedet når men har pult noen?
Gutt 15
30
21.02.2015 23:22:41
Hvis foreldrene mine er skilt, når kan jeg bestemme hvem av dem jeg skal bo hos?
Jente15
1
29.05.2016 18:45:57
Når du er 12 tror jeg? Jeg fikk allefall det. Nå bor jeg litt mer hos mamma enn jeg var før jeg ble 12 og synes det er helt greit og er glad for at jeg kan bestemme selv.
Gutt 12
3
02.06.2015 17:55:52
Når du er tolv år gammel
Gutt 17
3
25.02.2015 21:04:03
Når du vil, det er opp til deg
Jente 14
2
02.08.2016 01:26:56
Jeg trur det er når maner12, men jeg har alltid fått velge selv. Det er jeg glad for
Hjelp
4
25.01.2015 20:34:43
Jeg får 30kr i uka av mamma men alle andre får mye mer enn meg er 30kr litt for lite PS jeg må betale ALT selv av klær....osv
Albertine
5
30.04.2015 10:24:01
Du må gå både naken og sulten ?? Hvis det er sånn som du påstår at du må betale ALT selv, og ikke får mer en 30 kr i uka ??? så meld foreldrene dine til politiet for mishandling og vanskjøtsel!!! Og kontakt barnevernet. Men hvis det er sånn at du får mat, klær, sko, toalettsaker, blir kjørt, har busskort og får betalt aktiviteter, så gå å se deg i speilet å le (eller grin, hadde jeg gjort) Jeg MÅTTE betale alt selv, jeg hadde ikke mat med på skolen, jeg hadde 1 par sko, lånte jakka til mora mi, fordi den jeg hadde var så kort på armrne. Jeg brute dopapir til bind, jeg lot som om jeg glemte shampo hjemme og fikk låne dv jentene i klassen, jeg stjal en shorts til gymen, jeg vasket håndkle jeg hadde selv i vasken, det hadde baby mønster og var fra jeg var baby, den var lys rosa en gang, men nå mørke grå og møkket. så seriøst ta å voks opp.
Gutt 17
2
25.02.2015 21:07:11
Du har krav på å bli forsørget økonomiskt frem til du er fylte 18 år, eller om du studerer; helt frem til du er fylte 20 år. Hvis du får nok mat og klær til å leve "normat" så er ikke dette for lite.
gutt13
5
12.12.2014 16:54:13
Hei.. Har skilte foreldre og lurer på om jeg har noen retter til å bestemme hvor mye jeg er hos hvem? (Red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss og lese mer på http://www.ung.no/skilsmisse/)
a young lood
0
09.12.2014 16:47:34
Er 16 og har bokstavelig talt 2 kr akkurat nå til slikkepinne om dagen.. får ikke mye mat er sulte (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Gutt på 15 år
0
07.12.2014 20:18:59
Barns rettigheter burde styrkes... Det skjer mye i norske hjem som ikke skulle skjedd, oftere enn man skulle tro. Urettferdig behandling, foreldre som krangler med hverandre... I praksis så tror jeg det er få som får bestemme over pengene sine på min alder... Og generelt er det jo ingen som er der i hjemmet og gir garanti for at rettighetene våre blir håndhevet. Det er mange som prøver å ufarliggjøre urett mot barn, men det er faktisk ikke noe å tulle med. Det er ikke noe gøy å bare måtte gjøre akkurat som noen andre vil. Visst jeg krangler med foreldrene mine hender det de tar fra meg eiendelene mine. Av og til blir jeg bare kasta ut noen timer fordi de er forbanna på meg og etter min mening har de ingen grunn til det. Og jo jeg syns faktisk det nesten høres litt sånn teit ut å klage over det, men seriøst tenk over det... Hvem syns det er gøy å bli kontrollert? Jeg må gå på skole, jeg må gjøre lekser, GREIT nok. Men så må resten av livet mitt være utenfor min kontroll også? I vår alder har man i praksis nesten ingen frihet, det kommer isåfall an på foreldrene. Jeg er fastlåst i dette livet. Jeg kan ikke bo hvor jeg vil, jeg bestemmer ikke over mine egne penger, ikke mine eiendeler... Kan ikke reise på ferie dit jeg vil eller reise i det hele tatt. Jeg vet ikke engang om foreldrene mine ville tillat meg å skrive dette... Hva skal foreldrene mine gjøre? Slå meg? Noen foreldre gjør nok det og, heldigvis ikke mine... Men likevel har de alltid noen andre virkemidler å bruke for å kontrollere oss... De har altfor mye makt over andre mennesker!!!!
Gutt, 15 år
1
20.07.2015 01:14:18
Som jeg forstår det så skal barn ha rett til å beholde eiendelene sine etter man har fylt 15 år, dette gjelder både gaver og ting du har selv betalt for.
Jente, 15 år
5
01.11.2014 23:46:29
Innetider, hva er mest vanlig?
Hallo alle sammen
1
07.12.2014 20:27:03
Det varierer veldig tror jeg, men mine foreldre har ikke sagt noen bestemt tid egentlig, men de ringer meg å sier jeg må komme meg hjem ca kl 10 i hverdagene tror jeg. Jeg har heldigvis ikke så mye krangel på akkurat det området, men ellers så er jeg mye uenig med dem. Men uansett tilbake til innetider: I helgene får jeg være ute ganske lenge og det kan være helt til 11 / 12 tiden på kvelden og det samme med vennene mine. I min vennekrets er mine foreldre generelt strengere enn deres. Når det gjelder innetider så tror jeg de fleste foreldre er enig i at å komme hjem i 1 tiden på natta ikke er noe særlig... Ikke bra for søvn og døgnrytme, uten at jeg er noen eskpert, men... Det hender jeg får være ute lenger enn foreldrene mine er våkne, men da må jeg ikke vekke dem og jeg må ordne mat osv selv.
Jente,13
3
03.09.2014 21:20:08
Er det lov å ha venner som er eldre enn meg? Bestevennen min er 20,jaa,jeg vet et det er stor forskjell mellom oss,men er det lov å være VENNER?Er det mulig at han kan bli anmeldt for det? Foreldrene mine fikk akkurat en tlf. fra en organisasjon (husker ikke navnet på den) ,og dem sa at dem så oss ute sammen i dag. Dem sa også at jeg burde ikke være med han,og sånne ting -" Dem er redde at han kommer til å gjøre meg noe"- Men hva med hvis jeg stoler 100% på han? Og jeg vet at han vi bare være VENNER, akkurat som meg :) Hjelp meg, please.
Gutt 17
4
20.09.2014 15:33:30
Selv om man i slike tilfeller må legge sterk vekt på individer, vil jeg som de fleste voksne anbefale å ta avstand fra slike vennskap frem til du blir litt eldre. Gutter på min alder og over er ofte flinke til å fremstå bedre enn de er. Husk at du er 13 år mens han er 20, jeg vet selv at jeg var lett å lure på din alder (Noe som har med livserfaring å gjøre). Vær i det minste kritisk og pass på deg selv, hør på andre venners og families meninger da det kan hende de ser noe du ikke gjør. Håper det hjelper å få perspektivet til en annen som ikke er voksen. Lykke til, og husk: dine foreldre vil kun passe på deg, sett pris på det.
Gutt, snart 16år
4
27.08.2014 00:14:12
Kan ikke jeg bestemme hva jeg skal bruke pengene mine på? ho tar pengene mine fra meg sån at jeg ikke får bruke noe. jobber også, men får ikke bruke noe av pengene
En mor
7
24.07.2014 23:45:29
Flott å lese om alle rettigheter for unge... men da burde stå litt om plikter også... det er like viktig å lære om plikter som er en del av å bli voksen!
Gutt (15)
1
03.07.2016 04:24:57
Dette var ikke en artikkel om det å bli voksen... Det var om unge sine rettigheter og hva loven sier i forhold til det
16 år, jente
10
29.06.2014 22:01:17
hos moren min har jeg så vidt rettigheter til noe... blir kasta fram og tilbake....
Person, 15.
1
06.11.2015 11:42:03
Ta det opp med henne på en veldig formell og riktig måte, så kommer dere nok til å finne på noe ut av det.
Jente, 15
14
24.04.2014 18:52:43
Hei. Jeg er en jente på 15 år. Moren og faren min bor sammen, men jeg krangler med dem nesten hver dag. Faren min nekter meg å overnatte hos to av venninnene mine, og også gutter. De to venninnene mine er to av de tre beste vennene jeg har, men alikevell nekter foreldrene mine meg å overnatte der, og nesten bare være der. Jeg synes det er veldig trist at jeg nesten ikke får vært med de beste vennene jeg har. Jeg er mye deprimert, og har drevet med selvskading i mange år. Vennene mine er egentlig det eneste jeg har i livet. Jeg hater skole, jeg er så lei av skole at jeg har skulket den ofte og har aldri lyst til å dra dit. Jeg er lei av å være hjemme så ofte, der jeg bare krangler ned foreldrene mine og sitter på rommet hele tiden. En gang fant mamma og pappa ut at jeg drev å kuttet meg selv, og de kontaktet helsesøster på skolen min. Jeg pratet med hun et par ganger, men jeg klarte ikke å være åpen med henne, og synes ikke det hjalp meg noe. Helsesøster kontaktet fastlegen min, og jeg måtte ta åtte kopper blod på en blodprøve fordi hun trodde det var noe galt med meg eller mangel på vitaminer, men alt var bra. Helsesøster lovet å prate mer med meg etter ferien var over, men hun har aldri snakket med meg siden. Jeg stoler ikke på henne, jeg sa at jeg ikke ville at hun skulle si alt vi snakket om til foreldrene mine, men det gjorde hun. Og mamma og helsesøster snakket om meg uten at jeg fikk vite hva de sa. Venner er de eneste jeg har å snakke med når jeg har det vanskelig, og det er ofte jeg ikke får være ned dem når jeg trenger de aller mest. Hva slags rettigheter har jeg på å være med vennene mine ? (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få hjelp og råd)
konstabel
11
13.07.2014 12:27:23
herregud hvor mye dere bortskjemte idioter skal klage på mye over alt mulig. Tenk på hvor mange mennesker dør fordi DE IKKE HAR FUKINGS MAT. Det dør et barn hver 30 sekund at malaria. Slutt å klag. Du lever i paradis i forhold. Bruk tiden din på noe annet du.
Student, Psykologi
4
20.09.2014 15:48:33
Selv om poenget du prøver å få frem i bunn og grunn er solid, kan du ikke sammenligne det med problemene som fremstilles over. Et barns problemer i Norge gjøres ikke mindre av at andre har dårligere levestandard. Å si at noen ikke kan ha problemet fordi andre har det bedre er som å si at du ikke kan være glad fordi andre har det bedre. - Jeg vil anbefale å finne en terapeut du er komfortabel med, det er ikke alle som kommer overens med alle. En psykologsamtale sammen med foresatte etter et par samtaler alene kan også hjelpe situasjonen, da dine foreldre vil få innblikk i dine følelser og din synsvinkel (og vice versa). Lykke til!
elele 17
7
07.04.2014 11:08:46
hvordan er det når det gjelder reise fra mor til far? har foreldrene rett til å betale reisen når man er under 18 eller må man betale alt selv? jeg bor i trondheim med moren min og faren min bor i oslo jeg vil dra får å møte pappa på 17 mai men mamma sier at jeg må betake reisen selv. er det galt eller riktig? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Smart
10
21.04.2014 22:16:54
Foreldre skal sefølgeli betale reisen frem og tilbake hvis du er under 18 år.
35 år
0
26.01.2015 00:46:22
ikke selvfølgeli hvis du er en man som hjelper ikke til foreldrene,eller klage hele tida !! Dere må passe selv hvil ikke høre på foreldrene !!!!!!
13 år gammel jente
7
16.01.2014 21:28:23
Jeg er lei av å ikke få lov til å ha kjæreste. Jeg vet jeg er ung men jeg har VELDIG sterke følelser! Har jeg rett til å ha kjæreste????? Så forelska
Lasse . 18
5
18.02.2014 05:26:47
Ja selvfølgelig har du rett til det! Men vær obs på at foreldrene dine kan være veldig strenge på det.
student, pedagogikk
0
27.10.2014 12:31:18
Ja selvfølgelig. Det finnes aldri en bestemt alder for å bli forelsklet, men husk foreldre dine vil passe på deg gjennom den tenåring tiden du er i. Så lenge du er ærlig, og følger de pliktene til foreldre dine så vil det går bra.
tha
2
23.11.2013 19:07:07
må snakke høflig
tha
4
23.11.2013 19:06:36
ungdommer må være hjemme før kl 23,.
Sickofyourshit
15
27.10.2013 22:55:52
Jeg syntes barn har for lite rettigheter. Jeg er 19 år selv og husker hvor vanskelig det var å være barn, spesielt før jeg fylte 16 år. Folk hører ikke på deg, og jeg drømmer om å bli en bedre voksen enn noen av de voksne i livet mitt har vært. Lytt til barna deres, og hvis de ikke vil gi noen en klem så skal de slippe, du måre lære barna dine tidlig at de har rett til å si nei og nekte fysisk kontakt hvis de ikke er komfortable med det. Lær dem at kroppen deres tilhører dem og ingen andre. Hvis ikke så håper jeg barna dine blir tatt i fra deg.
Jente på 17 år
3
13.06.2013 09:46:27
Hei jeg er jente på 17 år og har det så tungt. Jeg trenger tips! Jeg er ikke så flink å skriv norsk så jeg håper dere forstår hva jeg mener. Jeg bor på Ungdomshjem. De har anmeldt eksen min uten jeg var helt serriøst ikke sikker på at jeg ville ha besøkforbudt fra eksen min så da måtte jeg liksom vær enig på grunn av jeg var redd for hva ungdomshjem kommer til å gjør med meg hvis jeg sier nei + eksen min har vært sint, sjalu osv. Og har vært vise til barnevernet og politi av sinneproblemer hannes. Jeg og eksen min har vært opp og ned. Og litt små krangler men vi har ordner det nå opp og har blitt sammen igjen som kjæreste. Men det som problemer er at jeg har så lyst å ta bort besøkforbud men det jeg er kjempe kjempe redd for at hva ungdomshjemme og barnevernet kommer til å gjør med meg da hvis jeg tar bort besøkforbud. Jeg klar ikke enda å mist kjæresten min og er ikke klar å ha besøkforbud av han enda siden det var egentlig begge har gjort idiotisk ting og det går ikke ant å vær uvenner hele livet og kranlger. Samme som jeg var uvenner med mamma i 1 år siden hun har gjort mye slemme ting mot meg men jeg kan ikke vær uvenner med ho hele livet. Det er bare teit. Hver gang når jeg går ut i etter middag så følger etter ungdomshjem meg og politi og det syns jeg at det er veldig ubehagelig og slitsomt! ALT FOR MYE DRAMA!og de spør om han har kontakt meg osv. + har masse styr med barnevernet, skole og praksis jobb min, syning og fremtiden så jeg får nesten AAAALDRI! Fred fra tenkene mine og stress. Og de positiv ting jeg liker å gjore i fritiden som fks! å vær sammen med andre mennesker. Jeg blir ganske sliten og blir ekstra stresser og deprimert. Jeg føler meg at jeg vil stikk av fra byen men det vil ikke jeg gjøre når jeg er under i barnevernet og det er ikke voksen tenk. Og er kjempe glad for at jeg røyker ikke, drekker eller snus. Men hva kan jeg gjore. Jeg er fortsatt elsker typen min. Jeg klar ikke å mist han. ???????? Håper jeg får hyggelig fint svar! :)
Mor til tenåringsdøtre
1
20.07.2015 08:09:20
Hei, jeg synes du skriver godt norsk og har fått frem din situasjonen og din fortvilelse. Forsøk å finne en voksen i systemet som du stoler på, snakk åpent med henne eller ham, og ta imot råd. Besøksforbud blir gitt for en grunn, og dersom kjæresten din har vært voldelig eller truende mot deg, er det ikke rart at de voksne som skal ta vare på deg vil beskytte deg mot ham. Forsøk å ta imot hjelp og tenk at du skal ha et langt og godt liv som voksen. Perioden nå er fryktelig vanskelig, men hvis du holder ut og forsøker å samarbeide, vil du kunne komme gjennom dette med liv og helse i behold, og ha muligheten til det lange og fine livet som du fortjener. Det høres rart ut, men etterhvert vil ungdomstiden bare være en liten del av livet ditt. Ikke gi opp. Varm hilsen fra en mamma
Meg
0
08.03.2015 02:06:50
Det er bra du ikke røyker snuser eller drikker siden du bare er 17
Sofie
4
22.05.2013 08:48:17
Hei! Jeg er en jente på snart 16 år, jeg skal flytte på hybel snart. Er det ulovlig og flytte på hybel med en kompis som er tre år eldre enn meg?
Boktyven
0
18.04.2013 20:59:16
hei Ings:) Jeg har også en pappa som er en drittsekk. Jeg liker ikke han. Jeg har vært hos han sirka en gang i måneden fra halve fredagen til halve søndagen. det er greit nok hvis jeg hadde syns at han var grei men det er ikke. han er den typen som gir deg en gave men det han gir deg vet han at du ikke liker. jeg er ikke i helt samme sitvasjon som deg men noe lignende jeg bor hos mamma, men nå skal jeg ikke være hos han noe mer siden han syns at det ble så lite samvær så da sa han at han ikke vile ha det noe mer. men det er bare en ting å gjøre DET SOM IKKE DREPER OSS, GJØR OSS BARE STERKERE. jeg håper at DU og DIN MAMMA får det bra.
wippit
0
16.03.2013 07:02:15
Ka skal man gjere når man lyge foreldra sine rett opp i tryne , kun for å leve livet ? Foreldra mine e overbeskyttende x 1000... og eg synst det e urettferdig når andre på min alder bare kan ringe foreldra sine å sei dei drar på fest , og foreldra deiast seie at dei bare skal kose seg å ha det gøy . eg på min måte ringer foreldra mine før eg stikk på fest . seie eg e dårlig å legg meg tidlig ... kor lenge kan dette fortsette? , eg e trossalt 17
Sickofyourshit
4
27.10.2013 23:00:33
Hei Wippit Jeg er 19 selv og har aldri vært interestert i festing, men jeg skal si hva jeg syntes uansett. Jeg forstår at foreldrene dine sikkert er bekymret for deg, og det er trist at du lyger til dem, men jeg forstår deg godt, jeg har ofte hold ting fra foreldrene mine (uten å direkte lyge) og de har også vært en del overbeskyttende og er muligens en del av grunnen til at jeg er så engstelig for alt. Jeg syntes du skal prate med dem, forstår det hvis du ikke gidder. Det som er det største problemet med overbeskyttende foreldre er at de ikke vet hvor skadelig det kan være - overbeskyttelse kan være like skadelig som å være for lite beskyttende.
Stakkars jente!
1
22.02.2013 19:02:21
Hei jeg er jente på 16 år og på instutisjoner Jeg har barnevernet i snart 6 år. Barnevernet sir at de vil ikke at æ skal få overnatte hos noen eller kjæreste på grunn av de ville ikke at æ skulle få unge tidlig. Og ho sa at vis æ va datter hannes så fikk ikke æ lov til å få overnatte hos kjæresten eller venninene men æ e jo ikke hannes datter og da spurte æ mæ sjøl " æ e jo ikke engang datter hannes og ka med ho da når ho va ung jente før". ka e som e egentlig galt med å overnatte hos noen når man e 16 år og det e faktisk 16års grenser for å ha sex. Og man kan bli gravid når som helst selv om man bruker prevensjon. + æ har gjort alt barnevernet sir i snart 7 år og æ har ikke fått noe litt mer frihet. De bare oppfør mæ som en 10åring jo og veldig mye urretferdighet. Men det står jo ikke på barnevernsloven at det e ikke lov å få overnatte hos noen når man e 16,17 og 18. Og æ syns ikke barnevernet har gid mæ en god nok grunn til og ikke få overnatte hos kjæresten eller venninene min. Æ e jo 16 år så æ ser ingen grunn for at æ e ikke kan få overnatte hos noen mens man bor på ungdomshjem eller fosterhjem. Men æ har fått hørt at andre jenter på instutisjoner som er 16 år eller over har fått lov til å overnatte hos kjæresten og venninene. Og har også hørt at barnevernet sa til 14åring vis man skal overnatte hos noen gutter så man må vær 16. "æ skjønna ikke"..... Æ har gjort veldig mye bra og æ syns æ kan få oppvilga ønska mitt om å få overnatte hos min kjæreste. Og foreldre til kjæresten min vil at æ skal vær ilamme dem i påskerferie i kampingvogn å overnatte men hvordan kan æ få barnvernet til å si ja å overnatte hos noen.... Please gi mæ en STORT! god svar....Æ klar ikke mer å vær en trist jente på fosterhjem eller ungdomshjem. Det er også for jævlig å vær en trist jente og mye å tenk. (Red: du kan skrive inn til oss på ung/oss og få svar)
HEI
2
08.03.2015 02:09:19
Gå til retten
Ings
4
05.01.2013 16:34:36
Jeg er 14 og et halvt år gammel. Mine foreldre ble skilt da jeg var 5 - 6 år. Siden da har min far vært en total drittsekk mot min mor og bl.a. vært på familiekontoret og plantet falske historier om hvor en dårlig mor hun er. Det er ikke sant, hun er helt fantastisk & tar godt vare på meg (i motsetning til hva min far har utsatt meg for). Og pga alder, har jeg ikke kunne få stått opp for min mor enda, og nå er tiden inne! Nå som jeg er blitt eldre har jeg muligheten for å snakke min mening og bli hørt. Jeg og mamma dro til politiet i romjula og skulle fortelle at jeg følte meg truet av pappa, siden han alltid nærmest tvinger meg til å være med han og hans nye kjæreste. Og når han sa at "jeg har meg med å infinne meg hos han" til nyttår, ble jeg redd. Og han har før kommet til huset til mamma og tvunget meg i bilen for ganske ubehagelige samtaler, mange ganger og uanmeldt. Jeg ønsker, helt fra bunnen av hjertet mitt, å bo hos mamma. Pappa er kokainavhengig og han vet en gang ikke at jeg er klar over det. NOK ER NOK! Mitt spm. er om jeg har rett til penger til en (familie) advokat for å representere min stemme? - mamma og jeg har allerede prøvd en advokat, men han var verdt ingenting for det svake arbeidet han gjorde, men likevel endte regninga opp i 10 000. Faren min har nå på nytt dratt til familiekontoret og mener at jeg skal bo hos han, og det er høyst sannsynlig at han får viljen sin nå, fordi alle gangene han har dratt til familiekontoret har det blitt løgn etter løgn etter løgn... Jeg tror at jeg har vært for svak hos politiet, fordi de ville ikke lage et saksnummer på meg. Jeg trodde at å si sannheten var det beste, men jeg skulle ha overdrevet litt slik at vi fikke en sak ut av det... Min far psykologisk misbruker meg. Nei, jeg vil ikke være med han noe mere, uansett om han forteller meg at alt kommer til å bli "så mye bedre"... Hjelp! Andre spm: Har han rett til å kutte mamma ut av all kontakt med skolen når de har delt foreldreansvar? Kan skolen min "ta parti" med min far, og kutte mor ut av et skoleprosjekt hvor vi skal være vært for en jente fra et annet land? & si at hun ikke er kapabel for et slikt ansnvar basert på null grunn, og bare fra min fars munn? Jeg er eksteremt trist og lei meg. I en måned nå har jeg vært igjennom enormt press og stress fra både min egen skole og min egen far. Alt jeg vil er å være hos mamma og fortsette på en skole hvor lærerne ikke mobber meg lengere! (Red:du kan skrive inn til oss og få svar på ung.no/oss eller ringe alarmtelefonen 116111)
Hei
0
08.03.2015 02:12:39
Er du 12 år +++ så har du en stemme som kan velge hvor du vil bo
Anastasia
0
22.12.2012 12:35:58
hei om du kan bli tatt av barneværnet hvis du er 16 år
Jente17
13
12.08.2012 19:51:09
Hei! Jeg er en jente som blir 17 neste måned. Jeg har skilte foreldre og bor fast hos min mor og lillebror, og trives med det! Annenhver helg er jeg også hos min far, noe jeg ikke trives så veldig med. Det er ikke det at jeg ikke vil være der, men jeg skulle ønske at jeg kunne begynne å bestemme selv når jeg skal være der. Det er ikke alltid det passer for meg å være der, og må bli tvingt til å dra dit. Jeg har også noen ganger rømt derifra. Har jeg noen rettigheter for dette? Å bestemme selv når jeg vil være der?
Mich
0
05.10.2014 11:49:14
Ja, absolutt :) Det har du kunnet bestemme siden du var 12! :)
15
4
23.07.2012 18:21:57
Hei, jeg lurer på om jeg har lov til å reise alene til Thailand når jeg er bare 15 år gammel? Siden jeg er thai og jeg har noe slekt der nede som kan passe på meg, så jeg lurer også på om hvilken fly selskap tillate en 15- åring til å reise til Bangkok/utlandet? Værsåsnill å hjelp meg! :) (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
jente 15år
5
30.01.2012 11:41:07
Jeg sliter hjemme. Foreldrene mine lar meg ikke få lov til noe. Jeg må være hjemme i helgene, istedet for å være ute med venner. Og jeg og mamma krangler og diskuterer hele tiden. Jeg sliter også med psykisk helse, men jeg klarer ikke snakke med noen om det! (red: Du kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)
K
0
13.01.2012 04:45:55
får man stipend når man bor på hybel under omsorgen tilbarnevernet? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)

Spørsmål og svar

Hvor gammel må en ungdom være for å få lov til å være alene hjemme?
Hei Det er ikke noen fastsatt "aldersgrense" på det å være alene hjemme. Dette er noe ungdommens foreldre må bestemme. Det er ikke alle foreldre ...
Hvor gammel må jeg være for å bestemme hvor jeg vil bo?
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung.no Barneloven  slår fast at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis mulighet til ...
Hvor gammel man må være for å flytte hjemmefra?
Hei, og takk for spørsmål! Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Foreldrene dine fortsatt har ansvar for deg helt fram til du blir 18 år (Barnelov...
Kan jeg selv besstemme om jeg vil bo hos mor eller far når jeg er 13 år?
Hei! I følge barneloven § 31 har du rett til å bli hørt, og foreldrene dine skal legge stadig større vekt på dine meninger jo eldre og mer mo...
Foreldres økonomiske ansvar for barn over 18 år som går på videregående
Hei Foreldrene skal yte økonomisk bidrag for barn som er fylt 18 år og som vil fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig. Kort sagt kan de...
Kan foreldrene mine bestemme hvem jeg skal være sammen med?
Hei Takk for at du skriver til oss! Ettersom du spør hva som er lov og ikke, tenker jeg det kan være greit å referere litt fra hva som står i ba...
Hva kan foreldrene bestemme over en 16-åring?
Hei Fram til du er 18 år og myndig, er det foreldrene dine som bestemmer over deg. Men etter hvert som du blir eldre, skal de lytte til dine ønsker...
Skal til Japan. Trenger vi visum for mellomlanding i tyrkia?
Hei   På www.landsider.no finner du informasjon om blant annet økonomiske, geografiske, politiske og helsemessige forhold, innreisebestemmels...
Jeg vil bytte fastlege.
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du ønsker å bytte fastlege, og at du ikke fikk gjort det fordi du er under 16 år...
Jeg vil slutte med fotball.
Hei gutt, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver her at du opplever at du har lyst til å slutte med fotball, men ...
Kan jeg saksøke moren min for omsorgssvikt?
Hei Takk for at du skriver til oss! Dine beskrivelser av hvordan du har hatt det i barndommen din, berører meg! Jeg kan godt forstå at du har hatt ...
1) Har foreldrene min lov til å gi meg husarrest i mer enn 24 timer om jeg får lov til å gå på skolen? 2. Har mine foreldre rett til å ta fra meg telefon om jeg har betalt for den?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det er vanskelig å gi gode nok svar når vi ikke vet bakgrunnen for at dine foreldre har valgt å gjøre...
Flytte langt fra hverandre v/samlivsbrudd når man har barn under 7 år?
Hei   Hvis foreldrene til et barn ikke er gift, og det heller ikke er avtalt noe annet, er det moren som har foreldreansvaret alene jf. barnelove...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Kan noen filme deg uten tillatelse?
Hei Det er ikke noe generelt forbud mot å filme andre personer uten samtykke i norsk rett. Derimot har ikke den som filmet deg anledning til å bru...
Jeg leste et sted at når man er 16 så kan man bestemme selv hvem av foreldrene man vil bo hos.... stemmer dette?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er leit å høre at du ikke har det så bra med faren din. Det du sikter til er barnelovens bestemmelse om a...
Foreldrene mine lar meg ikke gå ut med venner osv
Hei Det er en del jenter som opplever det slik som deg.  Mitt råd til deg er at du tar en prat med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon f...
Dra på ferie med kjæresten uten mammas samtykke?
Hei Du skriver at du hadde fått lov av moren din til å dra på ferie med kjæresten din, men nå har moren din ombestemt seg på grunn av en bekymr...
Hvor mye kan jeg få i borteboerstipend? Kan jeg få barnetrygden selv?
Hei, og takk for tilbakemeldingen! Om du får borteboerstipend avhenger av avstanden til foreldrenes bosted og mengde lån avhenger blant annet av f...
Se alle