Begrepet narkotika i Norge er et juridisk begrep, og omfatter de stoffer som lovgiveren til enhver tid har fastlagt om narkotika.

Legemiddelloven regulerer hvilke stoffer som er narkotika.

 

Besittelse

For mindre alvorlige forhold som bruk og besittelse av små mengder, er det legemiddelloven som gjelder. I legemiddelloven § 31 (2) står det at straffen for bruk og besittelse kan være bot eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler.

 

Profesjonell omsetning

Når det gjelder profesjonell omsetning av narkotika, slik som å produsere, smugle inn- eller ut av landet, oppbevaring, eller forsendelse, blir straffeloven § 231 ofte brukt. Vanlig maksimumsstraff for slike saker 2 års fengsel.

Om det dreier seg om grov overtredelse, er maksimumsstraffen 10 år, og for ekstreme tilfeller kan lovbruddet straffes med lovens strengeste straff på 21 års fengsel etter straffeloven § 232.

Også forsøk på hvitvasking av penger som kommer fra narkotika kan føre til straff eller fengsel. I slike tilfeller brukes straffeloven § 337 til § 340. Straffen varierer, er det ekstremt, kan man få opp til 15 års fengsel for dette.

 

Kilde: lovdata.no, www.helsedirektoratet.no.