Hopp til hovedinnholdet

Slik klager du på karakteren

Tall 1-6 (colourbox.com)

Misfornøyd med en karakter? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Hvilke frister gjelder og hvordan skal du gå du fram?

Offentlig og kvalitetssikret
Tall 1-6 (colourbox.com)

Ingenting er mer skuffende enn å få en dårlig karakter når du synes du har jobbet bra eller levert en god besvarelse. Da er det godt at du har muligheten til å klage. Bestemmelsene om klage på karaktersetting finner du i kapittel 5, forskrift til opplæringsloven. Før du tar skrittet og sender inn skriftlig klage, bør du være sikker i din sak - du kan også risikere å få dårligere karakter. Derfor er det lurt å snakke med faglæreren din og høre hva han eller hun mener.

Når er fristen?

Det er viktig å overholde klagefristen. For videregående skole er fristen for å klage på avgangskarakterer/standpunktkarakterer og eksamenskarakterer 10 dager, mens klagefristen for karakter på fag-/svenneprøven er 3 uker. Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven eller det tidspunkt eleven burde gjort seg kjent med karakteren. Dersom du ikke er hjemme, er på sommerferie eller liknende i denne perioden, så kan du ringe til skolen for å få vite hvilke karakterer du fikk. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren stoppes klagefristen til du har fått begrunnelsen.

Grunnskolen har omtrent samme klagefrist som videregående, men dette kan variere noe ut fra hvor du bor. Sjekk med skolen din om de opererer med andre frister der.

For elever i videregående skole

Elever i videregående skole kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter i et fag. Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder imidlertid ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Klagen må være skriftlig og undertegnes. Alle typer klager skal sendes til rektor. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt. Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter etter muntlig eksamen, bør klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Hvem skal du sende klagen til?

En egen nemnd hos fylkesmannen har ansvaret for å behandle klager fra elever og lærlinger. Hvis du vil klage på en karakter skal du levere klagen til skolen din. De sender den videre til denne nemnda. Avgjørelsen som nemnda tar er endelig, og man kan ikke anke. Nemnda kan sette karakteren i faget både opp, ned, eller la den bli stående som den er.

Klager på resultatet av fag-/svenneprøve skal sendes til yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen.

Hvis du er under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine/foresatte for å klage.

Klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakteren i et fag skal settes etter nivået eleven viser i faget på det tidspunkt karakteren fastsettes. Standpunktkarakter skal altså ikke beregnes ut i fra et gjennomsnitt av elevens prestasjoner i løpet av året. Det er nivået ditt i faget når karakteren settes som teller. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren. I så fall fryses klagefristen til denne redegjørelsen er gitt. Deretter skriver du ned dine synspunkter på lærerens begrunnelse for karakteren. Både dokumentasjon og dine synspunkt sendes deretter til klagenemnda i fylkesmannen. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. De må også redegjøre for din helhetlige kompetanse og faglige utvikling i løpet av året. Får du medhold, setter rektor og faglærer sammen ny karakter. Hvis klagen gjelder orden/atferd og du får medhold, setter klagenemnda ny karakter.

Eksempler på hva du kan klage på:

  • At innsats eller oppførsel har dannet grunnlag for karaktersettingen, uten at dette står i kompetansemålene.
  • At du ikke har fått begrunnelse og veiledning når du har fått karakterer på prøver eller terminkarakter.
  • At du ikke har fått gjøre egenvurdering eller vært med på å diskutere vurderingskriterier.
  • At læreren har vektlagt målene i læreplanen feil, eller ikke tatt med alle mål i vurderingen.
  • At du ikke har fått standpunktkarakter på grunn av høyt fravær, når læreren likevel kan vurdere deg.
  • At du og/eller foresatte ikke har fått varsel om fare for ikke vurdert i tide til å rette opp.
  • At ordenskarakteren, atferdskarakteren eller ordens- og atferdskarakteren ikke har tatt hensyn til dine forutsetninger eller til din arbeidsinnsats (orden).
  • At du ikke har blitt gjort kjent med kriteriene skolen bruker for fastsetting av ordens- og atferdskarakterene tidlig i skoleåret.

Kilde: Elevombudet i Oslo

Manglende grunnlag for standpunktkarakter?

Stort fravær kan føre til at læreren ikke har nok grunnlag til å sette standpunktkarakter. Du har derimot krav på skriftlig varsel hvis du står i fare for å ikke få karakter i et fag på grunn av høyt fravær. I videregående skole er det en fraværsgrense, som betyr at elever som er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får i utgangspunktet ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, og ikke elevens totale fravær. Selv om fraværsgrensen er klar, kan eleven likevel få fjernet fravær, dersom det kan dokumenteres med en gyldig grunn.

Muntlig eksamen

Når det gjelder muntlig eksamen så kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan være at eleven ikke får benytte de hjelpemidler han/hun har krav på under eksamen, for kort forberedelsestid, at spørsmålene ligger utenfor fagets kompetansemål, avbrudd eller forstyrrelser underveis i eksamen, at sensor sovner, at sensor er inhabil (i nær slekt eller liknende) osv.

Får du medhold, annulleres eksamen, og du får ta eksamen på nytt, med ny sensor. Hvis det er trekkfag, så skal fag trekkes på nytt.

Skriftlig eksamen

Her kan man klage på både den faglige vurderingen og på formelle feil. Du kan ikke be om skriftlig begrunnelse for eksamenskarakteren, men du kan kreve å få utlevert besvarelsen din. Ved klager på den faglige vurderingen så er det også slik at klagenemnda kun vurderer om karakteren er åpenbart urimelig satt. Det er altså ikke slik at besvarelsen vurderes på nytt på helt fritt grunnlag.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen, tverrfaglig eksamen etc. kan bestå av en eller flere deler, med eller uten hjelpemidler. Man kan klage på den faglige vurderingen dersom det finnes nok dokumentasjon, men man må holde utenfor de deler av eksamen som foregikk muntlig. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon så kan man kun klage på formelle feil.

Klage på karakterene i orden og atferd

Kontaktlærer og rektor plikter å skrive en uttalelse som legges ved klagen. Her skal de opplyse om hvilke karakterer du har fått i orden og atferd tidligere, samt begrunnelse for nåværende karakterer. De må også legge ved skolens ordensreglement og dokumentasjon som viser hvordan skolen har håndtert saken så langt. Husk at du har rett på varsel dersom du står i fare for å få nedsatt karakter i orden og atferd.

Blyant ung.no

For elever i ungdomsskolen - eksamen og standpunktkarakterer

Standpunktkarakteren i et fag settes på bakgrunn av ei grundig vurdering av elevenes prestasjoner. Vurderingen som elevene får underveis i semesteret og skoleåret, skal gjøre at de blir motiverte til å lære og får mulighet til å forbedre seg i faget. Den kompetansen en elev har vist underveis i opplæringen har også betydning for vurderingen av standpunktkarakteren. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, så kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren. I så fall så fryses klagefristen til denne redegjørelsen er gitt. Deretter skriver du ned dine synspunkt på lærerens begrunnelse for karakteren. Både dokumentasjon og dine synspunkt sendes deretter til klagenemnda i fylkesmannen. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. De må også redegjøre for din helhetlige kompetanse og faglige utvikling i løpet av året.

Så raskt som mulig etter fellessensuren for eksamen må klagen sammen med vedlagte skjema være den aktuelle fylkesmannen i hende. Klageskjemaene får du på skolen din, og rektor må påse at skjemaet er korrekt utfylt og at de nødvendige vedleggene følger med. Dersom klagen gjelder avgangsprøvekarakter i norsk, må både hoved- og sidemålsbesvarelsen sammen med notatarket sendes med. Dokumentene ekspederes rekommandert (det må gjøres på postkontoret).

Dersom den opprinnelige karakteren blir forandret, sendes resultatet umiddelbart til det aktuelle inntakskontoret. Skolen vil få tilbakesendt elevbesvarelsen sammen med klagenemndas uttalelse. Skolen sørger for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Oversikt over utfallet av klagesensuren vil også bli sendt fylkesmannen.

Klager som sendes inn for sent der det er mangler ved skolens forsendelse, vil ikke bli behandlet før etter sommerferien. Etteranmeldte klager sendes også ovennevnte fylkesmenn til behandling.

 

Kilder: Elevombudet i Oslo, Elevorganisasjonen og Lovdata

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
ksi
0
29.01.2018 14:50:44
I made school my bitch
retard få full score a
1
29.01.2018 14:50:12
retard få full score a
.
0
06.06.2017 15:08:07
Skal nå klage på stanpunkkarakter, dere burde hatt eksempel hvordan man starter å skrive den..
seb
0
21.06.2017 14:03:09
er det norsk du skal klage på?
0
06.06.2016 14:06:29
Easy 6 er i gym
irritert
3
22.09.2015 14:56:14
jeg og kompisen min fikk 35 av 36 poeng på matte prøven. han fikk 5+ mens jeg fikk en 5. det er urettferdig!
123456
2
12.06.2016 19:11:11
Jeg synes dere begge burde få 6er
Jeg vil bare si....
1
02.05.2016 19:18:47
Sånne er livet
Daniel-Gamestopsjef
0
30.06.2015 21:05:11
Lei av Rusk bra dårlig hva kan for bli brede liste å Pilot Fly Mekaniker hvor mye snitt treger i krakterkort
Hei
3
17.12.2014 21:53:20
På min skole er det status å ha gode karakterer. . . Lei av at folk spør hva snittet mitt er (spesielt når jeg ikke er fornøyd)!
Moses
2
24.06.2014 15:30:05
Njavel folkens her kan vi ikke lese ser jeg, det står ganske fint skrevet. Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss Og til hun irriterte jenta fra 8-ene klasse, det at du er kretsmester i skiskyting er fullstending irrelevant, det er ikke noe læreren bryr seg om, så lenge det ikke har innvirkning på gym-undervisningen så har det ikke noe å si. Lærere og elever må følge visse kompetansemål, disse får du lett vite hva er ved å spørre læreren din. Jeg kunne ha vært maratonløper, men det hjelper ikke så lenge jeg må være god i basket, volleyball og håndball, selvfølgelig vil utholdenheten fra idretten jeg driver med hjelpe litt, men om jeg ikke klarer å treffe med basketballen så får jeg dårlig grunnlag for karakter. Dessuten så går du i 8-ene klasse: et lite tips, eller råd, drit i de karakteren du får i 8 og 9'ende, de har ingenting å si, de betyr absolutt ingenting, 10'ende klasse har kanskje litt å si for å komme seg inn på videregående, men 9'ende klasse vil ikke være synlig i den sammenhengen, de karakterene blir overskrevet av de du får året etter, altså 10'ende. Du trenger kun en 3'er fra 10'ende for å komme deg inn på de fleste 1.år på videregående. Du burde derimot begynne å ta skolen alvorlig når du begynner på videregående da de karakterene vil være viktige i forhold til å komme seg inn på 2.året, har du en 4 i snitt kommer du deg inn på det meste, dette gjelder også for å komme seg inn på 3.året, hvis det er avsluttende fag så burde du få en høyere karakter på de enn på de fagene du vil komme til å ha 2.året og 3.året. 3.året burde du sikte på å få høyest mulig karakter da dette blir de siste karakterene du får i nesten alle fagene, om ikke alle. Til "Italia" Hvis man klager så får man vite det ved at man får et brev i posten, eller så får man en e-post. Angående hvor lang tid det vil ta så vil dette variere ganske mye. Det kommer veldig an på hvor mange det er som klager på karakteren, det varierer også på hvor effektive de er når de behandler klagen, det har også noe å si hvorfor man klager, og hva man klager på. Forvent minimum 14 dagers ventetid fra du sender klagen til du får svar. til "Herr miserabel" Sensorene ser på hva du kan og om du har kompetanse innenfor hva du gjør, hvor lenge du jobber med noe har ikke nødvendigvis noe å si for hva du får. Jeg har sett folk som har jobbet lenge som får en 4'er og noen som har hatt 3 måneder på en oppgave, men begynner som oftest ikke før dagen før og da skulle man forvente en 2'er men de får jo 5'ere. Hvis man kan det man skal snakke om eller skrive om da er det lettere å få en god karakter på kort tid. En 4'er på en stor oppgave er faktisk ikke så dårlig. Når jeg ser på grammatikken din så ser det ut til at den ikke er helt god, dette vil påvirke ganske mye. En lærer har til jobb å se potensialene til elevene og utnytte de på best mulig måte for å finne ut hvordan eleven lærer best. En sensor, som jeg nevnte tidligere skal se hva du kan uten å ha noen negative eller positive assosiasjoner til deg som person. Og til alle andre med at ting som innsats skal gjelde, i gym vil innsats gjelde en del, men når det gjelder fag så er det hva du kan som gir deg den karakteren du får.
Litt irretert jente som nå går i 9-ene
0
08.01.2015 14:16:12
Hahah takk for tips, det går bedre nå, jeg fikk 5'er i gym dette året, å dessverre er jeg ikke kretsmester i skiskyting lengre :/
italia
2
21.06.2014 11:45:47
Hvis man klager hvordan får man vite om man har fått nytt karakter og hvor lang tid tar det?
Litt irretert jente fra 8-ene klasse
3
20.06.2014 22:51:55
Klaget på gymkarakteren min idag. Fikk 4, fortjente 5. Er kretsmester i skiskyting, da kan de ikke gi meg 4 i gym! Men uansett, gymlæreren forklarte at det var svømmingen som trakk meg ned, å at jeg lå på en 4+++
zinta
1
04.06.2014 23:06:58
jeg har tenkt å klage på karakteren min, jeg syntes jeg fortjente bedre enn det jeg fikk. Jeg syntes sensor var hyggelig, men læren i faget jeg hadde var litt streng. Dersom man ikke er fornøyd, er det best å klage så fort så mulig. Jeg fikk 3 i norsk fordypning. Jeg forventet meg ikke det, så jeg har tenkt å klage for karakteren. Jeg fortjente bedre enn 3.
Herr Miserabel
1
15.05.2014 18:53:59
Av og til er jeg svært fornøyd når jeg får en 4. Men når jeg har jobbet med en enorm oppgave i et halvt år, hatt foredrag om det og har laget både en skriftlig og praktisk del og får en simpel 4 for det. da er det noe annet! For meg er en jobb som en sensor virke bortkastet! En vanlig lærer er mye bedre til å se elevenes potensialer enn en ukjent person som bare er opptatt av å bare gi deg de svake og negative sidene!!!!
Mona
0
07.05.2014 16:24:28
Hei! Min søster var så uheldig å misforstå norsktentamen og fikk dermed karakter 1 så hans eneste kjangs nå er å bli trukket ut til norsk eksamen for å ikke stryke i norsk. Er det noen mulighet for å kunne være med på eksamen selv om han ikke blir trukket ut? Har feks ledelsen på skolen lov til å la han være med å ta også denne eksamenen?
-
3
04.10.2014 23:54:23
Det er ikke noe som heter å stryke på ungdomsskolen.
DeathOverSchool
5
07.01.2014 06:47:45
Er det noen som vet hvordan man hurtigklager på en eksamen som man har tatt som privatist (skriftlig matteeksamen)?
TM
8
04.01.2014 11:44:32
Jeg fikk 1 som privatist, og var veldig stresse om det, og vil skrive klage. Hvordan det skal se ut, og hvor kan jeg finne eksempel? Takk.
Vst
6
25.04.2013 14:00:11
Lurer på om jeg kan legge inn klage på standpunktkarakteren uten at den er satt på vitnemålet. Fikk vite karakteren ved fagsamtale
fuckkkk ass
20
05.06.2012 14:51:49
sånn seriøst.. hadde jeg vært lærer og en av mine elever hadde vippet mellom 5 og 6 så hadde jeg gitt eleven karakteren 6.. det koster meg jo ingenting.. LÆRERE MÅÅÅ ALLTID LEKE SÅ SERIØSE.
lol
0
24.06.2015 14:06:38
lol hvis en elev f. eks vipper mellom 5 og 6 og alltid får seks, betyr det at det blir flere, men mindre erfarne voksne som har faglig krevende jobber. Kanskje enda værre hvis en hadde vippet 4/5, og alltid fått 5.
a
1
04.10.2014 23:55:09
De skal gi karakteren de mener er riktig. De er ikke kjipe for å være kjipe.
u..ernoedrtt
3
21.11.2011 22:54:50
leste ikke gjennom en gang, men vil bare si at det er noe j****g d***t at det kommer an på lærern og ikke hvor hardt du har jobbet. hvor en klasse for bare 4-5 mens andre klassen for 2ere.. (samme fag) og i et annet fag lo jeg på 5, lærern ble syk, vi fikk en ny lærer, høyeste karakter er 3, jeg ligger på 1 -.-''
NB!
0
30.09.2011 09:54:09
Det står om klage: "At du ikke har fått standpunktkarakter på grunn av høyt fravær, når læreren likevel kan vurdere deg" Direktoratet har gjort endringer høsten 2011 som legger mer ansvar på eleven !
meg.
0
27.06.2011 19:48:45
Det har ikke så mye å si i 8. klasse. Det gjelder heller å vise forbedringer. er bedre å gå fra 2'er til 5'er enn fra 5'er til 2'er :) Jeg er ikke bedre eksempel på det selv. Jeg gikk ut av ungdomskolen nå.. og er shit missfornøyd med skriftelig eksamen. ja, alle i norsk fikk 2 eller 3 i både hovedmål og sidemår (bokmål og nynorsk)..(ei fikk 5) Men, vet jeg kommer dit jeg vil nå uansett. Og Andreas| : Kan ikke stemme. Det skal være gjennomsnitt av alt, værtfall ikke 2 om du har mest 3'ere og 4'ere.
Til andreas/
0
20.06.2014 22:54:49
Jo det stemmer. Tentamen teller mest
JH
0
26.06.2011 19:18:48
Jeg sendte kun en epost til faglæreren min hvor jeg krevde en god begrunnelse for karakteren jeg fikk, og la fram noen gode argumenter for hvorfor jeg mente karakteren burde vært annerledes. Etter tre timer hadde faglæreren gått igjennom testresultatene mine for hele året, og ga meg medhold(dette var i gym). Så mener du at du har noen gode argumenter for hvorfor du skulle ha hatt en bedre karakter, gjør noe med det! Å ta opp igjen fag er steindyrt!
Andreas|
6
22.12.2010 01:34:57
hei, lurte på en liten sak. Jeg har jobbet mye med matten i år som jeg har hatt problemer med helt siden jeg begynte på ungdomsskolen. Har hatt mange 3'ere og noen 4'ere men på juletentamen fikk jeg 2 som også stod på karakterkortet. Skal det være sånn? syns det er litt rart og irriterende. (red: DU kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Til andreas|
0
20.06.2014 22:55:17
Tentamen teller mest, så det stemmer
Sola
1
29.06.2010 03:29:00
Nei, er så fornøyd, men hvis jeg føler for det senere, da klager jeg ;-)
ahmed
2
20.01.2010 20:43:43
Hva må vi ha i karakterer for å bli lege
:))
4
14.05.2013 08:59:00
helt sikkert 5 til 6..
Emma
1
09.01.2010 23:16:53
HEi... Jeg har tenkt å klage på eksamenskarakter. Jeg tok matte eksamen som privatist, ble ikke helt fornøyd med resultatet.... Dette skyldes sykdom. 3 dager før eksamensdagen var jeg hos fastlegen og fikk en legeattest. Men tilslutt bestemte jeg meg for å ta eksamen. Og det gikk jo ikke så bra. Kan jeg for eksempel skrive at jeg ikke helt var i form?, når jeg skal skrive en klagebrev??Hjelper det meg noe?? Hilsen meg:)
-
0
04.10.2014 23:57:30
Nja, det var jo du som dreit på draget, kjipe som de er tviler jeg på at de vil være behjelpelige. (Vet at kommentaren er gammel forresten)
M
2
22.05.2009 22:08:40
Jeg fikk en gang en feil karakter på en prøve. På prøven fikk jeg bare negativ respons, og det var ikke noe moro. Jeg viste at læreren det dreiet seg om, ga meg den dårlige karakteren fordi han ikke likte meg for en eller annen grunn, og behandlet meg dårlig. Så kom karakterboken; jeg hadde synket kraftig i karakter i det faget, uten noen gyldig grunn på noen slags måte! En av foreldrene mine ringte og klaget, men han brydde seg ikke. For vi måtte vere klar over at det var han som bestemte!
Far din
2
21.05.2009 19:05:39
Som Andreas A sier, er en klage på standpunkt karakter. Eksamenskarakter kan ikke begrunnes på noen måte. Se her for mer info. http://www.fauske.vgs.no/_bin/180f7618-525f-4aa4-986- b-13ce4ec141c2.pdf
Andreas A
0
20.05.2009 22:38:00
Jeg har tidligere klagd på karakter og fått medhold. Dette gjorde jeg med en solid begrunnelse som jeg sto for og klarte å dokumentere. Lykke til de som vil klage, planlegg klagen og forhold dere til deres saklige argumenter, det skal gå heeelt fint :=)
Hilde
0
19.05.2009 22:33:23
se fylkesmannen.no for hvor du skal sende klagen i ditt fylke
jeg vil klage
0
08.01.2009 11:07:31
men det sto jo ikke hvor man kan klage eller epost adreesen går foresten i ungdomskolen i 8. (red: du kan skrive inn spørsmål og få svar på ung.no/oss)
?
0
13.12.2014 19:07:46
Ikke noen vits i å klage om du går i 8., det er litt smålig. Ser også ut i fra dato at du vil klage på julekarakterene, og det er bare bortkastet. Jeg skjerpet meg etter å ha fått dårlige karakterer til jul (snittet mitt gikk opp 0,5), og de teller ingenting uansett

Spørsmål og svar

Hva betyr karakterene på VGS?
Hei Det er bare avgangsfagene som kommer på vitnemålet. Altså: Hvis du har et fag som du bare har i 1. klasse, er det karakteren fra det faget som...
Hvorfor stryker man på eksamen?  
Hei Takk for spørsmålet ditt!Det er ikke nok å møte opp på eksamen for å kunne bestå. Dersom du gjorde så godt du kunne så kan det hende du ...
Kan jeg klage på oppførselen til sensor under en muntlig eksamen?
Hei På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet ditt. Om du har fått spørsmål som ligger utenfor...
Har stryk i flere fag på vg 2, har jeg da rett til å komme inn på vg 3? 
Hei, flott du tar kontakt! Skolen skal etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 varsel deg skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvur...
Jeg har strøket på eksamen. Kommer jeg ikke inn på universitet/høgskole?
Hei Så kjipt at du har strøket på eksamen! Når du har blitt trukket ut til eksamen i et fag, er du nødt til å bestå denne for å avslutte fag...
Kan juksing på én prøve gi nedsatt ordens- eller atferdskarakter? 
Hei Og takk for spørsmålet ditt. Jeg regner med at du forstår at det er svært uklokt og umoralsk å jukse på prøver, så jeg skal ikke komme m...
Kan man klage på karakteren på en muntlig eksamen?
Hei Du kan bare klage på karakteren som du fikk viss du føler at sensorene har begått formelle feil. Et eksempel på formell feil er f.eks. at du ...
Jeg ligger an til å stryke i spansk VG2, mister jeg da muligheten til å gå VG3 på skolen?
Hei Du skal ikke stå i fare for å ikke komme inn på VG3 på skolen, selv om du stryker i et fag. Hvis du stryker i et fag må du ta opp dette som ...
Fikk høy karakter. Kan den være feil?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer på dette.  Det hørtes jo ut som en annerledes opplevelse du har hatt, hvor du selv har i...
Skal karakteren i musikk settes etter innsats og ikke resultat i slike fag?
Hei, flott du tar kontakt! Karakteren i musikk skal gis etter kompetansemålene i faget. Du skriver at læreren gir 90 % av karakteren på sang. Det ...
Burde jeg klage på karakteren?
Hei Takk for ditt spørsmål!Så synd at du ikke er fornøyd med karakteren din. Det er faglæreren din som kan svare deg på hva du kan gjøre for ...
Vil forbedre karakteren min i Politikk og menneskerettigheter
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Vi kjenner ikke til muligheten til å ta et fag på nytt for å forbedre en karakter, og regner med at du må ta ...
Kan skolen kreve at vi samler inn penger til en veldedig aksjon?
Hei Skolen har lov til å gjøre slike utenom-faglige aktiviteter obligatoriske. Det stemmer at det skal være et alternativt for de elevene som ikke...
Har en lærer lov til å gi lavere karakter på grunn av stamming?
Hei! Så fint du bruker ung.no.   Elever med  nedsatt funksjonsevne(f.eks stamming) har rett til egnet individuell tilrettelegging av undervisnin...
Er det lov å endre standpunktkarakter etter at den er satt?
Hei Denne typen endring kan kun gjøres om det er en standpunktkarakter du har fått (eller eksamenskarakter). Føringsfeil skal rettes og attesteres...
Jeg ønsker å klage på karakteren jeg fikk på særemnet i norsk.
Hei! Da dette ikke er noen eksamen finnes det ikke noen klageordning annet enn at du må snakke med læreren din om at du ønsker å få særemnet vu...
Syk på tentamen
Hei Det er opp til læreren å vurdere hvordan han legger opp tentamen. Jeg tenker at du ideelt sett bør få samme mulighet til å forberede deg og ...
Kan man få stryk på standpunkt uten varsel?
Hei Det er ingen krav om at du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for å få stryk. Du skal likevel få så god underveisvurdering (tilba...
Har jeg grunn til å klage og hvordan skriver jeg klage på standpunktkarakter?
Hei og takk for spørsmål! Til det første du spør om først - min mening om du bør klage: Det er veldig vanskelig å svare på om du skulle hatt ...
Se alle