Midlertidige endringer i fraværsgrensen i 2020

I perioden 4. mars 2020 til 1. august 2020 er det på grunn av koronaviruset ikke nødvendig for elever i videregående skole å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Den midlertidige endringen betyr at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Du kan lese mer om denne midlertidige endringer på regjeringen sin nettside.

Utdanningsdirektoratets nettside kan du lese oppdatert informasjon om fravær, standspunktkarakter og eksamen.

Resten av denne artikkelen beskriver reglene i fravær på videregående skole slik de normalt er.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

 • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.

 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget gjennom hele skoleåret.

 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

 

FAKTA

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:

 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).
Lurer du på noe om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss.

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Fraværsregelen står i forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor

 • Møte med PP-tjenesten

 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen

 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

 

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning

 • Deler av kjøreopplæringen

 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap

 • Politisk streik der elevene streiker

 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Obligatorisk kjøreopplæring

Fra og med høsten 2019 er det vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

Fravær til sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B.

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen.

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

Mye fravær?

Får du fri av skolen, lag avtaler med skolen om hvordan du skal kompensere for timene du er borte. Kanskje kan du gjøre skolearbeid over nettet, eller ha prøvene du går glipp av når du er tilbake igjen. Skolen skal legge til rette slik at du kan få karakter i alle fag. Det er likevel lurt å selv ta initiativ til å finne løsninger med skolen hvis du er mye borte.

 

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet. Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn som ovenfor. Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid. Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager. For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti.

Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du overskrider fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Forsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.

 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du her.

 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert (IV)» fordi du har mer enn 10 % fravær. På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen. Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 prosent hele året under ett.

 

Skolen skal følge opp elevene og deres fravær

Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om fraværsgrensen, unntak, varsling og klagerett. Skolen skal varsle når det er fare for at en elev overskrider fraværsgrensen. Skolen skal følge opp elever som nærmer seg fraværsgrensen tett.