Opplæringsloven stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.

PP-tjenesten arbeider med:

Lære- og fagvansker

De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere. De gir også hjelp ved større og sammensatte problemer. For eksempel hjelp ved:

 • Matematikkvansker

 • Lese- og skrivevansker

 • Andre lærevansker

 • Konsentrasjonsvansker

 • Vansker med oppmerksomhet

 • Språkvansker

De gir også hjelp og oppfølging ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse(asperger og autisme), psykisk utviklingshemming, emosjonelle og sosiale vansker, og atferdsvansker.

Psykiske vansker

De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet. Eksempler på vansker kan være:

 • Mye å tenke på

 • Depresjon

 • Angst

 • Rus

 • Alvorlig sykdom i familien

 • Aggresjon/vold

 • Skolevegring

 • Lav selvfølelse

 • Spille/nettavhengighet

 • Søvnvansker

 • Identitet

Læringsmiljø

De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift. Grunner til mistrivsel kan være:

 • Læringsmiljø

 • Mobbing

 • Ensomhet

Hvem jobber i PP-tjenesten?

På PPT jobber ulike fagfolk, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvem som jobber i PPT der du bor vil variere litt. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

 

FAKTA

PP-tjenesten

 • PP-tjenesten samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter dine forutsetning og behov.
 • De hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere.
 • De hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet.
 • De hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

 

Hvem kan søke hjelp?

Krav om PPT står i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT. Mange PP-tjenester har kontaktpersoner og faste kontordager ved de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med dem.

 

 

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Utredning

Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av elevens forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering

PPT foretar en vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også råd om:

 • spesialundervisning,
 • fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål,
 • inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen
 • og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre og lærere i skolen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.