En læreplan er en oppsummering av alt du skal gjennom i hvert fag fra 1. trinn til du er ferdig med videregående skole. Ungdomsskolen har ett delmål (etter 10. trinn) og videregående har fire (etter Vg1, Vg2, Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse).

Læreplanen består av følgende emner:

Kompetansemål

Kompetansemål er alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom. Et eksempel på kompetansemål fra læreplanen i Norsk 8. til 10. trinn er:

  • Eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

Et annet eksempel på kompetansemål fra læreplanen i matematikk 8. til 10. trinn:

  • Eleven skal kunne regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk

Du kan gå inn på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og lete frem målene du skal oppnå.

 

 

Formål

Denne delen beskriver de store linjene av hva faget skal gi til deg som elev. Formålet sier noe om hva som er grunnen til at du skal ha faget.

I formålet til Historie på videregående skole står det blant annet:

  • Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

 

Grunnleggende ferdigheter

I alle lærerplanene er det fem felles grunnleggende ferdigheter. Disse ferdighetene er:

  • å skrive,
  • å lese,
  • å regne,
  • å være muntlig aktiv,
  • å bruke digitale verktøy.

I denne delen får du vite hvordan du trener opp disse ferdighetene i nettopp dette faget.

Hovedområder

Her får du oversikt over strukturen i faget. For eksempel er norskfaget delt inn i muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Disse tre delene utgjør grunnlaget for kompetansemålene du måles etter.

Timetall

Her får du en oversikt over hvor mange timer du har krav på i hvert enkelt fag fordelt på årstrinnene.

Vurdering

Her får du en oversikt over hvilke typer og hvor mange karakterer du skal i ha i hvert enkelt fag. For eksempel i norsk har du tre karakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.

 

 

Hvordan bruke læreplanen?

Læreplanen gir deg full oversikt over hva du faktisk skal lære. Du kan lese den i begynnelsen av året og vite akkurat hva det er forventet at du skal kunne. Årsplanen til skolen og alle oppgaver skal bygge på kompetansemålene til faget. Det du vurderes etter skal være fra de nasjonale læreplanene.