Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og atferd (oppførsel) er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

 • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
 • Gutt (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
 • Jente (17) fikk Lg i oppførsel etter at hun slo ned en medelev i storefri.

 

FAKTA

I et ordensreglement kan det stå at eleven skal:

 • komme forberedt til timen
 • møte presis
 • ha med nødvendig utstyr
 • vise hensyn og respekt for både lærere og medelever
 • følge IKT-reglementet
 • ikke bruke grovt språk
 • ikke krenke andre, bruke vold eller bruke trusler
 • ikke bruke tobakk eller være påvirket av rusmidler
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • ikke fuske
 • ikke ha på ansiktsdekkende plagg som nikab eller burka
Dette er ikke lov å skrive i ordensreglementet eller praktisere på skolen:
 • Fysisk straff eller fysisk makt
 • Kollektiv straff
 • Forbud mot religiøse hodeplagg som ikke dekker ansiktet
 • Utestengelse fra skoletur som straff
 • At skolen skal teste for alkohol eller narkotika

 

Anmerkninger og andre reaksjoner

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.