Av og til vil det være slik at skolene finner ut at det er lurt å legge noen arrangementer på kveldstid. Noen av disse er av en sosial art, mens andre kan ha et annet innhold. Eksempler på et sosialt arrangement kan være «Åpen kveld» der voksne og unge får anledning til å treffe hverandre. Andre vanlige aktiviteter kan være juleverksted og avslutninger.

 

 

Hvorfor skal jeg delta på kveldstid?

Grunnen til at noe av det som skjer i skolen blir lagt til kveldstid eller helga, er at det er den tida det er lettest å samle alle man vil skal møtes. Mange foreldre er opptatt på dagtid, og det vil for de fleste være lettere å kunne møte på kveldstid.

Det er viktig at alle deltar på disse arrangementene. De er en del av skolens plan, og for at dette skal fungere må folk stille. Dette gjelder elevene, men også foreldre når de er invitert.

Ved at alle foreldre og elever møtes, kan man legge til rette for positive aktiviteter der alle kan bli mer kjent med hverandre. Dette vil styrke skolemiljøet, og det er noe skolen er pliktet til å jobbe med.

 

 

Regler for deltakelse på skolearrangementer

Det er vanskelig å gi et godt svar på hvilke regler som gjelder for deltakelse på arrangementer etter ordinær skoletid. Kommunene, fylkene og skolene kan ha litt ulik praksis, og derfor kan det variere.

Generelt kan vi imidlertid si at disse reglene gjelder:

 • Så lenge skolen har obligatoriske samlinger og opplegg må eleven delta og skolen har ansvaret for eleven.
 • Noen skoler kan ha egne opplegg for avspasering.
 • Noen elever opplever at det kan være perioder med en god del kveldsarbeid gjennom skolen, for eksempel øving til konserter og liknende. Men da må skolen tilpasse dette til elevene opp mot andre fag og hvor mye det blir på elevene.
 • Det kan være lokale tilpasninger for arrangementer som ikke er på skolens område. Det er derfor viktig at elevene spør om dette, og at skolen er flink til å informere om hva som gjelder.

Det er også ulike regler for arrangementer som er frivillige og de som er obligatoriske.

Frivillige arrangementer utenfor skoletid

 • Er ikke undervisning
 • Gir ikke fravær
 • Skolens reglement gjelder dersom arrangementet er på skolen
 • Kan koste penger

Obligatoriske arrangementer utenfor skoletid

 • Skolen kan flytte undervisningstida. Er du på et obligatorisk skolearrangement har skolen ansvar for deg.
 • Du har ikke krav på avspasering, selv om noen skoler har løsninger på det.
 • Når det er obligatoriske arrangementer skal dette være gratis.
 • Du får fravær hvis du ikke møter opp.
 • Hvis du absolutt ikke har mulighet til å delta, kan du spørre om å få et annet opplegg i stedet.
 • Skolen kan organisere flere undervisningstimer og -dager enn minstekravet (180 dager).
 • Skolene, kommunene og fylkene kan selv velge om de vil gi elevene skolearbeid etter et arrangement.

 

Bor du langt unna skolen?

Skolene skal gi beskjed om obligatoriske arrangementer etter skoletid i god tid i forveien. Du som elev skal ha god nok tid til å planlegge hverdagen din. Dersom du synes noe er uklart, for eksempel om du må være på skolen på kveldstid og liknende, må du spørre læreren din.

Hvis du bor et sted som ligger langt unna skolen din, og du kommer til å ha problemer med å komme deg til skolen etter ordinær skoletid, kan du snakke med læreren din eller andre på skolen din. Fortell at det ikke går kollektivtransport og at du heller ikke kan få skyss av foreldrene dine eller andre. Da må du og skolen din finne en løsning på skyssproblemet.