Rett til spesialundervisning

Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring. Det kan være aktuelt når tilrettelegginger i den vanlige undervisningen ikke er nok til å dekke dine behov.

Sist oppdatert: 09.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter

""
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen. (Foto: Zen Chung/Pexels)

Du som elev har rett til opplæring som er tilpasset dine behov. Å tilpasse undervisningen innenfor det vanlige undervisningsopplegget er likevel ikke alltid nok. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever derfor spesialundervisning.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan være:

 • ekstra hjelp i noen skoletimer
 • tilgang til en ekstra lærer
 • at man får følge et eget undervisningsopplegg
 • egne lærebøker eller lignende
 • spesialutstyr dersom eleven trenger dette for å gjennomføre opplæringen

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning. Skolen har også en plikt til å undersøke behovet på eget initiativ. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Opplæringslova Kapittel 5 - Spesialundervisning

Hvordan få spesialundervisning

For å sikre at du får god, og tilrettelagt undervisning som gir deg best mulig læring er det flere ting som må gjøres:

 • PP-tjenesten skriver en vurdering: Det er vanligvis PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) som gjør en vurdering av om en elev har rett til spesialundervisning.
 • Du og foreldrene dine skal bli hørt: Når PP-tjenesten har skrevet en vurdering kan både du og foreldrene dine få vite hva det står i denne og uttale dere om den. Det er fordi spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på hva dere mener.
 • Kommunen/fylkeskommunen følger opp med vedtak om spesialundervisning: Dersom PP-tjenesten mener du trenger tilrettelegging skal kommunen/fylkeskommunene fatte et vedtak som bestemmer hva slags type, og hvor mye spesialundervisning du får. Hvis det vedtas noe annet enn det PP-tjenesten har anbefalt, må det i vedtaket begrunnes hvorfor kommunen/fylkeskommunen likevel mener at du får et godt nok tilbud. Avslag på søknaden om spesialundervisning kan ikke begrunnes med dårlig økonomi.
 • Individuell opplæringsplan: Du skal få en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise målet for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan selve opplæringen skal foregå. Målene skal være utformet så konkret at det er lett å vurdere om de oppnås.

Fakta

Spesialundervisning kan være:

 • ekstra hjelp i noen skoletimer
 • tilgang til en ekstra lærer
 • at man får følge et eget undervisningsopplegg
 • egne lærebøker eller lignende
 • spesialutstyr dersom eleven trenger dette for å gjennomføre opplæringen

Evaluering og klagemuligheter

Din individuelle opplæringsplan skal evalueres en gang i året. Skolen skal etter evalueringen skrive en rapport som skal si noe om:

 • undervisning eleven har fått
 • vurdering av utviklingen
 • det er noe som må endres for en bedre tilpasset spesialundervisning

Hvis du er uenig i vedtaket om spesialundervisning eller mener at tilbudet du får ikke er godt nok, kan du klage. Først må klagen sendes til rektor ved skolen din. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan skolen håndterer klagen, kan du klage videre til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) i fylket du bor i. Det Statsforvalteren avgjør, er endelig og kan ikke klages videre. Her finner du en oversikt over statsforvalterne.

Rett til spesialundervisning - inntak til VGS

Dersom en elev har rett til spesialundervisning, og har særlige behov for et spesielt utdanningsprogram, kan eleven ha rett til inntak til særskilt utdanningsprogram på Vg1. Dette gjelder elever som har et omfattende behov for spesialundervisning og har liten mulighet for å gjennomføre andre utdanningsprogram.

En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil to års ekstra videregående opplæring når dette er nødvendig.

Tilrettelegging på eksamen og prøver

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen og prøver gjennom året, kan du ha krav på det. Med særskilt tilrettelegging menes for eksempel å bruke hjelpemidler utover hva som normalt er tillatt for alle elever, få ekstra tid eller opplest tekst. Dette gjelder uavhengig av om du har spesialundervisning eller ikke.

Tilrettelegging på prøver i løpet av året må du avtale med læreren din. Tilretteleggingen skal ivareta dine behov, men ikke gi deg fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Du kan lese mer om dette i artikkelen under.

Mer informasjon?

Veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet.

Spesielle rettigheter for syns- og hørselshemmede.

""
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen. (Foto: Zen Chung/Pexels)

Fakta

Spesialundervisning kan være:

 • ekstra hjelp i noen skoletimer
 • tilgang til en ekstra lærer
 • at man får følge et eget undervisningsopplegg
 • egne lærebøker eller lignende
 • spesialutstyr dersom eleven trenger dette for å gjennomføre opplæringen

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?