Hopp til hovedinnholdet

Rett til spesialundervisning

Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen.

Elever har rett til tilpasset opplæring eller spesialundervisning dersom de har behov for det. Her finner du informasjon om hva spesialundervisning er og hvem som har rett til dette.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen.

Hva er spesialundervisning?

Alle elever har rett til opplæring som er tilpasset deres behov. Å tilpasse undervisningen innenfor det vanlige undervisningsopplegget er likevel ikke alltid nok. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever derfor spesialundervisning.

Det er vanligvis PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) som gjør en vurdering av om man har rett til spesialundervisning.

Spesialundervisning kan være ekstra hjelp i noen skoletimer, tilgang til en ekstra lærer eller at man får følge et eget undervisningsopplegg, egne lærebøker eller lignende. Elever som får spesialundervisning, skal totalt sett ha det samme antall undervisningstimer som andre elever. Retten til spesialundervisning omfatter også rett til spesialutstyr som noen elever trenger for å gjennomføre opplæringen.

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning. Skolen har også en plikt til å undersøke behovet på eget initiativ. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

Hjemmel: Opplæringslova Kapittel 5 - Spesialundervisning

Hvem har rett til spesialundervisning?

Før det gjøres vedtak om spesialundervisning, skal det innhentes en sakkyndig vurdering som beskriver de særlige behovene til eleven. Det er normalt PP-tjenesten som skriver den sakkyndige vurderingen. Du kan lese mer om PP-tjenesten på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Etter at PP-tjenesten har laget en sakkyndig uttalelse om hvorvidt du har behov for spesialundervisning og hvordan den bør være, kan både du og foreldrene dine få vite hva det står i den sakkyndige vurderingen og uttale dere om den. Det er fordi spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven, og det skal legges stor vekt på hva dere mener.

Neste steg er at det fattes et enkeltvedtak som bestemmer hva slags type, og hvor mye spesialundervisning du får. Hvis det vedtas noe annet enn det PP-tjenesten har anbefalt, må det i vedtaket begrunnes hvorfor kommunen/fylkeskommunen likevel mener at du får et godt nok tilbud. Avslag på søknaden om spesialundervisning kan ikke begrunnes med dårlig økonomi. Det vil si at skolen eller fylket ikke kan nekte deg spesialundervisning for å spare penger, de kan bare la være å gi spesialundervisning dersom de mener det ikke er nødvendig ut fra dine behov.

Når du har fått vedtak om spesialundervisning, skal du også få en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise målet for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan selve opplæringen skal foregå. Målene skal være utformet så konkret at det er lett å vurdere om de oppnås. Planen skal evalueres en gang i året. Skolen skal etter evalueringen skrive en rapport med oversikt over den undervisning eleven har fått, en vurdering av utviklingen, og om det er noe som må endres for en bedre tilpasset spesialundervisning.

Hvis du er uenig i vedtaket om spesialundervisning eller mener at tilbudet du får ikke er godt nok, må klagen i førsteomgang sendes til rektor ved skolen din. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan skolen håndterer klagen, kan du klage videre til Fylkesmannen i fylket du bor i. Det Fylkesmannen avgjør, er endelig og kan ikke klages videre. Her finner du en oversikt over fylkesmannsembetene.

 

Rett til spesialundervisning - inntak til VGS

Dersom en elev har rett til spesialundervisning, og etter sakkyndig vurdering har særlige behov for et spesielt utdanningsprogram, kan eleven ha rett til inntak på denne linjen. Dette gjelder elever som har et omfattende behov for spesialundervisning og har liten mulighet for å gjennomføre andre utdanningsprogram. En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil to års ekstra videregående opplæring når dette er nødvendig.

 

Tilrettelegging på eksamen og prøver gjennom året

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen og prøver gjennom året, kan du ha krav på det. Med særskilt tilrettelegging menes for eksempel å bruke hjelpemidler utover hva som normalt er tillatt for alle elever, få ekstra tid eller opplest tekst. Dette gjelder uavhengig av om du har spesialundervisning eller ikke.

Tilrettelegging på prøver i løpet av året må du avtale med læreren din. Retten til tilrettelegging på prøver følger av prinsippet om tilpasset opplæring i opplæringsloven § 1-3 og retten til individuell tilrettelegging i Likestillings- og diskrimineringsloven § 21 . På eksamen gjelder egne regler. Tilrettelegging på eksamen er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-32.

Tilretteleggingen skal ivareta dine behov, men ikke gi deg fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Tilrettelegging betyr altså ikke at du skal få enklere eller andre oppgaver enn dine medelever, men at du for eksempel kan bruke en time mer på eksamen, bruke pc eller andre hjelpemidler.

Det er rektor som bestemmer hva slags tilrettelegging du får. Rektor kan kreve at du fremlegger dokumentasjon fra en sakkyndig instans, det vil si for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten. Hvis rektor ikke innvilger det du mener du har behov for, kan du klage på dette, først til rektor ved skolen og videre til Fylkesmannen.

Rett til å gå på nærskolen

Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Barn kan ikke plasseres i en annen skole enn nærskolen uten søknad eller samtykke fra foreldrene. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å medvirke i valg av skole, men har ofte ikke reelle alternativ å velge mellom. Skoleeier og skoleleders prioriteringer kan ha innvirkning på deres valg av skoletilbud. I tillegg velger noen foreldre bort nærskolen i frykt for mangel på ressurser og sosial isolasjon i nærskolen.

 

Mer informasjon?

Veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet.

Spesielle rettigheter for syns- og hørselshemmede.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
aknv
1
15.10.2009 09:16:00
MÅ man betale noe for videregående utdanning? - lena Bare om man går på privatskole.
Michelle
0
06.07.2009 21:53:00
Hva er sjangsen for å komme inn på kjemiprosess på sots når du er nr 21 på ventelista?
Simon
1
25.05.2009 10:44:58
Jeg er en gutt på 18 som fylle 19 om 3måner jeg har gått på Vg1 i år og den linje som jeg gått var jeg ikke veldig intressent med. spørsmål er go den en å søke på nyte en annen linje misnt jeg har dårlig oppmote på skole?
frida
1
26.10.2008 16:56:03
MÅ man betale noe for videregående utdanning? - lena nei..bare for pc`en
Stig
2
06.07.2008 18:07:05
Og om man havner på skråplanet og ønsker å rette opp livet i en alder av 22 år er det IKKE lenger gratis. Mange tilbud blir borte og man må støtte seg på sosiale tjenester om man bestemmer seg for å utdanne seg. Etter ungdomsskolen var jeg så lei skole etter problemer både hjemme og på skole, og når jeg begynte på skole igjen 5 år etter, fant jeg ut at vi som er litt eldre ikke lenger har de samme rettigheter, og vi må jobbe hardere enn de andre. Spesiellt om man i tillegg må forsørge seg selv... Samfunnet gjør det ikke lett å få skikk på seg selv...
lena
0
30.03.2008 20:08:26
MÅ man betale noe for videregående utdanning?

Spørsmål og svar

Kan man slippe fremmedspråk på VGs?
Hei, På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det er ikke mulig å få f...
Kan jeg ha hjemmeundervisning?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer. Og vi skjønner også godt at du savner til Estland etter feriene. Vi håper du får muli...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Finnes det utdanninger som ikke krever studiekompetanse?
Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at ...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Er dårlig i matte
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at du har blitt utredet, høres ut som PPT, og at du har fått støtteundervisningen. Støtteundervisningen e...
Har jeg konsentrasjonsvansker?
Hei Det er vanskelig for meg å svare på dette. Jeg synes du skal snakke med rådgiver eller helsesøster på skolen din, som kan sette deg i kontak...
Har jeg krav på hjemmeundervisning for å greie å fullføre grunnskolen?
Hei Så flott at du er motivert for å fullføre grunnskolen, på tross av psykiske problemer! Det er flott at du stiller spørsmål, prøver å finn...
Har mye fravær. Hater læreren og skolen jeg går på. 
Hei og takk for spørsmål!    Det er leit å høre at mistrivsel i særlig gard knyttet til en lærer står i veien for skolegangen din. Det er k...
Jeg har store problemer med matte
Hei, og takk for spørsmål! Aller først og aller viktigst: Du er ikke dum! Noen er flinkest i matte og lærer/forstår slike fag raskt og relativt...
Jeg har vært lenge borte fra skolen pga. sykdom, men begynner å komme tilbake i noen fag. Jeg orker ikke delta i alle fag, fordi jeg har mistet mye undervisning. Kan jeg ta noen fag som privatist?
Hei Hvis du har vært lenge borte fra skolen på grunn av sykdom, så kan du ha rett på spesiell tilrettelegging fra skolen for å kunne følge rest...
Hva kan jeg vente av tilrettelegging på skolen?
Hei Takk for at du tar kontakt! Du har krav på tilpasset opplæring som alle elever. Det vil si at undervisningen skal ta hensyn til hvem du er, hvo...
Hei er mye syk og borte fra skolen lurte på om det går Ann å ha privat lærer. 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Hvis du er langvarig syk, kan du ha krav på undervisning hjemme. Du kan lese mer om det på Utdanningsdirektorat...
Jeg har gått glipp av et år på skolen, hva kan jeg gjøre nå?
Hei Takk for spørsmålet ditt, det har kommet frem til riktig plass. Jeg håper svaret fra elevombudet og veiledningssenteret Follo kan hjelpe deg ...
Har ADHD med får ikke hjelp av skolen
Hei, takk for spørsmålet ditt. Alle har krav på tilpasset opplæring, det betyr at du skal få en opplæring som er tilpasset dine evner og behov....
Har rektor lov til å bestemme hvor mange fag jeg får lov til å ta i løpet av et år når jeg mottar spesialundervisning?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Jeg anbefaler deg å ta kontakt med elev- og lærlingombudet i fylket ditt. De svarer på spørsmål i forhold ti...
Strever med skolen for tiden. Hjelp! 
Hei og takk for spørsmål!  Uff, det høres ut til at du ikke har det noe bra for tiden. All ære til deg som derfor skriver inn til oss for å få...
Lærerne mine vet at jeg går til psykolog pga sosial angst og depresjon, men de har ikke snakket med meg om det eller gjort noen ting. Hva skal lærerne gjøre i en sånn situasjon?
Hei   Takk for at du stiller dette spørsmålet til oss.Du skriver at du har sosial angst og depresjon og går til psykolog. Etter at skolen og læ...
Hva går det ut på?
Hei Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en tjeneste for barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon, du ka...
Kan jeg få fritak med dysleksi?
Hei Så flott at du får så bra resultater på tross av vanskene dine! Vi tolker deg som at du går på vg2 på et av de studieforberedende utdanni...
Se alle