I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. Slik tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press m.m..

Straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap er fengsel i inntil seks år. Dette følger av straffeloven § 253.

Det er offentlig påtale i tvangsekteskapssaker. Det innebærer at påtalemyndigheten (politiet) kan reise straffesak selv uten at den fornærmede har bedt om det.

Straffbart å medvirke

Etter straffeloven er det også straff for den som ved å forlede eller på annen måte medvirker til at en person reiser til et annet land enn der personen er bosatt, med forsett om at personen der vil bli utsatt for et tvangsekteskap.

Ikke lov å gifte seg med noen under 16 år

Det er også straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år, ifølge straffeloven § 262. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og vedkommende har tilknytning til Norge. Straffen er fengsel i inntil 3 år.

FAKTA

Søk hjelp Ungdom som føler seg tvunget eller truet til å gifte seg, kan ringe Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 81555201. Du er anonym.

I barneloven § 30a fremgår at en avtale foreldre eller eventuelt andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

Se film om tvangsekteskap

Ekteskap inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og:

  • En av partene var under 18 år når de giftet seg.

  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen.

  • En av partene allerede var gift.

Dette følger av ekteskapsloven § 18 a. Et hovedformål med lovbestemmelsen er å forhindre at personer bosatt i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise utenlands og inngå ekteskap der.

Da loven ble endret i 2007 ble det laget en brosjyre om de viktigste endringene. Denne er oversatt til engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu. Les brosjyren her.

Link til viktige bestemmelser:

Barneloven § 30a

Ekteskapsloven § 1a

ekteskapsloven § 18a

straffeloven § 253

straffeloven § 262