Tvangsekteskap handler ikke bare om fysisk vold, men ofte om psykisk press.

Foreldre kan si at det er din skyld hvis andre i familien blir lei seg, eller hvis familien mister anseelse og ære. Kanskje foreldrene dine maser, og du tenker at det er enklest å gjøre som de sier?

Noen truer med at barna vil bli utstøtt fra familien hvis de ikke hører på foreldrene. Dette kan gi dårlig samvittighet og gjøre deg redd, og er en alvorlig form for psykisk press.

Få oppløst tvangsekteskap

Har du allerede blitt utsatt for tvangsekteskap, kan du også få hjelp. Ekteskap inngått under tvang er ulovlig i Norge og kan bli kjent ugyldig.

Hvis du har blitt tvunget til å inngå ekteskap, kan du reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig eller få direkte skilsmisse (uten separasjonstid).

Det er viktig å være klar over at et søksmål for å gjøre ekteskapet ugyldig, må reises innen bestemte frister: For det første må du reise søksmål innen seks måneder etter at du har blitt fri fra tvangen.

For det andre må du reise søksmålet innen fem år etter at ekteskapet er inngått.

Du kan lese mer om dette på Bufdir sine sider .


Se IMDI kampanjefilm om tvangsekteskap:

Hvor kan du få hjelp?

Under følger en oversikt over hvor du kan få få hjelp. Her er det mye informasjon. Det kan være lurt å be om hjelp fra noen du stoler på om du synes det er vanskelig å lese eller forstå.

 • arrow_drop_down_circle  Røde Kors–telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  Alle som har spørsmål knyttet til æresrelatert vold og tvangsekteskap kan ringe Røde Kors-telefonen. Det betyr at du kan ringe dersom du er bekymret for din egen situasjon eller for noen du kjenner, men også dersom du bare lurer på noe eller trenger bakgrunnsmateriale til for eksempel en skoleoppgave.

  Informasjonstelefonen har telefonnummer 815 55 201, og er bemannet hverdager mellom kl. 9 og 16. Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, man kan henvende seg anonymt og man kan ringe uansett hvor i landet man bor.

  Dette kan Røde Kors-telefonen hjelpe deg med:

  • Gi råd og hjelpe med å finne ulike alternative løsninger

  • Informere om rettigheter og plikter

  • Bistå med å etablere kontakt med andre hjelpesystem, både i inn- og utland

  • Bistå med å finne en boligløsning

  • Ha oppfølgingssamtaler

  • Bistå med dialog innad i familien, på dine premisser

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon som har som oppgave å gi informasjon om forhold knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, med et særlig mål om å nå barn under 18 år og det offentlige hjelpeapparatet. Les mer på http://www.rodekors.no/tvangsekteskap.

 • arrow_drop_down_circle  Hvem kan du snakke med på skolen?
  Skolen har plikt til å hjelpe deg hvis du er redd for å bli utsatt for tvangsekteskap, og skolen har plikt til å beskytte deg overfor dem/det du er engstelig for.

  Ta kontakt med en du har tillit til: kontaktlærer, lærer, rektor, helsesykepleier, rådgiver eller andre. Har din skole en minoritetsrådgiver, ta kontakt med ham eller henne! Minoritetsrådgiverne har spesiell kunnskap om tvangsekteskap og vet hvordan de skal hjelpe deg.

  Vær åpen og gi skolen korrekt informasjon. Skolen har taushetsplikt, men også plikt til å melde fra hvis det blir begått ulovligheter, men aldri uten at du blir forberedt på hva som skjer.

  Hvis du er redd for at noe skal skje mens du er på ferie i utlandet, er det viktig å snakke med noen voksne om dette før du eventuelt reiser. Kanskje er det for farlig for deg å reise? Særlig dersom du er under 18 år er det vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg i utlandet. Det er tryggest å få hjelp her i Norge slik at du kan slippe å dra.

  Minoritetsrådgiver på skolen eller andre voksne kan hjelpe deg til å vurdere om du kan bli utsatt for tvangsekteskap eller annet under en feriereise.

  Dersom du likevel ønsker å dra er det lurt å la skole, barnevern eller politi beholde en kopi av passet ditt. Sørg for at noen på skolen har ditt telefonnummer eller adressen dit du skal. Bli også enig med noen på skolen om at skolen kontakter deg hvis du ikke er tilbake innen skolestart eller et annet avtalt tidspunkt.

 • arrow_drop_down_circle  Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler
  Alle skoler har rådgivere som skal hjelpe elever som trenger råd og veiledning eller har det vanskelig. Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn.

  Du kan snakke med minoritetsrådgiverne om hva som helst som du har behov for. Minoritetsrådgiveren har taushetsplikt, som betyr at han / hun ikke forteller det dere snakker om videre til andre.

  Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten selv hjelpe deg, eller skaffe deg hjelp fra andre.

  De samarbeider tett med blant andre:

  • andre rådgivere på skolen

  • andre minoritetsrådgivere

  • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  • oppfølgingstjenesten

  • barnevernet

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  • Integreringsrådgivere ved utvalgte ambassader

  • frivillige organisasjoner

  Per februar 2016 arbeider minoritetsrådgiverne ved følgende skoler:

  • Oslo: Bjørnholt vgs, Etterstad vgs, Hellerud vgs, Holtet vgs, Nydalen vgs, Oslo handelsgymnasium, Sofienberg vgs, Kuben vgs, Ulsrud vgs, Rommen skole, Fyrstikkalleen skole, Frydenberg skole, Holmlia skole

  • Akershus: Rud vgs, Romerike veiledningssenter, Stalsberg skole

  • Østfold: Malakoff vgs, Mysen vgs, Askim ungdomskole

  • Rogaland: Ullandhaug skole

  • Hordaland: Bergen Katedralskole, Årstad vgs

  • Sør-Trøndelag: Byåsen vgs, Tiller vgs, Huseby skole, Rosenborg skole

  • Vest-Agder: Kvadraturen skolesenter

  • Buskerud: Drammen vgs, Åssiden vgs, Galterud vgs.

 • arrow_drop_down_circle  Hva kan barnevernet gjøre?
  Dersom du er redd for å bli tvangsgiftet kan du ringe barneverntjenesten i kommunen du bor i. Det finnes en barneverntjeneste i hver bydel/kommune. Du finner telefonnummeret til barneverntjenesten på nettsiden til din kommune.

  Mange kommuner har også en barnevernvakt.

  Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernvakta i Oslo kan du ringe anonymt hele døgnet på 22 70 55 87.

  Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 og bli satt til din kommunes barnevernvakt.

  Målet for barnevernvakten er å gi hjelp raskest mulig. Barnevernvakten kontakter barneverntjenesten og sørger for videre oppfølging og hjelp der du bor.

  Barnevernet har ansvar for å beskytte unge under 18 år mot ulike former for omsorgssvikt og vold. Tvangsekteskap er en form for alvorlig omsorgssvikt, og barnevernet har derfor ansvar for å forhindre at barn blir utsatt for tvangsekteskap eller trusler om det. Dersom et barn har blitt tvangsgiftet skal barnevernet sikre at barnet får den nødvendige hjelp, oppfølging og omsorg. Barnevernet har taushetsplikt.

  Barnevernet vil samarbeide med andre instanser som kan yte hjelp, for eksempel familievernet. Dersom du trenger akutt beskyttelse, kan barneverntjenesten benytte hasteparagrafen i barnevernloven og finne en plass du kan bo. Barnevernet kan også vedta at foreldrene dine ikke får vite hvor du bor (sperret adresse). Dersom det er nødvendig vil barnevernet be politiet om hjelp til å beskytte deg.

  Har du behov for beskyttelse over lang tid, vil barneverntjenesten fremme forslag for Fylkesnemnda om at du over et lengre tidsrom kan bo borte fra familien din.

  Mer informasjon om barnevernet finner du på nettsiden www.barnevernet.no

 • arrow_drop_down_circle  Familievernet, noen å snakke med?
  Familievernet hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. De ansatte er klar over at noen tvinges til å gifte seg og har god kompetanse på å møte mennesker, par og familier i livskriser. Tilbudet er gratis og du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet samarbeider med andre instanser som politi og barnevern i saker som gjelder tvangsekteskap.

  Ditt nærmeste familievernkontor og mer informasjon om familievernet finner du på Barne-, ungdoms- og familieetatens nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Politiet kan hjelpe deg
  Hvis du opplever vold eller trusler, er det politiets oppgave å beskytte deg. Dette gjelder også vold i nære relasjoner, som omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nære relasjoner.

  Politiet kan gjennomføre en trusselvurdering og eventuelt tildele voldsalarm og utstede besøksforbud. Du trenger ikke anmelde noen for å få tildelt voldsalarm.

  Alle politidistrikt har egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep. Politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

  Politiet skal forebygge og straffeforfølge lovbrudd. Hvis du vil anmelde et forhold, eller har behov for beskyttelse, kan du kontakte politiet. Du kan være anonym dersom du ønsker det.

  Politiet kan nås på telefon 02 800.Politiets nødnummer er 112.

  For mer informasjon www.politiet.no

 • arrow_drop_down_circle  Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
  Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

  Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet. Det finnes et bo-og støttetilbud til ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Les mer om botilbudet. Tildeling av botilbud skjer gjennom Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Alle henvendelser om botilbud rettes til Kompetanseteamet, tlf. 478 09 050, (9 – 16 mandag til fredag), e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Se film om tvangsekteskap