Hopp til hovedinnholdet

Slik klager du på karakteren

Tall 1-3 tegnet i sanden (colourbox.com)
MISFORNØYD? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Misfornøyd med en karakter? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Hvilke frister gjelder og hvordan skal du gå fram?

Offentlig og kvalitetssikret
Tall 1-3 tegnet i sanden (colourbox.com)
MISFORNØYD? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Ingenting er mer skuffende enn å få en dårlig karakter når du synes du har jobbet bra eller levert en god besvarelse. Da er det godt at du har muligheten til å klage. Bestemmelsene om klage på karaktersetting finner du i kapittel 5, forskrift til opplæringsloven. Før du tar skrittet og sender inn skriftlig klage, bør du være sikker i din sak - du kan også risikere å få dårligere karakter. Derfor er det lurt å snakke med faglæreren din og høre hva han eller hun mener.

 

Når er fristen?

Det er viktig å overholde klagefristen. For videregående skole er fristen for å klage på avgangskarakterer/standpunktkarakterer og eksamenskarakterer 10 dager, mens klagefristen for karakter på fag-/svenneprøven er 3 uker. Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven eller det tidspunkt eleven burde gjort seg kjent med karakteren. Dersom du ikke er hjemme, er på sommerferie eller liknende i denne perioden, så kan du ringe til skolen for å få vite hvilke karakterer du fikk. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren stoppes klagefristen til du har fått begrunnelsen.

Grunnskolen har omtrent samme klagefrist som videregående, men dette kan variere noe ut fra hvor du bor. Sjekk med skolen din om de opererer med andre frister der.

For elever i videregående skole

Elever i videregående skole kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter i et fag. Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder imidlertid ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Klagen må være skriftlig og undertegnes. Alle typer klager skal sendes til rektor. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt. Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter etter muntlig eksamen, bør klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

En egen nemnd hos fylkesmannen har ansvaret for å behandle klager fra elever og lærlinger. Skolen din sender klagen videre til denne nemnda. Avgjørelsen som nemnda tar er endelig, og man kan ikke anke. Nemnda kan sette karakteren i faget både opp, ned, eller la den bli stående som den er.

Klager på resultatet av fag-/svenneprøve skal sendes til yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen.

 

Klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakteren i et fag skal settes etter nivået eleven viser i faget på det tidspunkt karakteren fastsettes. Standpunktkarakter skal altså ikke beregnes ut i fra et gjennomsnitt av elevens prestasjoner i løpet av året. Det er nivået ditt i faget når karakteren settes som teller. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren. I så fall fryses klagefristen til denne redegjørelsen er gitt. Deretter skriver du ned dine synspunkter på lærerens begrunnelse for karakteren. Både dokumentasjon og dine synspunkt sendes deretter til klagenemnda i fylkesmannen. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. De må også redegjøre for din helhetlige kompetanse og faglige utvikling i løpet av året. Får du medhold, setter rektor og faglærer sammen ny karakter. Hvis klagen gjelder orden/atferd og du får medhold, setter klagenemnda ny karakter.

  • At innsats eller oppførsel har dannet grunnlag for karaktersettingen, uten at dette står i kompetansemålene.
  • At du ikke har fått begrunnelse og veiledning når du har fått karakterer på prøver eller terminkarakter.
  • At du ikke har fått gjøre egenvurdering eller vært med på å diskutere vurderingskriterier.
  • At læreren har vektlagt målene i læreplanen feil, eller ikke tatt med alle mål i vurderingen.
  • At du ikke har fått standpunktkarakter på grunn av høyt fravær, når læreren likevel kan vurdere deg.
  • At du og/eller foresatte ikke har fått varsel om fare for ikke vurdert i tide til å rette opp.
  • At ordenskarakteren, atferdskarakteren eller ordens- og atferdskarakteren ikke har tatt hensyn til dine forutsetninger eller til din arbeidsinnsats (orden).
  • At du ikke har blitt gjort kjent med kriteriene skolen bruker for fastsetting av ordens- og atferdskarakterene tidlig i skoleåret.

Manglende grunnlag for standpunktkarakter?

Stort fravær kan føre til at læreren ikke har nok grunnlag til å sette standpunktkarakter. Du har derimot krav på skriftlig varsel hvis du står i fare for å ikke få karakter i et fag på grunn av høyt fravær. I videregående skole er det en fraværsgrense, som betyr at elever som er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får i utgangspunktet ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, og ikke elevens totale fravær. Selv om fraværsgrensen er klar, kan eleven likevel få fjernet fravær, dersom det kan dokumenteres med en gyldig grunn.

 

Eksamen

Når det gjelder muntlig eksamen så kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan være at eleven ikke får benytte de hjelpemidler han/hun har krav på under eksamen, for kort forberedelsestid, at spørsmålene ligger utenfor fagets kompetansemål, avbrudd eller forstyrrelser underveis i eksamen, at sensor sovner, at sensor er inhabil (i nær slekt eller liknende) osv. Får du medhold, annulleres eksamen, og du får ta eksamen på nytt, med ny sensor. Hvis det er trekkfag, så skal fag trekkes på nytt.

skriftlig eksamen kan man klage på både den faglige vurderingen og på formelle feil. Du kan ikke be om skriftlig begrunnelse for eksamenskarakteren, men du kan kreve å få utlevert besvarelsen din. Ved klager på den faglige vurderingen så er det også slik at klagenemnda kun vurderer om karakteren er åpenbart urimelig satt. Det er altså ikke slik at besvarelsen vurderes på nytt på helt fritt grunnlag.

Praktisk eksamen, tverrfaglig eksamen etc. kan bestå av en eller flere deler, med eller uten hjelpemidler. Man kan klage på den faglige vurderingen dersom det finnes nok dokumentasjon, men man må holde utenfor de deler av eksamen som foregikk muntlig. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon så kan man kun klage på formelle feil.

Klage på karakterene i orden og atferd

Kontaktlærer og rektor plikter å skrive en uttalelse som legges ved klagen. Her skal de opplyse om hvilke karakterer du har fått i orden og atferd tidligere, samt begrunnelse for nåværende karakterer. De må også legge ved skolens ordensreglement og dokumentasjon som viser hvordan skolen har håndtert saken så langt. Husk at du har rett på varsel dersom du står i fare for å få nedsatt karakter i orden og atferd.

For elever i ungdomsskolen - standpunktkarakterer

Standpunktkarakteren i et fag settes på bakgrunn av ei grundig vurdering av elevenes prestasjoner. Vurderingen som elevene får underveis i semesteret og skoleåret, skal gjøre at de blir motiverte til å lære og får mulighet til å forbedre seg i faget. Den kompetansen en elev har vist underveis i opplæringen har også betydning for vurderingen av standpunktkarakteren. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, så kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren. I så fall så fryses klagefristen til denne redegjørelsen er gitt. Deretter skriver du ned dine synspunkt på lærerens begrunnelse for karakteren. Både dokumentasjon og dine synspunkt sendes deretter til klagenemnda i fylkesmannen. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. De må også redegjøre for din helhetlige kompetanse og faglige utvikling i løpet av året.

For elever i ungdomsskolen - eksamen

Så raskt som mulig etter fellessensuren for eksamen må klagen sammen med vedlagte skjema være den aktuelle fylkesmannen i hende. Klageskjemaene får du på skolen din, og rektor må påse at skjemaet er korrekt utfylt og at de nødvendige vedleggene følger med. Dersom klagen gjelder avgangsprøvekarakter i norsk, må både hoved- og sidemålsbesvarelsen sammen med notatarket sendes med. Dokumentene ekspederes rekommandert (det må gjøres på postkontoret).

Dersom den opprinnelige karakteren blir forandret, sendes resultatet umiddelbart til det aktuelle inntakskontoret. Skolen vil få tilbakesendt elevbesvarelsen sammen med klagenemndas uttalelse. Skolen sørger for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Oversikt over utfallet av klagesensuren vil også bli sendt fylkesmannen.

Klager som sendes inn for sent der det er mangler ved skolens forsendelse, vil ikke bli behandlet før etter sommerferien. Etteranmeldte klager sendes også ovennevnte fylkesmenn til behandling.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
16.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan man klage på karakteren på en muntlig eksamen?
Hei Du kan bare klage på karakteren som du fikk viss du føler at sensorene har begått formelle feil. Et eksempel på formell feil er f.eks. at du ...
Har jeg grunn til å klage og hvordan skriver jeg klage på standpunktkarakter?
Hei og takk for spørsmål! Til det første du spør om først - min mening om du bør klage: Det er veldig vanskelig å svare på om du skulle hatt ...
Kan jeg klage på oppførselen til sensor under en muntlig eksamen?
Hei På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet ditt. Om du har fått spørsmål som ligger utenfor...
Har stryk i flere fag på vg 2, har jeg da rett til å komme inn på vg 3? 
Hei, flott du tar kontakt! Skolen skal etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 varsel deg skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvur...
Skal jeg ha varsel hvis karakteren går ned?
Hei Det stemmer at det ikke er et formelt krav på varsel hvis man står i fare for å gå ned i karakter, men elev og foresatte skal varsles skriftl...
Er det lov å endre standpunktkarakter etter at den er satt?
Hei Denne typen endring kan kun gjøres om det er en standpunktkarakter du har fått (eller eksamenskarakter). Føringsfeil skal rettes og attesteres...
Hvorfor stryker man på eksamen?  
Hei Takk for spørsmålet ditt!Det er ikke nok å møte opp på eksamen for å kunne bestå. Dersom du gjorde så godt du kunne så kan det hende du ...
Jeg har strøket på eksamen. Kommer jeg ikke inn på universitet/høgskole?
Hei Så kjipt at du har strøket på eksamen! Når du har blitt trukket ut til eksamen i et fag, er du nødt til å bestå denne for å avslutte fag...
Jeg fikk 1 på eksamen!
Hei Takk for spørsmålet ditt. Dette var kjedelig å lese. Vil du klage på eksamensresultatet? Du har 10 dagers klagerett. Se artikkel nedenfor. ...
Teknisk svikt på eksamen - annullering av eksamen? 
Hei Takk for spørsmålet ditt, og beklager sent svar.  Dersom det er gjort formelle feil ved avvikling av eksamen, eller dersom eksamen ikke gjenn...
Hva betyr karakterene på VGS?
Hei Det er bare avgangsfagene som kommer på vitnemålet. Altså: Hvis du har et fag som du bare har i 1. klasse, er det karakteren fra det faget som...
Kan man få stryk på standpunkt uten varsel?
Hei Det er ingen krav om at du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for å få stryk. Du skal likevel få så god underveisvurdering (tilba...
Skal karakteren i musikk settes etter innsats og ikke resultat i slike fag?
Hei, flott du tar kontakt! Karakteren i musikk skal gis etter kompetansemålene i faget. Du skriver at læreren gir 90 % av karakteren på sang. Det ...
Læreren himla med øynene på muntlig eksamen.
Hei Takk for spørsmålet.Det er ikke greit at læreren himler med øynene og bare fokuserer på det som er dårlig på muntlig eksamen. Du kan klag...
Har en lærer lov til å gi lavere karakter på grunn av stamming?
Hei! Så fint du bruker ung.no.   Elever med  nedsatt funksjonsevne(f.eks stamming) har rett til egnet individuell tilrettelegging av undervisnin...
Kan juksing på én prøve gi nedsatt ordens- eller atferdskarakter? 
Hei Og takk for spørsmålet ditt. Jeg regner med at du forstår at det er svært uklokt og umoralsk å jukse på prøver, så jeg skal ikke komme m...
Jeg ligger an til å stryke i spansk VG2, mister jeg da muligheten til å gå VG3 på skolen?
Hei Du skal ikke stå i fare for å ikke komme inn på VG3 på skolen, selv om du stryker i et fag. Hvis du stryker i et fag må du ta opp dette som ...
Har man krav på varsel hvis man går ned en karakter?
Hei Du har ikke noe krav på varsel om at du er i ferd med å rykke ned i karakter i et fag, men det vil være god skikk av læreren din å fortelle ...
Trukket på eksamen for å skrive feil nummer?
Hei Det er vanskelig å si om det vil telle for karakteren, kanskje du kan snakke med læreren din om det? Om det viser seg at det du har blitt trukk...
Skjønner ikke hvordan jeg får 4 i gym i standpunkt?
Hei! Elever har rett til å klage på standpunkt. Lærer som har satt karakteren, skal få høre klagen, så skal hun/han forklare vurderingsgrunnlag...
Se alle