Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne

Skoleelever (colourbox.com)
STUDERE: Utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i den grad det er mulig.

Ingen har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i den grad det er mulig. Les om dine rettigheter her.

Offentlig og kvalitetssikret
Skoleelever (colourbox.com)
STUDERE: Utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i den grad det er mulig.

Opptak til studier

Det er mulig å søke om særskilt vurdering dersom du mener resultatene dine fra videregående er dårligere enn det som kreves for utdanningen, og at dette skyldes sykdom eller funksjonsnedsettelse. Du må kunne dokumentere at sykdommen eller funksjonsnedsettelsen har påvirket resultatene dine, og at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser. Du har ikke krav på særskilt vurdering, men det er opp til lærestedet om de vil ta hensyn til det eller ikke. Fristen for å søke om særskilt vurdering er 1. mars. Dersom du ikke får opptak gjennom særskilt vurdering blir du behandlet som en ordinær søker.

Les mer om særskilt vurdering hos Samordna opptak her.

Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse

Dersom du er under 25 år og kan dokumentere at du på grunn av varig sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å oppfylle kravet til generell studiekompetanse, kan du søke om fritak. Det legges vekt på at du har forsøkt å gjennomføre utdanningen.

Les mer om dispensasjon hos Samordna opptak her.

Tidlig opptak

Har du behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. Alle som søker tidlig opptak må være studiekvalifisert til studiet de søker innen 1. mars. Du kan få svar på søknaden allerede rundt 20.mai. Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende krav:

  • Har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi.) Dette må dokumenteres med legeerklæring
  • Er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon.
  • Er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier.
  • Må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte.
  • Må søke oppholdstillatelse for å studere.

Les mer om tidlig opptak hos Samordna opptak her.

Kontaktperson og konsulenttjeneste for studenter med funksjonsnedsettelse

På studiestedet finnes det flere instanser som kan bidra med informasjon og praktisk hjelp til deg som student.

Alle lærestedene er pålagt å ha en egen kontaktperson samt en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser og en handlingsplan for hvordan de tilrettelegger for disse. Tilretteleggingstjenesten er ansvarlige for å ha oversikt over og koordinere tilrettelegging på lærestedet for studenter som har behov for dette. Du finner en oversikt over kontaktpersonene ved de ulike lærestedene her. Noen av lærestedene har også en egen konsulenttjeneste som arbeider med tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Hit kan du gå dersom du har behov for praktisk tilrettelegging av studiesituasjonen.

Individuell utdanningsplan

Alle studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, har etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 rett til å få en individuell utdanningsplan. Utdanningsplanen skal sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom utdanningsstedet og studenten, og skal vise hvordan utdanningsstedet legger til rette for at studenten kan komme gjennom et definert læringsmål på normert tid, samtidig som den skal synliggjøre studentens ansvar for å oppfylle studiekravene utdanningsstedet stiller.

Selv om utdanningsplanen skal forplikte både høgskolen og studenten, skal utdanningsplanen være fleksibel. Du kan når som helst be om samtaler om personlig tilpasning eller revisjon av planen, for eksempel når det gjelder særskilt tilrettelegging, studieintensitet eller permisjon. Spør studieveilederen din hvordan dere kan gjøre dette.

Fysisk tilgjengelighet

Det er utdanningsinstitusjonen selv som er ansvarlig for at studiestedet er fysisk tilgjengelig for alle. Dette varierer fra institusjon til institusjon og også mellom hvert enkelt bygg på et lærested. Dersom du har behov for fysisk tilrettelegging må du kontakte høgskolen/universitetet så tidlig som mulig.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 bestemmer at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. § 4-3 i Universitets- og høgskoleloven fastsetter at institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, skal legge til rette lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger skal være utformet slik at funksjonshemmede studenter kan studere ved lærestedet. Institusjonen skal også legge til rette for studenter med særskilte behov.

Tilrettelegging av studiehverdagen

Likestillings- og diskrimineringsloven § 21 og og universitets- og høgskoleloven § 4-3 bestemmer at utdanningsstedet skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Dette gjelder i studiehverdagen og på eksamen. Det er ditt behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen.

Les mer om tilrettelegging av studiesituasjonen her.

Hjelpemidler

Du kan få hjelpemidler både hjemme og på studiestedet. Tilrettelegging av en studieplass kan både være et hjelpemiddel og et ergonomisk tiltak. Hjelpemiddelet skal bidra til å løse dine praktiske problemer som funksjonshemmet student.

Det er kommunehelsetjenesten som kartlegger behovet for hjelpemidler. Trenger du å få utredet hjelpemiddelbehovet ditt, må du ta kontakt med dem. Søknad om hjelpemidler sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket du er folkeregistrert.

Finn søknadsskjema og les om hjelpemidler på nav.no.

Trenger du tolk?

Dersom du er hørselshemmet eller døv, har du rett til tolkehjelp etter folketrygdloven § 10-7. Tolketjenesten for høyere utdanning er organisert i regioner. Kontakt tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralen i fylket ditt for nærmere informasjon om hvor du skal henvende deg for tolk på ditt studiested.

Les mer om tolketjenesten her.

Lese- og skrivehjelp

Dersom du er svaksynt eller blind, kan du ha rett til lese- og sekretærhjelp. Slik hjelp støttes av folketrygden og det er hjelpemiddelsentralen i fylket ditt som administrerer ordningen. Les mer om lese- og skrivehjelp på nav.no.

Tilrettelagt studielitteratur

Studieavdelingen i Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek er et statlig bibliotek som formidler pensumlitteratur i egnet format for syns- og lesehemmede studenter. Blinde og svaksynte har rett til å få produsert obligatorisk pensum og lesehemmede har lånerett på eksisterende litteratur. Det tar ofte lang tid å produsere studielitteratur i egnet format. Ta derfor kontakt med lærestedet ditt for å få pensumlisten så tidlig som mulig. Du må selv levere pensumlisten til studieavdelingen i Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek. Jo tidligere du gjør dette, desto større er sjansen for at du får studielitteraturen din i tide.

Tilrettelagt eksamen

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om spesiell tilrettelegging ved eksamen. Slik tilrettelegging kan være utvidet eksamenstid, bruk av PC eller alternative eksamensformer. Utdanningsstedet kan normalt kreve at du dokumenterer behovet for tilrettelegging ved legeerklæring eller på annen måte. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Eksamenstilretteleggingen skal for øvrig skje i tråd med gjeldende eksamensreglement. Dette fastsettes av hver enkelt høgskole/universitet og tilrettelegging kan derfor variere fra institusjon til institusjon. Vær oppmerksom på hvilken frist som gjelder for å søke om tilrettelegging på eksamen.

Les mer om tilrettelegging på eksamen.

Tilrettelagt bolig

Du har selv ansvar for å skaffe deg bolig, dersom du flytter fra hjemstedet ditt for å studere. Studentsamskipnadene må sørge for at minst 20 prosent av studentboligene er tilrettelagt for funksjonshemmede. Kontakt studentsamskipnaden ved ditt studiested og meld fra om at du ønsker tilrettelagt bolig så raskt som mulig.

Stipend og lån

Hos Lånekassen kan du søke om stipend og lån til høyere utdanning. Du kan få støtte til høyere utdanning i åtte år.

Hvis du blir syk og derfor ikke kan følge undervisningen, kan du få sykestipend. Det betyr at lånet blir gjort om til stipend i sykdomsperioden. Denne ordningen gjelder først når du har vært syk i mer enn 14 dager. Kronisk syke vil normalt ikke bli omfattet av ordningen, fordi det er et krav at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at du bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene dersom de varer lengre enn 14 dager.

Hvis du blir forsinket i studiet, gir Lånekassen støtte i inntil ett år utover normert studietid. Hvis du er mer enn ett år forsinket vil Lånekassen i utgangspunktet ikke gi støtte. Elever og studenter i høyere utdanning med nedsatt funksjonsevne som blir forsinket utover dette, kan likevel i visse tilfeller få støtte til tross for forsinkelsen. Dette gjelder dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend. Du kan lese mer om dette på Lånekassens nettsider.

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få mer støtte og få støtte for en lengre periode enn andre. Les mer om dette hos Lånekassen.

Hvis du blir minst 50 prosent ufør og mottar uførepensjon fra folketrygden, kan du få delvis eller hel ettergivelse av lånet. Les mer om ettergivelse/sletting av gjeld ved varig uførhet her, eller kontakt Lånekassen for mer informasjon.

Arbeidsrettede tiltak

Du kan få skolegang som et arbeidsrettet tiltak fra NAV. Du kan også få arbeidsavklaringspenger (AAP). Arbeidsavklaringspengene skal være til livsopphold, men dersom du har spesielle utgifter knyttet til gjennomføringen av tiltaket kan du søke om en egen stønad til dette.

NAV avgjør om du får godkjent utdanning som et arbeidsrettet tiltak etter en individuell vurdering av ditt behov for bistand. Tiltaket skal være nødvendig og hensiktsmessig for at du enten kan beholde jobben eller styrke mulighetene for å få en jobb.

Dersom du er over 22 år (19 år ved arbeidsmarkedskurs og yrkesrettet opplæring) kan du kun få ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak hvis du har fått arbeidsevnen nedsatt sånn at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid. Utdanning som arbeidsrettet tiltak gis som hovedregel i inntil tre år. Dersom du ønsker å søke om arbeidsrettede tiltak må du henvende deg til NAV.

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger dersom du er student som har avbrutt studiet, og har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiet. Det er vedtatt flere endringer i reglene for Arbeidsavklaring med virkning fra 1.januar 2018. Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb eller studie raskere. Endringen påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP etter januar 2018, men noen av endringene vil også påvirke de som allerede mottar AAP. På NAV sine nettsider kan du lese mer om regelendringene.

Bostøtte

Dersom du har store boutgifter, kan du ha rett til bostøtte eller supplerende sosialhjelp. Kontakt NAV i den kommunen du skal bo i for nærmere informasjon. Vær oppmerksom på at du som student bare har rett til bostøtte dersom du deltar i et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV, kvalifiseringsopplegg eller introduksjonsprogram. Studenter som forsørger egne barn kan også ha rett til bostøtte.

Nyttige lenker:

Universitets- og høgskoleloven

Samordna opptak

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Menneskerettigheter for funksjonshemmede - hva kan jeg gjøre?
Hei Så flott at du er opptatt av menneskerettigheter for funksjonshemmede og at du ønsker å gjøre en forandring! Jeg er litt usikker på om du me...
Jeg er gravid og har en alvorlig psykisk lidelse, tar barnevernet barnet fra meg?
Hei Du er inne på flere problemstillinger som trenger avklaring. Ut fra det du skriver høres det ut som om du har fått ”klare beskjeder” om at...
Jeg har barneautisme. Jeg vil ha kontrol over mitt eget liv, men jeg føler at jeg aldri får sagt hva jeg VIRKLIG føler. 
Hei, og takk for st du skriver til ung.no!   Du skriver at du er en jente på 20 år med barneautisme. Du ønsker å bestemme over ditt eget liv, m...
Spørsmål om hvilke helsekrav (for skjoldbruskkjertel) som gjelder for å bli pilot. 
Hei   Du vil gjerne bli pilot, men er født uten skjoldbruskkjertel (kalt skjoldkjertel), og lurer på om dét kan være en hindring. Det er rikti...
Synshemmet på privat høgskole
Hei Jeg har lest det du skriver, og kan forstå at situasjonen din er litt vanskelig.  Det jeg ser når jeg leser det, er at du prøver å leve som ...
Sliter psykisk men vil fullføre en utdanning, hvem kan jeg snakke med?
Hei Takk for at du kontakter oss om dette. Det er forståelig at dette er et viktig spørsmål for deg, det gjelder din fremtid og dine ønsker. Jeg ...
Jeg vil bli sykepleier.
Hei jente, 19 år. Takk for at du skriver til oss.Så flott at du ønsker å bli sykepleier.Du skriver ikke hva slags psykiske problemer du har, og i...
Hva er kravene for å studere journalistikk?
Hei 1) Du kan finne tidligere års poengrenser til journalistikkutdanninger her. Poenggrensen til et studium er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres...
Har nedsatt hørsel. Lurer på om det er hinder for å bli kirurg. 
Hei Så spennende at du ønsker å bli kirurg! Det er ikke krav om perfekt hørsel for å bli kirurg. Det vil nok være lurt at du klarer å kommunis...
Hvilke muligheter har jeg hvis jeg slutter som lærling?
Hei Dersom du er usikker på dine muligheter kan du ta kontakt med en rådgiver i videregående skole. Hvis du fullfører yrkesfag med påbygging, v...
Jeg sliter med å finne min plass.
Hei gutt, 19 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver her at du er i en utfordrende og vanskelig situasjon på grunn av...
Kan jeg søke politihøgskolen når jeg har fritak i fag?
Hei Det er vanskelig for oss å svare på dette spørsmålet, spesielt siden vi ikke vet hva du har gått og hvilke fag du har fritak i. Men det best...
Kan jeg bli ambulansearbeider hvis jeg er tunghørt?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så spennende planer du har da! Å flytte til Oslo og gå på helse- og oppvekst høres ut som et nytt og spennende k...
Jeg siter med angst. Kan jeg få permisjon fra utdanning grunnet dette?
Hei, jente Takk for henvendelsen. Det er svært mange som sliter med ulike former for angstlidelser. Denne lidelsen kan forverres ved endringer i til...
Kan jeg bli sykepleier om jeg er hørselshemmet?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Så flott at du ønsker å bli sykepleier! Det er en viktig og givende jobb. Om du fungerer fint i kom...
Hvordan blir det å ta Vg2 over to år?
Hei Takk for spørsmålet! Å utvide tiden på videregående kan være en god løsning for elever som har problemer med å følge undervisning på f...
Har CP, men vil bli sykepleier
Hei Det lureste er å ta kontakt med den/de utdanningsinstitusjonene du har lyst til å søke ved, og forhøre deg om hvorvidt CP vil være til hinde...
Lurer på hvordan klar å svare på abstrakte spørsmål.
Hei Dersom det er slik at du har vansker med å svare dersom spørsmålene ikke er konkrete så kan det kanskje være en ide at du sammen med f.eks. ...
Må bo på internat på grunn av utviklingshemning. Kan jeg få bostipend?
Hei Dersom du tar videregående utdanning, vil du nok ikke kunne få bostipend sammtidig som du mottar uføretrygd. Dersom du tar høyere eller anne...
Se alle