Vi hører ofte om jenter som utsettes for tvangsekteskap, etterlattes i foreldrenes hjemland eller utsettes for vold på grunn av familiens ære.

Dette er ikke et problem som bare rammer jenter.

Hva er æresrelatert vold?

Æresrelatert vold er overgrep mot en person som det fryktes kan, eller som har påført familien ærestap. Denne volden utføres altså for å forhindre at en person gjør noe som kan medføre ærestap for familien eller for å gjenopprette tapt ære.

Eksempler på æresrelatert vold er: Streng kontroll, press, trusler, nedverdigelser, frihetsberøvelse, isolasjon, fysisk vold, psykisk vold, tvangsekteskap, tvang til å forbli i et ekteskap og seksuelle overgrep.

Æresrelatert vold mot gutter

Gutter vokser opp med forventninger til hvordan de skal passe inn i de mannsideal som finnes i familien, i kulturen, i religionen og i samfunnet.

Mange familier legger vekt på at sønnene skal læres opp til å ta vare på sin familie, ha kontroll over familien - spesielt jentene, vokte over familiens ære og bringe familiens tradisjoner videre .

Mannen skal være familiens ansikt utad, og om han feiler med tanke på disse forventningene, kan dette føre til at familien taper anseelse og respekt. I mange familier brukes press, trusler og fysisk vold for å forhindre at dette skal skje, eller for å straffe den som har ødelagt for familiens ære.

Er du en gutt som føler press fra familien?

 • Opplever du at dine foreldres, familiens og slektens forventninger er vanskelige å oppfylle?

 • Får du høre at du har blitt for norsk, at du ikke får være sammen med «dårlige» venner og at du ikke oppfører deg som du burde?

 • Truer din familie deg med at du vil bli sendt til foreldrenes hjemland for å lære din egentlige kultur å kjenne?

 • Sier de at du ikke lenger er en del av familien dersom du ikke blir den mannen de vil du skal være?

 • Har de funnet en jente du skal gifte deg med, men som du selv ikke ønsker å leve med?

Be om hjelp!

Det er vondt å føle at man ikke strekker til, at man ikke blir godtatt som den man er og at man ikke får ta sine egne valg.

Det kan være hardt og tøft å stå imot presset og volden, og det kan føles vanskelig og flaut å be om hjelp. I denne situasjonen kan det være godt å vite at det er hjelp å få. Det er mange gutter som opplever det samme som deg og i hjelpeapparatet er det erfarne folk som er klare til å gi gode råd og hjelp!

Hvor kan du få hjelp?

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

  Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00),

  e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

  Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

  Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

  Barnevernet

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no.

  Hver kommune har et barnevernkontor. Helsesykepleier på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

  Krisesenter

  Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år.

  Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

  Barnevernvakten

  Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som du trenger hjelp til raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

  Politiet

  Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

  Advokat

  Hvis du er utsatt for press og tvang om ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon

  og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

  Alarmtelefonen for barn og unge

  Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

  Familievernet

  Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

  Hjelp i utlandet

  Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat.