Hva er et rulleblad/en politiattest?

Ditt kriminelle rulleblad inneholder alle straffereaksjoner (alle kriminelle handlinger du har blitt straffet for) i politiets reaksjonsregister. Ingenting slettes etter hvert, men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å gi noen informasjon fra registeret.

Det er likevel noen som kan be om å få se rullebladet ditt/politiattesten din, men det er strenge regler for hva de får se.

Hvem kan be om å få se politiattesten din?

Noen arbeidsgivere, skoler og Forsvaret kan be om å få se politiattesten din (rullebladet ditt), men da er det bestemt i loven hvilke opplysninger politiet kan gi dem – de får ikke nødvendigvis vite alt.

De aller fleste arbeidsgivere har ikke rett til å se politiattesten din.

Grunnen til at noen kan be om å få se politiattesten din, er fordi det er viktig for å sikre at jobben blir gjort best mulig. For eksempel skal ikke tidligere overgripere kunne jobbe i barnehage, eller vinningsforbrytere i politiet.

Det er du som får politiattesten fra politiet og som gir den videre til de som ber om den. En arbeidsgiver kan ikke be politiet om attesten din direkte fra politiet.

Noen arbeidsgivere ber om egenerklæring – men det kan de ikke kreve!

Det finnes eksempler hvor arbeidssøkere har blitt bedt om å gi en egenerklæring om at de har rent rulleblad, eller eventuelt si hva de har gjort dersom de ikke har rent rulleblad.

Dette et forsøk på å vike unna lover og forskrifter om hvilke arbeidsgivere som har krav på å få se politiattester. Du som arbeidssøker er ikke forpliktet til å gi en slik egenerklæring til noen.

Hvis en arbeidsgiver har krav på å se politiattesten din, får du en offisiell bekreftelse på hvorfor de trenger den, og politiet vet godt hvem som har lov til å se attesten din og ikke.

Hvordan får jeg en politiattest?

Hvis du ønsker politiattest, må du søke om det. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om attest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.

Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon, eller du kan laste det ned fra politiet.no.

Du må oppgi grunnen til at du ønsker attesten, og politiet kan bare sende ut politiattest til formål med klar hjemmel i lov. Du må altså legge ved en bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest.

Konsekvensene av en straff eller forbrytelse

Hvilke konsekvenser en straff eller forbrytelse får for deg i fremtiden er avhengig av flere ting, blant annet:

 • type forbrytelse
 • hvor alvorlig denne forbrytelsen blir ansett som
 • hvilken lov forbrytelsen straffes etter
 • hvor gammel du var da forbrytelsen skjedde
 • hvor lenge siden det skjedde
 • hva du ønsker å gjøre senere i livet/hvilken jobb du kan tenke deg

Konsekvenser for deg med noe på politiattesten

Selv om du har gjort noe kriminelt, og arbeidsgiver får vite om dette, så er det ikke nødvendigvis slik at du ikke kan få jobben. Det er ikke slik at du må ha helt rent rulleblad for å få jobben du ønsker.

Men noen lovbrudd gjør imidlertid at du aldri kan få enkelte typer jobber.

Eksempel:

Luftfartstilsynet har adgang til å innhente en uttømmende politiattest (se nedenfor). De vil derfor bli kjent med alle kriminelle forhold du har gjort. De har imidlertid bestemt at de vil se bort i fra et straffbart forhold hvis det har gått et visst antall år siden det skjedde (karantenetid).

Eksempel:

Dersom du har begått seksualforbrytelser, så er det helt utelukket at du får jobbe som helsepersonell for barn eller personer med utviklingshemming.

Hvilke opplysninger står det på politiattesten?

På en politiattest vil det vises om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Mottaker av attesten skal få vite om det står noe i politiets reaksjonsregister, hva lovovertredelsen var (hvilken lov og paragraf) og straffereaksjonen.

Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7. Politiregisterloven (lovdata.no)

Det finnes forskjellige typer politiattester:

 • arrow_drop_down_circle  1. Ordinær politiattest
  Ordinær politiattest trengs:

  • For å søke om drosjeløyve

  • For å få bli advokatfullmektig, for å få advokatbevilling

  • For å søke arbeid i brannvesenet

  • For å bli kjørelærer

  • For å være daglig leder i en del finansforetak m. m.

  • For å få transportløyve (kjøre lastebil, el)

  • For å ta flysertifikat

  • For å delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner

  • For å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler

  • For å få firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

  Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest

  • Bot for et forhold som har en strafferamme på fengsel inntil 6 måneder vil ikke fremgå av en ordinær politiattest. Hvis man blir bøtelagt for å urinere på offentlig sted, vil altså ikke dette vises på en ordinær politiattest. På samme måte vil heller ikke et forenklet forelegg eller en påtaleunnlatelse fremgå av en ordinær politiattest.
  • Har du gjort en mer alvorlig forbrytelse, og får en dom på betinget fengsel, blir den tatt vekk fra en politiattest etter 3 år. Betinget fengsel betyr at du slipper å sone dommen i fengsel hvis du holder deg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode. Retten blir enig om en fengselsstraff som du må sone hvis du bryter noen av vilkårene. Hvis du blir dømt til betinget fengsel for et lovbrudd begått før du fylte 18 år, vil dette bli fjernet fra en ordinær politiattest etter 2 år.
  • Dom på ungdomsstraff vil ikke fremgå hvis lovbruddet skjedde før du var 18 år, og det har gått mer enn 5 år siden lovbruddet.
  • En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder skal tas med på politiattesten i 3 år.
  • Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder skal tas med på politiattesten i 10 år. Det samme gjelder dom på forvaring og samfunnsstraff, der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder. Hvis en person har flere dommer på fengsel i over 6 måneder, vil alle dommene fremgå av en ordinær politiattest, hvis personen er løslatt fra den siste straffen for mindre enn 10 år siden.

  Ved dom på ubetinget fengsel regner man tiden fra man ble løslatt fra fengslet. Ved andre straffereaksjoner regner vi fra rettskraftig dato, for eksempel den datoen som boten/forelegget ble vedtatt.

  Som hovedregel blir altså straffereaksjonen etter hvert for gamle til å komme på en ordinær politiattest.

 • arrow_drop_down_circle  2. Uttømmende politiattest

  Ved en UTTØMMENDE politiattest vil alle straffer vises

  I enkelte tilfeller kan også politiet ta med alle straffereaksjoner på en politiattest. Dette kalles en uttømmende politiattest.

  Dette gjelder for eksempel

  • opptak til Politihøgskolen,
  • arbeid i politiet,
  • arbeid i kriminalomsorgen og
  • arbeid i et godkjent vaktselskap
  • ved søknad om adgangskort til norsk lufthavn
  • (da er det Luftfartstilsynet som skal ha attesten)
  • om man ønsker å adoptere barn

  I den uttømmende vil i utgangspunktet alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge der er siden disse er begått, fremgå.

  NB! Det finnes tre unntak. Unntaket er dersom du får saken din opp i konfliktrådet og inngår en avtale som du innfrir. Da vil også denne saken bli strøket på den uttømmende politiattesten etter 2 år (dersom du ikke begår nye ulovlige handlinger i denne tiden). Det andre er forenklet forelegg, som er mest vanlig i trafikksaker. For det tredje skal heller ikke en straffereaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, og som ikke har begått alvorlig og gjentatte lovbrudd og heller ikke nye lovbrudd, føres opp.

 • arrow_drop_down_circle  3. Avgrenset politiattest (Barneomsorgsattester)
  I en AVGRENSET politiattest opplyses det kun om noen saker:

  I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte lovbrudd som skal tas med. Dette betyr at attesten kun vil opplyse om de lovovertredelsene som har en sammenheng med jobben du skal gjøre.

  Den mest vanlige avgrensede politiattesten er en barneomsorgsattest. En slik attest trenger man blant annet for å jobbe i skole og barnehage. Denne attesten viser om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på enkelte spesifiserte straffebestemmelser knyttet til seksuallovbrudd, narkotika, drap, vold og grovt ran.

 • arrow_drop_down_circle  4. Utvidet politiattest
  En UTVIDET politiattest vil også gi opplysninger om pågående straffesaker

  Dette betyr at attesten vil gi opplysninger i saker hvor det er tatt ut en siktelse, tiltale og ilagte forelegg i saker som enda ikke er rettskraftige. Saker der man kun er anmeldt, men ikke siktet skal ikke tas med.

  Dette betyr at hvis man er uskyldig siktet i en sak som er under behandling i retten, kommer det ikke fram i en utvidet politiattest at man er uskyldig. Dette kommer først fram når saken er rettskraftig og man har blitt frifunnet. Man bør da søke om en ny politiattest.

  En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at bestemte lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lenge siden hendelsen har funnet sted, og også om saken ikke er endelig avgjort av politiet.