Diskriminering i arbeidslivet

Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet – Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling.

Sist oppdatert: 13.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
FORBUDT: Det er ulovlig med diskriminering på arbeidsplassen. Har du opplevd dette er det viktig at du melder fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik at de kan hjelpe deg.

Derfor er det viktig å reagere dersom du opplever diskriminering.

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Du kan oppleve å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av flere forhold. Dette kan for eksempel være alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, etnisitet eller graviditet.

Diskriminering i arbeidslivet er regulert i flere lover, men de viktigste er arbeidsmiljøloven kapittel 13 (vern mot diskriminering) og Likestillings- og diskrimineringsloven.

Eksempler på diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av deres personlige egenskaper eller identitet.

Et eksempel på diskriminering i arbeidslivet: Å ikke ikke innkalle en person til jobbintervju, selv om vedkommende er like god faglig som andre søkere, fordi hun er gravid. Det samme gjelder å spørre om opplysninger om jobbsøkers religion eller politiske syn, uten at dette har særskilt hjemmel i ett av unntakene fra diskrimineringsforbudet i lovene. Unntak kan være når man søker stilling som prest i et trossamfunn.

Når er det lov å forskjellsbehandle?

Det er lov å forskjellsbehandle om det har et saklig formål, det vil si at det ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, og om det er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrket. En slik forskjellsbehandling kalles også for positiv særbehandling.

Et konkret eksempel på lovlig forskjellsbehandling er ulik behandling på grunn av alder dersom dette er basert på saklige grunner. For eksempel i aldersgrenser basert på krav til helse og sikkerhet.

Et annet eksempel er at en arbeidsgiver kan velge en kvinne fremfor en mann hvis begge kandidatene er tilnærmet like godt kvalifisert og kvinner er underrepresentert i yrket. Dersom det er like mange kvinner som menn på arbeidsplassen, vil det ikke være lovlig å velge kvinnen fordi hun er kvinne. Den som ansettes må være like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som den som ellers ville fått jobben. Arbeidsgiver kan altså ikke ansette en søker som er mye dårligere kvalifisert enn andre søkere, selv om vedkommende for eksempel har minoritetsbakgrunn.

Hva gjør du om du blir diskriminert

Dersom du opplever at du er ulovlig diskriminert, kan du begynne med å ta opp saken med de tillitsvalgte, verneombudet, eller nærmeste leder.

Om dette ikke hjelper, kan du bringe saken inn for Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi deg juridisk støtte, og alle som har blitt diskriminert har rett på gratis veiledning.

Stengt

JobbRettighetene dine
""
FORBUDT: Det er ulovlig med diskriminering på arbeidsplassen. Har du opplevd dette er det viktig at du melder fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik at de kan hjelpe deg.

Stengt

JobbRettighetene dine

Spørsmål og svar