Hva er likestilling?

Likestilling betyr til at alle mennesker skal ha like muligheter, uansett kjønn, seksuell orientering, religion, alder, etnisitet, sosial bakgrunn eller funksjonsevne.

Sist oppdatert: 17.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Person med knyttet neve over hodet
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling betyr altså at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv.

Reell likestilling betyr blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, retten til å føle seg trygg (for eksempel fra overgrep), og respekt for menneskeverd.

Ikke bare kjønn

Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling.

I Norge har likestilling mellom kjønnene vært vernet gjennom Likestillingsloven som ble innført i 1978. I 2018 trådde en ny lov i kraft. Denne erstattet den tidligere likestillingsloven og flere ulike diskrimineringslover.

Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering.

Hvorfor er det viktig å snakke om forskjellene?

Norge anses som et av de beste landene i verden når det gjelder likestilling, men selv her er det ikke fullstendig likestilling. Et eksempel er politikken og lederstillinger, hvor menn fortsatt er i flertall. Lønnsforskjellene mellom kjønnene er også store. Du kan lese mer om likestilling i Norge i artikkelen under.

Forbudt å diskriminere

Likestilling blir regnet som en samfunnsmessig grunnverdi av norske myndigheter, og den norske staten har forpliktet seg til å fremme likestilling gjennom tilslutning til FNs menneskerettighetserklæring.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 fastslår at det er ulovlig å diskriminere. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Loven sier også at det kreves aktivt likestillingsarbeid. I dette ligger det blant annet at det er krav om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, og at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å motvirke mulig diskriminering i sin virksomhet.

I Norge er det et eget ombud som skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Du kan lese mer om Likestillings- og diskrimineringsombudet på deres nettside.

Person med knyttet neve over hodet
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Spørsmål og svar