Hva er likestilling?

Likestilling betyr til at alle mennesker skal ha like muligheter, uansett kjønn, seksuell orientering, religion, alder, etnisitet, sosial bakgrunn eller funksjonsevne.

Person med knyttet neve (Unsplash)
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling betyr altså at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv.

Reell likestilling betyr blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, retten til å føle seg trygg (for eksempel fra overgrep), og respekt for menneskeverd.

Ikke bare kjønn

Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. I Norge har likestilling mellom kjønnene vært vernet gjennom Likestillingsloven som ble innført i 1978. I 2018 trådde en ny lov i kraft. Denne erstattet den tidligere likestillingsloven og flere ulike diskrimineringslover.

Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering.

Hvorfor er det viktig å snakke om forskjellene?

Norge anses som et av de beste landene i verden når det gjelder likestilling, men selv her er det ikke fullstendig likestilling. Et eksempel er politikken og lederstillinger, hvor menn fortsatt er i flertall. Lønnsforskjellene mellom kjønnene er også store. Du kan lese mer om likestilling i Norge i artikkelen under.

Forbudt å diskriminere

Likestilling blir regnet som en samfunnsmessig grunnverdi av norske myndigheter, og den norske staten har forpliktet seg til å fremme likestilling gjennom tilslutning til FNs menneskerettighetserklæring.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 fastslår at det er ulovlig å diskriminere. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Loven sier også at det kreves aktivt likestillingsarbeid. I dette ligger det blant annet at det er krav om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, og at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å motvirke mulig diskriminering i sin virksomhet.

I Norge er det et eget ombud som skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Du kan lese mer om Likestillings- og diskrimineringsombudet på deres nettside.

Fakta

Fra Likestillings- og diskrimineringsloven:

«Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter.»

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 17.02.2020

Offentleg og kvalitetssikra
Person med knyttet neve (Unsplash)
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Fakta

Fra Likestillings- og diskrimineringsloven:

«Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter.»

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva er diskriminering?

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Hånd mot vindu(colourbox.com)

Kjønnslikestilling i Norge

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner.

Jente med armene i kors (colourbox.com)
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente