Hva er diskriminering?

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Sist oppdatert: 17.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
LOVER OG REGLER: I Norge har vi lover som forbyr diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling.

Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering.

Direkte og indirekte diskriminering

Direkte diskriminering er når personer som ellers er like, behandles ulikt uten at det er saklige grunner til dette.

Eksempel: Når en person ikke får en jobb på grunn av hudfargen sin.

Indirekte diskriminering er når personer med ulike behov likevel behandles likt.

Eksempel 1: En synshemmet person blir utestengt fra et kjøpesenter fordi det ikke er lov å ha hunder der og kjøpesenter mener at forbudet også gjelder førerhunder.

Eksempel 2: En butikk nekter sine ansatte å bruke hodeplagg. Dette vil ramme jenter og kvinner som bruker hijab.

Diskriminering er ikke lov

I Norge har vi lover som forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel- eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person.

I tillegg er det forbudt å diskriminere på grunn av medlemskap i en fagforening.

Vernet mot diskriminering finnes i arbeidsmiljøloven og i likestillings- og diskrimineringsloven.

Noen ganger er det lov å forskjellsbehandle

Noen ganger er det lovlig å forskjellsbehandle, men bare dersom målet er økt likestilling.

Et eksempel på slik forskjellsbehandling er at det gis lederutdanning til kvinner for å øke andelen kvinner i ledelsen.

Hva gjør du hvis du blir utsatt for diskriminering?

Diskrimineringssnemnda gir hjelp og råd til dem som har blitt diskriminert. Nemnda undersøker saken og vurderer om det har foregått ulovlig diskriminering. Dette er gratis.

Her kan du lese mer om hvordan du klager og hva en klage skal innheholde.

Kontakt Diskrimineringsnemnda dersom du har opplevd diskriminering. Hvis du trenger informasjon om å klage, klageprosessen eller lignende, ta kontakt med nemda på telefonnummer 90 93 31 25 mellom kl. 10 og 14 hverdager.

Ønsker du å vite mer om levekår og diskriminering?

Her finner du mer informasjon og nyttig statistikk om:

Fakta

  • Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling.
  • At noen diskriminerer kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.
  • Forskjellsbehandling kan være lovlig dersom målet er økt likestilling.
""
LOVER OG REGLER: I Norge har vi lover som forbyr diskriminering

Fakta

  • Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling.
  • At noen diskriminerer kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.
  • Forskjellsbehandling kan være lovlig dersom målet er økt likestilling.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?