Tilrettelegging på høyskoler og universitet

Trenger du ekstra tid på eksamen, hjelpemidler, eller må et inngangsparti legges til rette for at du skal komme inn? Her er reglene som omhandler studenters rett til tilrettelegging.

Gutt og jente som tar en prøve på skolen.
TILRETTELEGGING: Skolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Foto: Unsplash / jeswin-thomas

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøet. Loven sier at det fysiske arbeidsmiljøet skal, så langt det er mulig og rimelig, være utformet slik at funksjonsnedsatte kan studere ved institusjonen og at læringsmiljøet skal være utformet etter prinsippet om universell utforming.

Du har rett til tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.

Alle lærestedene er pålagt å ha en egen kontaktperson, en egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser og en handlingsplan for hvordan lærestedene tilrettelegger.

Tilretteleggingstjenesten er ansvarlige for å ha oversikt over og koordinere tilrettelegging på lærestedet for studenter som har behov for dette. Du finner en oversikt over kontaktpersonene ved de ulike lærestedene her.

Det er ditt behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen. Tilrettelegging kan for eksempel omfatte både fysiske forhold som tilgjengelighet til bygninger, og pedagogiske tiltak som tilrettelegging av undervisningsopplegg og eksamen.

Men kravet til tilrettelegging er likevel ikke absolutt. Lærestedet kan la være å tilrettelegge for deg hvis det koster uforholdsmessig mye, eller hvis det fører til reduksjon av faglige krav.

Her foretar studiestedet en helt konkret vurdering. Hvilke tilbud og ordninger som finnes for tilrettelegging kan variere mye fra lærested til lærested, og det finnes ingen absolutte krav.

Hvis du ikke får den hjelpen du trenger

Om du ikke får den tilretteleggingen du trenger, bør du i første omgang henvende deg til kontaktpersonen for studenter med funksjonsnedsettelser ved studiestedet.

De kan hjelpe deg å ta kontakt med de som har ansvaret for tilrettelegging av ditt aktuelle studium. Du kan også forsøke å ta kontakt med en studentorganisasjon og be om bistand.

Hvis du ikke når frem, kan du rette en formell klage til lærestedet. Universiteter og høyskoler skal etter §5-1 i universitets- og høyskoleloven opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Du kan også klage saken inn for Diskrimineringsnemda. etter at du har benyttet deg av muligheten til å klage til klagenemnda.

Individuell utdanningsplan

Alle studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, har etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 rett til å få utdanningsplan.

Normalt tar man utgangspunkt i en standardisert plan for studiet, men du kan be om personlig tilpasning eller endring av planen. For studenter som er tatt opp til studietilbud på mindre enn 60 studiepoeng kan det fastsettes en forenklet studieplan.

Tilrettelegging av eksamen

Universitets- og høgskoleloven sier at skolen, så langt det er mulig og rimelig, skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Dette gjelder også eksamen.

Det er ditt behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen, og lærestedet vil normalt kreve at du dokumenterer behovet for tilrettelegging ved legeerklæring eller på annen måte.

Tilretteleggingen skal gjøre at du får vist hva du kan på lik linje med studenter uten funksjonsnedsettelse, men kan ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Tilrettelegging av eksamen kan for eksempel være at du får en time ekstra tid, at du får bruke pc med retteprogram eller skrivehjelp (at du dikterer, mens en assistent skriver ned det du sier).

Det er opp til hvert enkelt lærested å bestemme hvilke regler som skal gjelde ved eksamen og prøver. Vær obs på frister de ulike lærestedene har for å søke om tilrettelegging på eksamen!

Får du ikke den tilretteleggingen du mener å ha krav på, kan du klage internt til lærestedet. Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd som skal behandle klagesaker. Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning, og Diskrimineringsnemda for klage.

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering

Etter Likestillings og diskrimineringsloven § 17 har virksomheter som retter seg mot allmennheten plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Bestemmelsen gjelder også forhøgskoler og universiteter.

Loven sier at elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen.

Det kan være diskriminering dersom utdanningsinstitusjonen ikke tilrettelegger for at folk med funksjonsnedsettelser får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Hvis du ikke når frem med en klagesak om tilrettelegging internt på lærestedet, kan du klage saken inn for Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi veiledning, mens det er Diskrimineringsnemnda som behandler klagen og avgjør om du har blitt diskriminert.

Les om hvordan du kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet her og Diskrimineringsnemda her.

Fravær

Det finnes ingen spesielle regler om fravær når du studerer ved universitet eller høgskole, men lærestedet kan ha obligatoriske kurs og praksis.

Hvorvidt studiet har obligatoriske kurs og praksis, er det styret ved skolen som bestemmer, ut fra en faglig vurdering. Dette kan også ha betydning for eksamen.

Fraværet ditt kan få betydning for mulighetene til å gå opp til eksamen. Universitets- og høgskoleloven § 3-10 (2) om rett til å gå opp til eksamen sier at: "Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis".

Universitets- og høgskoleloven § 3-10 (3) sier at "Styret gir forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette særskilt oppmeldingsfrist for kandidater som går opp til eksamen uten å være tatt opp som student". Det vil si at reglene inntas i skolenes eksamensforskrift.

Å studere i utlandet

Studenter med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene til et utdanningsopphold i utlandet som andre studenter. Hvis du har behov for tilrettelegging på lærestedet, må du undersøke hvilke ordninger som finnes på det aktuelle stedet og om du må betale for disse tjenestene.

Vær oppmerksom på at du ikke uten videre kan ta med eventuelle hjelpemidler du har fått fra NAV når du skal oppholde deg i utlandet over lengre tid. Les mer om hjelpemidler i utlandet her.

Å studere deltid

Hvis du ikke kan studere på heltid, kan du søke om å studere deltid. Du kan søke om støtte fra Lånekassen til å studere på deltid. Les mer om støtte til deltidsstudier hos Lånekassen.

Forsinkelser og støtte hvis det skjer

Hvis du får penger fra Lånekassen, men mangler faglige resultater for den perioden, vil bli regnet som en forsinkelse. Det skjer hvis du for eksempel stryker til eksamen, utsetter den, eller tar den om igjen – at du bruker mer enn normert tid, eller avbryter utdanningen uten å bestå eksamen.

Hvis du blir forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, regnes du ikke som faglig forsinket av Lånekassen. Men du må dokumentere årsaken til at du ble forsinket, for eksempel med legeerklæring.

Les mer om forsinkelse og hva det innebærer for studielånet ditt på Lånekassen sine hjemmesider.

Ekstra stipend

Dersom du på grunn av en funksjonsnedsettelse ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få ekstra månedlig stipend. Du kan også få ekstra stipend hvis du ikke kan jobbe om sommeren.

Du trenger dokumentasjon fra lege og søker samtidig som du søker vanlig studiestøtte. Les mer og søk om tilleggsstipend på Lånekassen sine hjemmesider.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Sist oppdatert: 26.05.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt og jente som tar en prøve på skolen.
TILRETTELEGGING: Skolen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Foto: Unsplash / jeswin-thomas

Fakta

Lovpålagt tilrettelegging:

Les mer om de ulike lovene som skal forhindre diskriminering og sikre tilrettelegging på høyskoler og universitet her:

Fikk du svar på det du lurte på?