Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

  • Knuser ruter

   - Knuser ruter

   En lærer så at jeg kastet stein mot vinduene på skolen. Et par av dem knuste og han sa jeg ville bli anmeldt. Hva skjer nå?

   Knust vindu

   Hva sier loven?

   Ruteknusing faller innenfor regelen om skadeverk i straffeloven § 351.

   Hva kan straffen bli?

   Skadeverk etter straffeloven § 351 kan straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

   Selv om du er under 18 år, kan du etter skadeserstatningsloven § 1-1 også holdes erstatningsrettslig ansvarlig for ruteknusingen. I denne bestemmelsen heter det at barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, så fremt det er rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

   Hvis du bor sammen med foreldrene dine, vil de være ansvarlig for inntil kr 5000 for hver enkelt skadevolding etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2.

   En mulighet er at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med skoleledelsen, og i et møte sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din. En avtale her kan gå ut på at du må erstatte den skaden du har gjort, enten ved penger eller ved for eksempel arbeidsinnsats.

   For at saken skal overføres til konfliktrådet, må skolen spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.