Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

   Mista eller fratatt lappen?

   - Mista eller fratatt lappen?

   Har du blitt fratatt førerkortet? Her får du en oversikt over hva som er gangen videre nå.

   Veiskilt i Norge (colourbox.com)

   Hva sier loven?

   Brudd på fartsreglene, uaktsom kjøring eller promillekjøring er blant de faktorene som kan medføre straff, i form av bot, samfunnsstraff eller fengsel, og inndragning av førerkortet. Dette fremgår av bestemmelsene i vegtrafikkloven.

   Hva kan straffen bli?

   Forenklet forelegg (en bot) eller fengsel

   Det følger av vegtrafikkloven § 31 at brudd på fartsgrensen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Beskjedne overskridelser av fartsgrensen kan etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker løses med forenklet forelegg (en bot).

   Hvis man ikke betaler det forenklede forelegget, får man en fengselstraff i stedet. Forenklede forelegg blir ikke registrert i verken i straffe- eller bøteregisteret, og vil derfor ikke fremgå av en fremtidig politiattest. Satsene på forenklede forelegg i disse sakene er standardiserte etter hvor stor fartsoverskridelsen var i forhold til fartsgrensen.

   Du kan lese om hvor stor fartsoverskridelser kan være for at saken kan løses med forenklet forelegg, og hvor stort et forelegg eventuelt vil bli etter forskriften på Lovdata.

   Inndragelse av førerkort

   Etter vegtrafikkloven § 33 kan man samtidig som man ved dom eller forelegg blir ilagt straff, også miste retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller alltid (miste lappen). Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn gir regler om hvor stor fartsoverskridelse som skal til for å miste førerkortet i forhold til fartsgrensen, og for hvor lenge man mister førerretten.

   Grensen for å miste førerkortet går på fartsovertredelser på mer enn 25 km/t over fartsgrensen, når grensen er 60 km/t eller mindre. Når fartsgrensen er 70 km/t eller mer er grensen overskridelser på mer enn 35 km/t. På motorvei med fartsgrense på 90 km/t eller mer, går grensen på mer enn 40 km/t over fartsgrensen.

   For kjøring i 80 km/t i 50-sonen vil normalt førerkortet bli inndratt i mellom 3 og 6 måneder. Du kan lese denne forskriften på Lovdata.

   Prikkbelastning på førerkortet

   Selv om fartsoverskridelsen ikke var så stor at førerkortet blir inndratt, kan det likevel få konsekvenser for førerretten hvis man overtrer veitrafikkreglene flere ganger i en treårs-periode.

   Reglene om prikkbelastning er regulert i forskrift om prikkbelastning. Hvis man pådrar seg 8 prikker i en periode over 3 år, blir førerkortet inndratt for en periode på 6 måneder, jf. forskriften § 4.

   Når det gjelder brudd på fartsreglene, får man prikkbelasting hvis man har kjørt mer enn 10 km/t over fartsgrensen hvor fartsgrensen er på 60 km/t eller lavere. Hvis fartsgrensen er på 70 km/t eller høyere, får man prikkbelasting hvis man har kjørt over 15 km/t over grensen.

   Brudd på fartsgrensen på opptil 15 km/t, når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere, eller opptil 20 km/t, når fartsgrensen er 70 km/t eller mer, registreres med to prikker. Kjører man fortere enn dette, får man 3 prikker. Har fartsoverskridelsen vært så stor at man har mistet førerkortet, vil det ikke gis prikkbelastning i tillegg. For førere som har hatt førerkort i mindre enn 2 år, blir man registrert med dobbelt antall prikker for hver overtredelse.

   Les mer om prikkbelastning på førerkortet hos ung.no

   Hva skjer i din sak?

   Kjører man 80 i en 50-sone er fartsoverskridelsen så stor at saken ikke kan løses med et forenklet forelegg. Den mest sannsynlige reaksjonen her vil være et forelegg.

   I motsetning til et forenklet forelegg vil dette bli registrert i straffe- og bøteregisteret. Forholdet vil dermed kunne fremgå av en fremtidig politiattest, avhengig av formålet med attesten og hvor lang tid det har gått siden fartsoverskridelsen når attesten blir skrevet ut. Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil forelegget normalt være på 10 500 kroner for å kjøre 80 km/t i 50-sonen.

   I tillegg vil du normalt få førerkortet inndratt i mellom 3 og 6 måneder for å kjøre i 80km/t i 50-sonen.

   Det at du bare ble observert, og ikke ble tatt i måling, betyr ikke nødvendigvis at du ikke kan bli straffet. Hvis du aksepterer forelegget, betyr det at saken er ute av verden. Hvis du ikke aksepterer forelegget, blir det opp til retten å avgjøre om de finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at du kjørte i den hastigheten som ble anslått.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

   Hvis du har blitt fratatt lappen og lurer på hva som skjer videre, ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og velg førerkortmenyen. Da kan vi sjekke om saken er ferdig og hvilke vilkår som gjelder og hva du må gjøre for å få førerkortet tilbake.

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Vold