Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

 • Alkohol og rus

 • Bråk, uro og hærverk

   Tagger på andres eiendom

   - Tagger på andres eiendom

   Jeg ble nettopp tatt for å tagge på t-banen. Hva slags straff får jeg for det? Må jeg i fengsel el noe, eller betale? Jeg har nesten ingen penger og angrer. Ble bare med fordi noen venner dro dit.

   Tagging på vegg (foto: ung.no)

   Hva sier loven?

   I straffeloven § 351 heter det at for skadeverk straffes den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. Tagging på t-banen kan omfattes av straffelovens § 351.

   Hva kan straffen bli?

   Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning straffes på samme måte.

   Hvis skadeverket er grovt, kan man etter straffeloven § 352 straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 år.

   I vurderingen av om skadeverket er grovt skal det særlig legges vekt på om skaden er av stort omfang. Et annet sentralt moment ved vurderingen er om skaden er gjort på offentlig infrastruktur som vei, kollektivtrafikk mv., eller bygninger som sykehus, politibygg, skolebygg mv.

   Siden taggingen ble utført på t-banen, kan dette gjøre at skadeverket blir ansett som grovt. Andre momenter som det særlig skal legges vekt på i vurderingen av om skadeverket er grovt, er blant annet om det er utført på gjenstander som har historisk, nasjonal eller religiøs verdi, om det er begått av flere i fellesskap, eller om det er begått ved flere anledninger.

   Mindre alvorlig tagging, som tagging med tusj som lett lar seg vaske bort, kan etter straffeloven § 353 straffes med bot.

   Du er i tillegg erstatningsansvarlig for skaden som ble gjort ved taggingen du gjorde. Etter skadeserstatningsloven § 1-1 er også barn og unge under 18 år pliktig til å erstatte skade de volder, så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Hvis foreldrene dine har omsorgen for deg, og du bor sammen med dem, er de også ansvarlig for inntil kr 5000 for hver enkelt skadevolding etter skadeserstatningsloven § 1-2.

   Skadeserstatningsloven § 5-3 sier at hvis flere plikter å betale erstatning for samme skade, svarer en for alle og alle for en. Dette betyr at alle som var med på taggingen er ansvarlig for skaden som ble gjort, og at man dermed kan risikere å måtte dekke hele skaden som ble gjort selv. I disse tilfellene kan det imidlertid være mulig å kreve regress (tilbakebetaling) fra de andre som var med på skadeverket.

   En mulighet er at politiet kan oversende saken til behandling i konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med de som har ansvar for t-banen/t-banedriften, og i et møte sammen med en konfliktrådsmekler kan dere bli enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen dere lager, havner saken ikke på den vanlige politiattesten din.

   For at saken skal overføres til konfliktrådet, må t-baneselskapet spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

 • Identitetstyveri og ID-kort

 • Nettvett

 • Politi og politiattest

 • Sex og seksuell lavalder

 • Stjeling og tyveri

 • Trafikk og førerkort

 • Vold