Svangerskapsavbrudd er gratis (ingen egenandel) for norske statsborgere og kvinner som har asylsøkerstatus/lovlig opphold i Norge, det vil si de som har medlemskap i folketrygden og dermed rettigheter fra NAV. Turister og andre utenlandske statsborgere (også EU-borgere) i Norge må betale inngrepet selv. Til tross for dette er det lite trolig at en utenlandsk statsborger vil bli nektet et abortinngrep dersom hun ikke kan betale for seg.

Prisene kan variere fra sykehus til sykehus. Ved Ullevål Universitetssykehus (2014) er prisen for kirurgisk abort 6300 kroner. For medisinsk abort er prisen cirka 2500 kroner. For medisinsk hjemme abort er prisen 1367 kroner. Hvis det kun gjøres en forundersøkelse uten å gjennomføre abort koster dette 1165 kroner. Om det er behov for tolk, kommer dette i tillegg. (hentet fra Emetodebok for seksuell helse)