Hopp til hovedinnholdet

Regler knyttet til opphold på offentlig sted

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Jeg lurer på lover og regler rundt det å sove på gaten eller evt. i parker. For å være direkte, så lurer jeg på om man bryter noen lover ved å oppholde seg på plasser slik som disse gjør: http://occupywallst.org/ På høy tid at vi sier ifra, og vi vil gjerne holde oss innenfor lovverket når vi gjør det. Håper på raskt svar, på forhånd, takk!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Etter at løsgjengerloven ble opphevet i 2006, er det i utgangspunktet ikke straffbart å sove på offentlige steder, som gater eller parker. Derimot er det som den store hovedregel forbudt å oppholde seg på privat eiendom uten tillatelse fra eieren.

 

Dreier det seg om en større menneskemengde, som et demonstrasjonstog eller lignende, er det flere lovbestemmelser som gjelder slike samlinger av personer på offentlig sted.

 

Politiloven § 7 slår fast at politiet kan gripe inn

1 for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet
3 for å avverge eller stanse lovbrudd.

      

Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.


Etter politiloven § 8 kan politiet blant annet sette personer i politiarrest
når de på offentlig sted forstyrrer ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel.  Ingen må holdes tilbake lenger enn nødvendig etter denne bestemmelsen og ikke ut over 4 timer.

 

I henhold til politiloven § 9 kan politiet innbringe og sette i arrest enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre.  Ingen må holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noe tilfelle lenger enn til vedkommende er blitt edru.

 

Videre følger det av politiloven § 11 at den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, i god tid på forhånd skal gi politiet melding om dette. Politiet kan forby slike arrangementer, men bare når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov.  Politiet kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer kan avvikles uforstyrret og til minst mulig hinder for den øvrige ferdsel. Det kan også settes vilkår for avviklingen for å forebygge slike forstyrrelser eller krenkelser som nevnt ovenfor. Det kan herunder settes som vilkår at deltakere i demonstrasjon eller lignende ikke medbringer gjenstander som er egnet til å true eller påføre skade med. Det er forbudt for deltakere i et slikt arrangement å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller lignende. Politiet kan stanse eller oppløse slike arrangementer når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt ovenfor eller når det er begrunnet frykt for slike krenkelser. Politiet kan også fastsette vilkår for, forby, stanse eller oppløse andre sammenkomster og tilstelninger enn dem som er nevnt innledningsvis i § 11, for å hindre at noen lider overlast, for å unngå at alvorlige ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer oppstår, eller for å gjenopprette ro og orden etter slike.

 

Brudd på plikten til å gi politiet melding om demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, og brudd på pålegg politiet har gitt i medhold av politiloven § 11, kan straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder. Dette står i politiloven § 30.

 

I tillegg inneholder straffeloven §§ 136 og 137 straffebestemmelser som rammer oppløp med hensikt å øve vold mot person eller gods eller true med dette.  «Opløb» omfatter en menneskemengde som på et begrenset område opptrer samlet. Det er tilstrekkelig at deltakerne faktisk opptrer sammen, avtale om samlet opptreden kreves ikke.

 

§ 136 slår fast at den som organiserer oppløpet, leder det, eller medvirker til istandbringelsen av oppløpet, kan straffes med fengsel i inntil 3 år. Hvis det i tillegg blir begått andre straffbare handlinger under oppløpet, kan de ovennevnte fremstående personene straffes med fengsel opptil 5 år, eller med halvannen gang maksimumsstraffen for den aktuelle forbrytelsen dersom dette er høyere enn 5 år. Den samme strafferammen gjelder de vanlige deltakerne i oppløpet som har vært med på å begå det aktuelle lovbruddet.

 

Videre følger det av straffeloven § 137 at det også er straffbart å være til stede under et oppløp, eller medvirke til at noen andre er til stede, etter at myndighetene har gitt påbud om å begi seg rolig bort fra det offentlige stedet der oppløpet pågår. Straffen for å delta i oppløpet etter et slikt påbud, er fengsel i inntil 3 måneder. Både deltakere i oppløpet og tilskuere kan i så fall straffes for å være til stede. Politiet har i medhold av politiloven § 7 hjemmel til å gi et slikt påbud som straffeloven § 137 taler om. Maksimumsstraffen for å være til stede under oppløpet etter at det er gitt påbud om å begi seg bort fra stedet, blir høynet til 2 år hvis det i tillegg blir begått andre straffbare handlinger under oppløpet. Denne straffskjerpingen er ikke betinget av at den enkelte selv har begått forbrytelsen, eller medvirket til den.

 

Hvis dere mener at det foregår ulovlige demonstrasjoner eller lignende som dere ønsker å få slutt på, vil jeg oppfordre dere til å ta kontakt med politiet der samlingen finner sted. Jeg minner i denne sammenhengen om at politiloven § 26 forbyr privat rettshåndhevelse.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet